Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nové spôsoby financovania projektov dopravnej infraštruktúry v Európe – štúdia

VEDA NA DOSAH

Nové spôsoby financovania projektov dopravnej infraštruktúry v Európe – štúdia

Cezhraničné projekty v oblasti dopravy sú nevyhnutné na budovanie efektívneho a udržateľného dopravného systému, ktorý umožňuje voľný pohyb tovaru a cestujúcich a zabezpečenie efektívnosti pre jednotný trh. Takéto projekty pomôžu pri presadzovaní rôznych slobôd občanov EÚ a v konečnom dôsledku v riadení pri vytváraní pracovných miest a rastu ekonomiky.

Riešenie veľkých potrieb infraštruktúry – vrátane náležitej údržby a prevádzky – je a zostane hlavnou výzvou pre Európsku úniu v nadchádzajúcich rokoch, ktorá si vyžaduje cielené inovačné mechanizmy financovania. Technologické a systémové inovácie, ako napríklad Collaborative Internet, Big and Open Access Data, 5G alebo Galileo, prispievajú k rýchlejšiemu zavedeniu inteligentných a kolaboratívnych dopravných systémov, ktoré podporia rozvoj integrovanej a bezproblémovej dopravnej siete naprieč regiónmi.

Hraničné regióny označujúce úroveň cezhraničnej pracovnej mobility

Zdroj: New ways of financing transport infrastructure projects in Europe (štúdia)

Pri realizácií cezhraničných investícií bolo zistených niekoľko často sa opakujúcich bariér pri prekonávaní prekážok v pohraničných oblastiach. Pri online verejnej konzultácii, ktorú uskutočnilo GR REGIO väčšina z 623 opýtaných respondentov poukázala na rozdiely v právnych a administratívnych aspektoch ako na najvyššiu bariéru, za ktorými nasledujú jazykové rozdiely. (Obrázok 2)

Relevance and frequency of obstacles Zdroj: Publikácia Nové spôsoby financovania projektov dopravnej infraštrukt=ury v EurópeZdroj: New ways of financing transport infrastructure projects in Europe (štúdia)

Táto štúdia hodnotí rad mechanizmov na financovanie projektov dopravnej infraštruktúry v cezhraničných regiónoch a analyzuje strategickú úlohu, ktorú by mohli zohrávať európske zoskupenia územnej súdržnosti (EGTC) pri plánovaní a realizácii cezhraničných investícií. Osobitná pozornosť sa venuje často zanedbaným malým projektom, ktorých investícia dosahuje až 1 milión EUR. Vychádzajúc z dôkladnej revízie literatúry podporovanej rozhovormi s rôznymi zástupcami štruktúr regionálnej spolupráce a odborným workshopom, štúdia analyzuje súčasnú situáciu týkajúcu sa dostupnosti finančných nástrojov pre nové technológie, ktoré zlepšujú dopravnú infraštruktúru v cezhraničných regiónoch. Navrhuje tiež zdroje finančnej podpory, ktoré by mohli uspokojiť investorov a posudzuje technologické výzvy a trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov so zameraním na regionálnu interoperabilitu. Štúdia sa končí návrhmi politických možností na uľahčenie a urýchlenie projektov cezhraničnej dopravnej infraštruktúry.

Small-Scale Cross-Border Investment (SSCBI) projects – Projekty cezhraničnej investície malého rozsahu – Zdroje financovania (Obr. 10)

Zdroj: New ways of financing transport infrastructure projects in Europe (štúdia)

Publikácia bola uverejnená 19. 7. 2018 a spolupracoval na nej kolektív autorov z Generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné služby (Európsky parlament).

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: New ways of financing transport infrastructure projects in Europe (štúdia)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky