Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Startupisti, čaká vás mesačný pobyt v Cambridge Innovation Center v USA. Hláste sa!

VEDA NA DOSAH

Startupisti, čaká vás mesačný pobyt v Cambridge Innovation Center v USA. Hláste sa!

Jedinečnú príležitosť majú startupisti, ktorí sa prihlásia na medzinárodný stážový pobyt v Cambridge Innovation Center, Massachusetts, USA. Ak sú vám blízke inovácie, technológie, skrátka všetko okolo start-upov a snívate o pobyte v celosvetovo uznávanom americkom start-up centre, neváhajte, výzva na prihlasovanie je otvorená od 11. 12. 2017 do 26. 12. 2017. Stáž je určená pre začínajúcich podnikateľov, ktorí majú odvahu a chuť porovnať svoj biznis s celosvetovou konkurenciou.

Úspešných uchádzačov vyberá odborná komisia, na medzinárodný stážový pobyt postupuje pätica najlepších. Stáž sa má konať v predpokladanom termíne od 20. 01. 2018 do 18. 02. 2018. Cambridge Innovation Center je špičkové inovačné centrum a už od roku 1999 predstavuje v USA významnú inštitúciu, orientovanú na rozvoj a podporu inovácií, technológií a start-upov z celého sveta.

Viac informácií o Cambridge Innovation Center 

Získať tu môžete okrem pracovného miesta pre dve osoby aj lukratívny program v podobe mentoringu s lokálnymi expertmi a iné individuálne formy poradenstva, workshopy či networking s členmi lokálneho ekosystému a investormi (v inovačnom centre alebo v iných partnerských inštitúciách, napr. Harvard University alebo Massachusetts Institute of Technology).

Účastníci budú mať počas stanoveného obdobia k dispozícií spoločný kancelársky priestor priamo v Cambridge Innovation Center. „Prístup k týmto priestorom je zabezpečený denne počas trvania pobytu,“ uvádzajú organizátori. Ďalej je možnosť zúčastniť sa min. 12 interaktívnych workshopov alebo seminárov a min. 8 networkingových príležitostí, ktoré sú primárne určené pre začínajúcich podnikateľov, orientovaných na podnikanie v oblasti technológií a inovácií. Kvalitu zabezpečujú známi odborníci z praxe ako Christa Bleyleben, Abigail Barrow, Robert Barrow a pod. Rovnako tak je zaujímavým jedinečný individuálny mentoring a konzultácie, ktoré poskytujú priamo odborníci z Cambridge Innovation Center. „Títo uznávaní odborníci z praxe môžu pomôcť výrazne posunúť každé podnikanie, a tak ho naštartovať na vyššiu úroveň.“

Okrem uvedených odborných služieb je súčasťou stážového pobytu aj zabezpečenie ubytovania počas celého stážového pobytu a zabezpečenie leteniek z a do destinácie.  

Prihlásiť sa môžu výlučne iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nimi vyslaní zástupcovia ovládajú anglický jazyk na úrovni, ktorá im umožní v čo možno najvyššej miere prostredníctvom poskytnutej podpory účelne zvýšiť podnikateľské zručnosti žiadateľa.

Odborná komisia bude pri posudzovaní žiadostí uchádzačov prihliadať na nasledujúce kritériá: potenciál využitia účasti žiadateľa na medzinárodnom stážovom pobyte vo vzťahu k jeho predmetu podnikania, kvalita vypracovania prihlášky, technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť predmetu podnikania, ale aj realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

Všetky žiadosti doručené v stanovenom termíne, ktoré splnia formálne náležitosti a kritériá pre účasť na medzinárodnom stážovom pobyte, budú predložené na schválenie komisii. Súčasťou dokumentácie, na základe ktorej bude komisia žiadosti posudzovať, bude okrem samotnej žiadosti a povinných príloh, ktoré vypracoval žiadateľ, aj vypracovaný odborný posudok, na základe ktorého komisia nezávisle zhodnotí relevantnosť účasti žiadateľa na medzinárodnom stážovom pobyte. Následne počas zasadnutia komisie žiadateľ predstaví svoje podnikanie prostredníctvom krátkej prezentácie, počas ktorej žiadateľ zhrnie svoje podnikanie, základné ciele a dôvody jeho zapojenia sa do tejto výzvy. Po zhodnotení všetkých žiadateľov komisia na základe predloženej žiadosti s dôrazom na kritériá výzvy vyberie maximálne 5 žiadateľov, t. j. podnikov, ktoré vyšlú maximálne 2 svojich zástupcov na miesto realizácie medzinárodného stážového pobytu.

Predpokladaný termín zasadnutia komisie a vyhodnotenia žiadostí je 05. 01. 2018, kde je aj povinná účasť žiadateľa na zasadnutí komisie.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 3 Schémy vo forme podpory zvyšovania zručností a kompetencií začínajúcich podnikateľov prostredníctvom stáží vo svetových vedecko-technologických centrách, akcelerátoroch, resp. špecializovaných organizáciách na podporu začínajúcich podnikateľov vyhlasuje Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu start-upov (2017 – 2020) v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Zdroj informácií: Startup centrum TUKE

SBA

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky