Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prešovskému regiónu pomôže Európska komisia

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Pixabay

Politika súdržnosti zohráva dôležitú úlohu vo všetkých zaostávajúcich regiónoch a chce zabezpečiť, aby žiaden región v Európskej únii nezaostával. Nie je to len o investovaní peňazí do týchto regiónov, ale aj pomoc pri realizácii reforiem. Iniciatíva Európskej komisie (EK) pomáha vyrovnávať rozdiely v regiónoch s nízkymi príjmami. Rozhodla sa aj pre prešovský región.

EK ešte v júni 2015 spustila širokú iniciatívu na preskúmanie faktorov, ktoré brzdia rast a investície v regiónoch EÚ s nízkymi príjmami a nízkym hospodárskym rastom.

Regióny s nízkym hospodárskym rastom

Regióny s nízkym hospodárskym rastom majú HDP na obyvateľa na úrovni do 90 % priemeru EÚ, je pre ne však príznačný pretrvávajúci nedostatočný rast; na druhej strane HDP na obyvateľa v regiónoch s nízkymi príjmami sa zvyšuje, stále je však pod úrovňou 50 % priemeru EÚ. V týchto regiónoch žije 83 miliónov obyvateľov, t. j. každý šiesty občan EÚ. V správe EK z apríla 2017 sa podrobne uvádzajú investičné potreby, ukazovatele rastu, makroekonomický rámec a potreba štrukturálnych reforiem v týchto regiónoch.

Prvá pilotná iniciatíva na miestnej úrovni bola spustená v marci 2016 v dvoch poľských regiónoch a ďalšia krátko potom v dvoch rumunských regiónoch. Prvé posúdenie skúseností z Poľska ukázalo, že iniciatíva bola úspešná. V Rumunsku cielená podpora viedla k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu dostupných finančných prostriedkov EÚ v príslušných regiónoch.

Táto iniciatíva je súčasťou širšieho záväzku EK poskytovať regiónom cielenú pomoc na zlepšenie spôsobu, akým spravujú a investujú finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti Chce podporovať väčšiu zodpovednosť, koordináciu a stanovovanie priorít v rámci regionálnych investičných a rozvojových stratégií.

Európska komisia spúšťa iniciatívu „Vyrovnávanie rozdielov“ aj u nás, a to v prešovskom regióne, ktorý patrí medzi regióny s nízkymi príjmami.

Ilustračný obrázok: Mapa prešovského regiónu

Hoci HDP prešovského regiónu rýchlo rastie, stále však výrazne zaostáva za priemerom EÚ a celého Slovenska. V rámci iniciatívy Vyrovnávanie rozdielov a v partnerstve so slovenskými vnútroštátnymi orgánmi poskytnú odborníci Európskej komisie a Svetovej banky v teréne cielenú podporu pre tento región. Zamerajú na riešenie problémov, ktoré v súčasnosti brzdia hospodársky rozvoj prešovského regiónu: únik mozgov, vysoká miera nezamestnanosti, najmä u mladých ľudí, sociálne vylúčenie, nesúlad medzi ponukou vzdelávania a potrebami miestneho pracovného trhu a nedostatočná spolupráca v oblasti inovácie medzi podnikateľskou sférou, výskumnými centrami a štátnou univerzitou v regióne.

Vďaka tejto podpore by sa mal v regióne začiatkom roku 2019 navrhnúť a realizovať pevný akčný plán hospodárskej transformácie vrátane súboru opatrení týkajúcich sa štrukturálnych reforiem na zlepšenie investičného prostredia.

Akčný plán hospodárskej transformácie bude zároveň stavať na konkurenčných výhodách regiónu v súlade s národnou stratégiou pre inteligentnú špecializáciu: jedinečné umiestnenie na hranici s Poľskom a Ukrajinou, významné prírodné a kultúrne zdroje a dedičstvo a potenciál pre cestovný ruch, ako aj prítomnosť Fakulty výrobných technológií.

Regionálni odborníci a odborníci z EÚ sa okrem toho budú snažiť čerpať prostriedky z desiatich rôznych programov politiky súdržnosti, ku ktorým má región prístup, s cieľom podporiť tento akčný plán.

—————————-

Prešovský kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska. Je to tiež kraj s najvyšším počtom obyvateľov. Región má horský charakter a v jeho západnej časti sa nachádza najznámejší slovenský Národný park – Vysoké Tatry. Vodné zdroje sú bohaté a zahŕňajú rieky Poprad a Topľa a tiež priehrady, z ktorých najväčšia je Domaša – významná rekreačná oblasť regiónu.

Kraj má spoločnú hranicu s Poľskom a Ukrajinou. Susedí s tromi ďalšími krajmi Slovenska. Z hľadiska etnickej štruktúry je významná národnostná skupina Rusíncov. V Prešovskom kraji je 13 okresov, 23 miest a 666 obcí. Celkový počet obyvateľov je vyše 800 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 90 obyvateľov na km2. (Zdroj: SARIO)

Zdroj: Európska komisia

Fotozdroj: Wikipédia (Mapa)

Ilustračná snímka: Pixabay.com

Ďalšie zdroje:

Stratégia pre inteligentnú špecializáciu (EN)

Iniciatíva zameraná na zaostávajúce regióny (EN)

Zlepšenie investovania a spravovania finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ členskými štátmi a regiónmi EÚ (SK)

Prešovský kraj v číslach (2016)

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky