Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prihláste sa na mesačný pobyt v startupovom Cambridge Innovation Center v USA

VEDA NA DOSAH

mesačný pobyt v startupovom Cambridge Innovation Center v USA

Sú vám blízke inovácie, technológie a všetko okolo start-upov? Snívate o pobyte v celosvetovo uznávanom start-up centre v USA? Máte možnosť zúčastniť sa medzinárodného stážového pobytu v Cambridge Innovation Center (Cambridge, Massachusetts, USA) v predpokladanom termíne február 2019. Výzva na prihlásenie zo strany Slovak Business Agency je otvorená od 16. 11. 2018 do 02. 12. 2018. Vybraných bude maximálne 5 najlepších žiadateľov spomedzi začínajúcich podnikateľov, ktorí majú odvahu a chuť porovnať svoj biznis s celosvetovou konkurenciou.

Špičkové inovačné centrum v Cambridge už od roku 1999 predstavuje v USA významnú inštitúciu, orientovanú na rozvoj a podporu inovácií, technológií astart-upov z celého sveta. Medzinárodný stážový pobyt sa uskutoční v Cambridge Innovation Center v USA a je určený pre maximálne 5 žiadateľov. Žiadateľ môže na pobyt vyslať 2 svojich zástupcov, ktorí počas stanoveného obdobia budú mať k dispozícií napr. kancelársky priestor priamo v Cambridge Innovation Center, prístup k týmto priestorom je zabezpečený denne počas trvania pobytu; ďalej možnosť zúčastniť sa min. na 15 interaktívnych workshopoch, seminároch alebo networkingových príležitostiach, ktoré sú primárne určené pre začínajúcich podnikateľov, orientovaných na podnikanie v oblasti technológií a inovácií. Kvalitu zabezpečujú známi odborníci z praxe ako Christa Bleyleben, Abigail Barrow, Robert Barrow a pod. Potom aj jedinečný individuálny mentoring v rozsahu min. 25 hodín, ktorý poskytujú priamo odborníci z Cambridge Innovation Center. Títo uznávaní odborníci z praxe môžu pomôcť výrazne posunúť každé podnikanie a tak ho naštartovať na vyššiu úroveň.

Prihlásiť sa môžu výlučne iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi alebo vyslaní zástupcovia žiadateľa, ktorí ovládajú anglický jazyk na úrovni, ktorá im umožní v čo možno najvyššej miere prostredníctvom poskytnutej podpory účelne zvýšiť podnikateľské zručnosti žiadateľa. Všetky žiadosti doručené v termíne, ktoré splnia formálne náležitosti a kritériá pre účasť na medzinárodnom stážovom pobyte, budú predložené na schválenie komisii. Dokumentácia potrebná k prihláseniu musí obsahovať žiadosť, projektový zámer žiadateľa, CV vybraných zástupcov žiadateľa, súčasťou ktorého je súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie MSP + prehľad o prijatej štátnej pomoci a tiež ostatné vyhlásenia (vyhlásenie oprávnenosti žiadateľa k projektu a vyhlásenie o kontrole).

Súčasťou dokumentácie, na základe ktorej bude komisia rozhodovať, má byť aj vypracovaný odborný posudok k predkladanej žiadosti, ktorý nezávisle zhodnotí relevantnosť účasti žiadateľa na medzinárodnom stážovom pobyte. 

mesačný pobyt v startupovom Cambridge Innovation Center v USA

Následne počas zasadnutia komisie žiadateľ predstaví svoje podnikanie prostredníctvom krátkej prezentácie, počas ktorej žiadateľ zhrnie svoje podnikanie, základné ciele a dôvody jeho zapojenia sa. Po zhodnotení všetkých žiadateľov komisia na základe predloženej žiadosti s dôrazom na kritéria výzvy vyberie maximálne 5 žiadateľov, t. j. podnikov, ktoré vyšlú 2 svojich zástupcov do miesta realizácie medzinárodného stážového pobytu.

Medzi kritériá na posudzovanie žiadostí patria potenciál využitia účasti žiadateľa na medzinárodnom stážovom programe vo vzťahu k jeho predmetu podnikania, kvalita vypracovania prihlášky, technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť predmetu podnikania, rovnako aj realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

Iniciatíva Startup Sharks je realizovaná prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR a financovaná zo štátneho rozpočtu.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/vyzva_na_prihlasovanie_na_medzinarodny_stazovy_pobyt_v_ramci_komponentu3_2018.pdf

https://www.startupcentrum.tuke.sk/startupy-prihlaste-sa-na-mesacny-pobyt-v-cambridge-innovation-center-vyzva-je-otvorena/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky