Keď huba chráni rastliny

16. jún. 2019 • Enviromentálna biotechnológia

Keď huba chráni rastliny

Rod Trichoderma patrí medzi vláknité huby. Má pomerne široké využitie – od poľnohospodárstva a biotechnológií až po medicínu. Primárne sa používajú druhy tohto rodu v poľnohospodárstve pri ochrane rastlín. Odborne sa tomu hovorí, že sú využívané ako biofungicídy pre ich schopnosť rásť na minimálnych substrátoch, kolonizovať korene rastlín a tvoriť veľké množstvo asexuálnych reprodukčných spór, teda konídií.

V priemysle sa tieto huby využívajú ako zdroj niektorých priemyselne dôležitých enzýmov vrátane tých, ktoré sa používajú pri výrobe biopalív. Využitie majú aj v medicíne, pre ktorú produkujú dôležité proteíny.

Pri vývoji nových biofungicídov je dôležité získanie veľkého množstva konídií. V projekte s názvom Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp. autorky Noémi Molnárová a Svetlana Kryštofová (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie a mikrobiológie, Bratislava) sledovali vplyv niektorých environmentálnych faktorov ako zdroj dusíka, svetlo, teplota, pH a ich kombinácií na rast a tvorbu konídií, ako aj úlohu GABA skratu.

Noémi Molnárová vysvetľuje, o čo ide: „Vzhľadom k tomu, že sa táto huba nachádza v pôde, ktorá sa môže líšiť v dostupnosti nutrientov, zaujímal nás najmä vplyv rôznych zdrojov dusíka na biológiu T. atroviride (rast a asexuálne rozmnožovanie), ako aj na metabolizmus GABA. Ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvňovať vývoj T. atroviride v pôde, sú pH, prítomnosť/absencia svetla. GABA ako neproteínová aminokyselina je prítomná vo všetkých organizmoch, od baktérií až po človeka, kde funguje ako inhibičný neurotransmiter. Na rozdiel od človeka, funkcia GABA v mikroorganizmoch je stále málo preskúmaná.“

Ich cieľom, ako aj iných výskumných skupín, ktoré študujú interakcie mikroorganizmov a rastlín, je identifikácia jednoduchých molekúl, ktoré by mohli fungovať ako komunikačný prostriedok. „Predpokladá sa, že jedným z takýchto komunikačných prostriedkov by mohla byť GABA. V našej práci sme študovali funkciu vnútrobunkovej, ako aj mimobunkovej GABA v mikroskopickej vláknitej hube (´pleseň´) Trichoderma atroviride. K získaniu komplexného pohľadu na úlohu GABA sme použili kmene, ktoré neboli schopné syntetizovať túto molekulu. Táto práca prispieva k objasneniu úlohy GABA v medzidruhovej komunikácii, a to najmä z toho hľadiska, že Trichoderma spp. sa používa v praxi ako biofungicíd pri ochrane rastlín.“

Použitie biologických ochranných prostriedkov, ako je Trichoderma spp., znižuje potrebu použitia chemických pesticídov, a tým aj environmentálnu záťaž, dodáva ešte Noémi Molnárová.

So svojou prácou sa autorky zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie poskytla: Noémi Molnárová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /werner22brigitte/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Voda obkolesujúca jadrový reaktor žiari na modro.
Zistite viac