Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: cestovanie; Pixabay.com /JESHOOTS-com/

V súčasnosti množstvo ambicióznych a vzdelaných mladých ľudí odchádza do zahraničia, aby získali ďalšie vzdelanie, nové poznatky, spoznali zaujímavé pracovné miesta a svet. Atraktívne alebo lepšie platené miesta predstavujú zložku v súbore atraktivít veľkých aglomerácií. Centrá rozvoja talentov, ktorými sú často veľké mestá, sú prirodzeným magnetom pre talentovaných a ambicióznych ľudí. Príchod talentov zo zahraničia je obohatením pre domáce prostredie. Z národohospodárskeho hľadiska je žiaduce, aby sa časť ľudí vrátila späť do vlasti, a to v krátkodobom, prípadne strednodobom horizonte. 

Uvádza to Ing. Daneš Brzica, PhD., Ekonomický ústav SAV s tým, že Slovenská republika dlhodobo zaostáva v inovačnej výkonnosti založenej na domácich zdrojoch.

„Okrem známych problémov, ako je nedostatočné financovanie, považujeme za významné správanie sa aktérov znalostného trojuholníka resp. inovačného systému.“

Projekt Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov vychádza z najnovších poznatkov v oblasti evolučnej regionálnej ekonómie a ekonómie miest, správy poznatkov a konceptov znalostnej a regionálnej ekonómie.

Vedúcim projektu je Ing. Daneš Brzica, PhD., ako členovia tímu pôsobia Ing. Jaroslav Vokoun (zástupca vedúceho projektu), Ing. Filip Ostrihoň, PhD., Ing. Mária Kačírková. Vedeckou hypotézou, ktorú v projekte testujú je, že pre zaistenie dynamického ekonomického rozvoja krajiny je potrebné posilňovať efektívne využívanie mobility a spätnej mobility expertov a talentov a že v tomto procese dôležitú úlohu zohrávajú veľké mestá prípadne mestá s vysokou mierou špecializácie.

„Tieto typy miest majú potenciál pritiahnuť a udržať si talentovaných ľudí. Krajiny a mestá, ktoré túto mobilitu kultivujú a podporujú, dosahujú väčšiu ekonomickú konkurencieschopnosť.“

Hlavným cieľom projektu je teoreticky vysvetliť faktory a procesy stojace za spätnou mobilitou talentovaných ľudí.

„Mladí ľudia často už po skončení vysokej školy odchádzajú do zahraničia, aby tam získali skúsenosti, ďalšie vzdelanie, prípadne aby našli pracovné alebo podnikateľské uplatnenie. V súčasnosti veľké skupiny slovenských študentov študujú v zahraničí – napr. v ČR, Veľkej Británii. Na základe analýzy faktorov atraktivity v podmienkach krajín a veľkých miest identifikujeme súbor reálne pôsobiacich faktorov atraktivity,“ konštatuje Ing. Daneš Brzica, PhD.

V projekte vedci skúmajú dva typy mobility: mobilita I (spätná mobilita) – teda návrat Slovákov z cudziny domov po ukončení ich štúdia (alebo pracovného pomeru) v zahraničí a ich následné zamestnanie v SR a mobilita II – získavanie cudzincov zo zahraničia na štúdium a pracovné zaradenie a udržanie si cudzincov u nás už študujúcich alebo pracujúcich. Ďalšie typy mobility sú regionálna, odvetvová, medzinárodná a mobilita medzi tromi zložkami znalostného trojuholníka (firmy – štát – vedecko-výskumné inštitúcie).

Projekt analyzuje medzinárodné a medzimestské faktory atraktivity, identifikuje množinu tých faktorov atraktivity, u ktorých je možné ďalej ich potenciál atraktivity zvyšovať prípadne naznačiť, akými spôsobmi a s využitím akých politík a opatrení by bolo možné v rôznych časových horizontoch množinu faktorov atraktivity rozširovať a mieru ich významu zvyšovať.

„Stanovené ciele budú aplikované v prípadových štúdiách na podmienky Bratislavy a Žiliny. Dôvodom výberu hlavného mesta SR pre skúmanie spätnej mobility je, že Bratislava sa môže stať centrom, kam by sa v zahraničí pôsobiaci mladí ľudia mohli vracať. Mesto Žilina je príkladom stredne veľkého mesta s väčšou mierou špecializácie ekonomických aktivít.“

Prínos projektu

Vlastný prínos projektu je podľa jeho vedúceho v posunutí teórie evolučnej ekonomickej geografie a správy poznatkov („knowledge governance“) v kontexte previazania funkcie krajín/veľkých miest a vybraných druhov mobility. „Prínos projektu spočíva vo využití konceptu dvoch typov mobility v previazaní na funkciu veľkých miest ako faktoru, ktorý tieto typy mobility formuje z hľadiska intenzity, dĺžky procesu a geografickej dimenzie (mesto, región, národná ekonomika).“

Ing. Daneš Brzica, PhD. ešte dodáva, že hlavný prínos pre prax je v poskytnutí súboru teoretických a empirických argumentov pre zmenu doterajšieho prístupu k otázkam mobility talentov v kontexte veľkých miest.

„Najväčšie potenciálne efekty, okrem vládnych orgánov a inštitúcií, vidíme u aktérov pôsobiacich v rámci veľkých miest (v našom prípade Bratislava), prípadne odporúčania pre ďalšie mestá (v našom výskume je zastúpená Žilina).“

 

Odborný garant textu: Ing. Daneš Brzica, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /JESHOOTS-com/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky