Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TOP 5 medailónov slovenských vedcov v roku 2019

Marta Bartošovičová

Mgr. Eszter Bögi, PhD.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR spracovalo a zverejnilo v roku 2019 na YouTube ďalšie medailóny slovenských vedcov. Z tých, ktoré najviac zaujali, sme zostavili rebríček TOP 5 v poradí: Mgr. Eszter Bögi, PhD., Mgr. Lucia Nováková, PhD., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. a prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Slovenskí vedci – Eszter Bögi (experimentálna farmakológia)

Mgr. Eszter Bögi, PhD.Mgr. Eszter Bögi, PhD., študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor živočíšna fyziológia a etológia. V roku 2016 získala doktorát v odbore farmakológia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Od roku 2016 pracuje ako vedecká pracovníčka v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Podieľa sa na výskume vplyvu antidepresív počas gravidity a laktácie na potomkov. Venuje sa hlavne emocionálnemu, kognitívnemu a sociálnemu správaniu zvierat, pričom odchýlky v správaní koreluje so zmenami na úrovni mozgu. Za svoju prácu v preklinickom výskume získala viacero ocenení. Absolvovala stáže v Spojených štátoch a v Maďarsku. Okrem výskumu v Slovenskej akadémii vied sa venuje aj popularizácii vedy a výučbe študentov.

Slovenskí vedci – Lucia Nováková (archeológia)

Mgr. Lucia Nováková, PhD.Mgr. Lucia Nováková, PhD., vyštudovala klasickú archeológiu a klasickú filológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde obhájila doktorandskú prácu a v súčasnosti pracuje v pozícii odbornej asistentky. Zúčastnila sa na archeologických výskumoch v Sýrii, Turecku, Taliansku či Čiernej Hore, absolvovala štipendijné pobyty na Varšavskej univerzite a viacerých tureckých univerzitách. Venuje sa archeológii antického Grécka, s dôrazom na prepojenie písomných a hmotných dokladov. Je autorkou zahraničných monografií zameraných na grécke osídlenie v Anatólii, migráciu, kolonizáciu a akulturalizáciu gréckych kmeňov. V súčasnosti sa venuje socio-environmentálnemu štúdiu antického sveta a skúmaniu vzťahu človeka a prírodného prostredia v staroveku.

Slovenskí vedci – Daniela Ostatniková (výskum autizmu)

Prof. MUDr. Daniela Ostatniková, PhD.Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., vedkyňa, odborníčka v oblasti normálnej a patologickej fyziológie. Od oku 2010 je prednostkou Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2013 založila Akademické centrum výskumu autizmu na Slovensku. Absolvovala študijné pobyty v USA, je držiteľkou Fulbright fellowship a Tempelton fellowship. Dlhodobo sa venuje výskumu vplyvu pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví a v ostatných rokoch sa zaoberá výskumom etiológie autizmu. Zastávala funkciu prodekanky LF UK pre zahraničné vzťahy a bola tiež prorektorkou UK v Bratislave pre medzinárodné vzťahy. Za svoju vedeckú a publikačnú činnosť získala viacero medzinárodných a národných ocenení.

Slovenskí vedci – Jana Pohaničová (história architektúry)

Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., architektka, pedagogička a historička architektúry, pôsobí na poste profesorky v Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave pracovala v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti. Od decembra 1996 pracuje na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Od roku 2007 je zástupkyňou vedúceho ústavu. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa špecializuje na výskum dejín architektúry 19. storočia na Slovensku v širšom európskom kontexte. Zameriava sa na mapovanie tvorby architektov z rodu Feiglerovcov a na významnú osobnosť Michala Milana Harminca.

Slovenský vedec – Anton Heretik (forenzná psychológia)

Prof. Anton Heretik, PhD.Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., významný klinický a forenzný psychológ, psychoterapeut, psychiater a súdny znalec. Študoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1973 pracoval ako psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Od roku 1985 pracuje na Filozofickej fakulte UK. V rokoch 1993 – 1999 bol vedúcim Katedry psychológie. V súčasnosti pôsobí ako profesor klinickej a forenznej psychológie. Je spoluzakladateľom Ligy za duševné zdravie, členom výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS, bol predsedom výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Publikoval vyše 200 vedeckých štúdií z oblasti psychopatológie, psychoterapie a forenznej psychológie. Ako súdny znalec z odboru psychológia sa venuje najmä posudzovaniu páchateľov závažnej násilnej kriminality.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová

Zdroj videí a foto: NCP VaT pri CVTI SR

www.youtube.com/user/CVTISR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky