Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do jubilejného X. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2018

VEDA NA DOSAH

OZ Preveda

Mladí výskumní pracovníci majú šancu prezentovať svoju prácu a výsledky v rámci Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2018. Organizuje ju občianske združenie Preveda, a to ojedinelým a inovatívnym spôsobom, pričom sa zameriava na vybrané odbory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia, biotechnológia a potravinárska technológia, analytická chémia, organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia, environmentalistika, ale aj biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika či biometria.

„Poskytujeme možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu, interaktívnu diskusiu na odborné témy a získanie plnohodnotnej publikácie príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

Jubilejný X. ročník konferencie prináša viacero noviniek. V rámci samotného slávnostného vyhodnotenia konferencie bude možnosť prezentovať vybrané práce prostredníctvom krátkych prednášok – celkovo bude k dispozícii osem prednášok (10min+5). a je potrebné, aby záujemcovia o takúto prezentáciu prihlásili svoj príspevok cez on-line systém. Spomedzi účastníkov bude vybratých celkovo osem prednášajúcich s najlepšími príspevkami – TOP 8 prednášok Preveda 2018, ktorí túto šancu dostanú.

Aktuálny ročník ponúka možnosť registrácie aj vedeckým pracovníkom nad 35 rokov, avšak bez možnosti ich účasti v súťaži. Navyše bude ocenených 24 účastníkov, ktorí budú mať možnosť na slávnostnom vyhodnotení konferencie predstaviť svoju prácu prostredníctvom posterovej prezentácie a súťažiť tak o ďalšie ceny Preveda.

Dôležité termíny konferencie

15. 3. 2018   začiatok registrácie
5. 4. 2018   deadline pre skorú registráciu
23. 4. 2018    ukončenie prijímania abstraktov/ukončenie registrácie pre aktívnych účastníkov
27. 4. 2018    ukončenie prijímania posterov (prezentácií)
30. 4 2018     začiatok konferencie (spustenie diskusie, hodnotenia)
30. 5. 2018      ukončenie konferencie (zastavenie možnosti hodnotenia)
6. 6. 2018      slávnostné vyhodnotenie

Lákadlom X. ročníka bude celodenný program s vynikajúcimi hosťami – držiteľmi prestížnych ERC grantov, samozrejmosťou bude občerstvenie a hudobný hosť programu. „Veríme, že pripravený program bude pre vás inšpiráciou, zaujímavým spestrením a možnosťou stretnúť skvelých, špičkových vedcov, v kruhu priateľskej atmosféry, ktorú pre vás každoročne OZ Preveda prináša,“ uvádzajú organizátori.

Vzhľadom na rozšírenú podobu konferencie, vyšším nákladom s konferenčnými priestormi a občerstvením boli organizátori nútení zaviesť aj symbolický registračný poplatok.

V rámci interaktívnej konferencie mladých vedcov 2018 je možné vybrať si z nasledujúcich tém:

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia, štruktúra a funkcie lipidov, proteínov a sacharidov, imunochémia.

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia, štruktúra a funkcie lipidov, proteínov a sacharidov, imunochémia (klinické štúdie).

Biotechnológie a potravinárske technológie

Klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy v biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve, bioremediácie, funkčné potraviny, geneticky modifikované potraviny, kvalita a autenticita potravín, výživa a ochrana zdravia.

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Separačné, spektrálne, elektrochemické metódy a ich kombinácie, analýza biologických materiálov, vzoriek životného prostredia a potravinového reťazca, validácia analytických metód.

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývoj, príprava a kontrola liečiv, transportné systémy liečiv, ekotoxicita, humánna toxikológia.

Ekológia a environmentalistika

Kontrola a ochrana životného prostredia, krajinná a aplikovaná ekológia, geograficko-informačné systémy, environmentálne a krajinné inžinierstvo.

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika.

Otvorená sekcia pre študentov

Sekcia venovaná študentom bakalárskeho a magisterského štúdia VŠ na prezentáciu ich práce, resp. čiastočných výsledkov už počas vysokoškolského štúdia s možnosťou zúčastniť sa širšej odbornej diskusie. Tematicky nie je sekcia členená kvôli možnosti prezentácie prác zo širokého spektra oblastí výskumu, to znamená „ring voľný“.

Otvorená sekcia

Sekcia je určená všetkým účastníkom mimo študentov VŠ, ktorých príspevkom nevyhovovala ani jedna zo sekcií.

Viac informácií na stránke konferencie 

Informačný a foto zdroj: https://www.preveda.sk/conference/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky