Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Botanická záhrada UPJŠ

Základné fakty a poslanie

  • Botanická záhrada (BZ) je vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v širšom zmysle vzdelávacia a kultúrna ustanovizeň regiónu východného Slovenska s národným a medzinárodným významom
  • rozlohou 30 hektárov, skleníkmi na ploche 3500 m2 a zbierkovým fondom vyše 4000 druhov, poddruhov a kultivarov rastlín je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku; rastlinné spoločenstvá v areáli botanickej záhrady dopĺňajú vzácne a ohrozené druhy živočíchov, ktoré tu našli svoj domov
  • nachádza sa tu najväčšia zbierka kaktusov a cykasov na Slovensku; veľmi vzácne exempláre rôznych tropických a subtropických rastlín, napríklad unikátne orchidey, ako aj „živé skameneliny“, napríklad wolémia, ginko či sekvojovec
  • v zmysle medzinárodnej Konvencie o biologickej diverzite (CBD – Convention on biological diversity) je hlavnou náplňou činnosti BZ vedeckovýskumná činnosť zameraná na sústreďovanie a štúdium genofondu ohrozených a bežných druhov celého sveta so špeciálnym zameraním na ohrozené druhy karpatsko-panónskeho regiónu
  • v synergii s Prírodovedeckou fakultou sa BZ podieľa na vysokoškolskom vzdelávaní v regióne prostredníctvom výučby odborníkmi z BZ a poskytuje zázemie na realizáciu výučby botanických aj ďalších biologických disciplín
  • hlavné poslanie botanickej záhrady v oblasti vzdelávacej a popularizačnej činnosti je zamerané na podporu výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách prostredníctvom stálych expozícií a výstav, ako aj súťaží pre základné školy; tieto aktivity sa významnou mierou podieľajú aj na vzdelávaní a rozvoji kultúrneho povedomia dospelej populácie
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky