Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príbeh jedného vynálezu IV. – Užitočná nová technológia

VEDA NA DOSAH

Význam novej technológie spočíva najmä v jej prínose. Uspieť v hospodárskej praxi môže len taká technológia, ktorá predstavuje význam pre samotné vedecké pracovisko, je výnosná pre podnikateľa, ktorý ju prináša na trh, má význam pre región či pre celú spoločnosť. Príbeh jedného vynálezu pokračuje zhodnotením takéhoto potenciálu.

Náš vedecký tím už zvážil spôsob akým je vhodné zabezpečiť priemyselnoprávnu ochranu účinnej látky, ktorú je možné využiť pri liečbe sezónnych alergií.

Po predložení potrebnej dokumentácie odbornej komisii a uznaní patentovateľnosti spomínanej novinky je potrebné uskutočniť ďalší krok. Taký, ktorý potvrdí, že účinná látka nemá zostať len vo výskume, ale je schopná uchytiť sa aj na trhu.

Posúdenie prínosu technológie je obchodné rozhodnutie postavené na odbornom určení celkovej hodnoty predmetu duševného vlastníctva. Ide o komplexnú úlohu, pričom je potrebné zohľadniť viaceré kritériá.

Keďže ide o odborné posúdenie, má byť vykonané odborníkmi. V tomto prípade je možné využiť služby lokálnych centier transferu technológií. Univerzita, na ktorej náš vedecký tím pôsobí však takéto centrum nemá, a preto vedenie univerzity poverilo pracovníka z oddelenia pre vedu a výskum sprostredkovaním spolupráce s Centrom transferu technológií pri CVTI SR. Prostredníctvom ním budovaného národného systému, ktorý podporuje prenos technológií do praxe je možné požiadať o poskytnutie podpornej služby, ktorej obsahom je komplexné posúdenie prínosov tohto vynálezu.

Kritéria hodnotenia poznajú aj zákazníka, aj tím

Hodnotenie prínosu technológie vníma rôzne hľadiská. Ak by sme chceli tieto kritéria zjednodušiť mohli by sme použiť slová ako ORIGINALITA – ZÁKAZNÍK – TRH – VÝVOJ – TÍM – (NE)FINANCIE. Originalita potvrdzuje novosť technológie a je tiež jedným z kritérií patentovateľnosti. Novosť ale nestačí. Musia existovať potenciálni zákazníci, pre ktorých by bolo prípadné liečivo určené. V čase, kedy alergia vedie prvotné priečky v zozname civilizačných chorôb existuje reálna skupina zákazníkov.

Trh je hybnou rukou ekonomiky. V prípade novej technológie musí byť zrejmé, že bude konkurencieschopná. Dnes je farmaceutický priemysel ku alergikom „štedrý“ a majú si z čoho vybrať. Preto bude potenciálne nové liečivo potrebné uviesť na trh tou správnou marketingovou kampaňou, aby zákazníkov presvedčil. Odpoveď na otázku: „Aká je moja konkurenčná výhoda má byť pred samotným procesom komercializácie zodpovedaná. Expertné podporné služby, ktoré sú dostupné cez Národný portál pre transfer technológií zahŕňajú aj oblasť marketingovej podpory.

S kvalitným posúdením trhu súvisí tiež ďalšie nakladanie s technológiou v rámci procesu zabezpečenia jej priemyselnoprávnej ochrany. Keďže vedci z nášho tímu na základe interných smerníc univerzity novú technológiu nahlásili, univerzita má i právo rozhodnúť sa ako naloží so získaným patentom. Ide o obchodno–strategické rozhodnutie, ktoré ovplyvní ďalší proces komercializácie, ale tiež možnosť univerzity využívať svoje práva. Univerzita musí mať v tomto prípade jasnú predstavu ako chce patent využiť.

V prípade, že má na to univerzita potenciál, môže si patent ponechať a vytvoriť spin–off firmu alebo patent predá prípadne udelí licenciu niektorému z podnikateľských subjektov. Dôležitým faktorom, na ktorý sa pri posúdení prínosu technológie prihliada je aj fáza jej vývoja. Znamená to, že je rozdiel či by náš tím pracoval len na výskume látky, jej testovaní alebo už predstavuje konkrétny výsledok výskumu, prípadne konkrétny produkt, ktorý je možné uviesť na trh. V prípade liečiva nášho tímu už môžeme hovoriť o ukončení vedeckovýskumnej práce a hľadaní možností ako ju zhodnotiť.

V procese komercializácie sa vedecké pracovisko stretne napríklad s odborníkmi z centra transferu technológií (CTT pri CVTI SR), patentovým zástupcom, podnikateľmi a podobne. Komunikácia tímu z univerzity s externým prostredím je taktiež jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech technológie. Posledným spomenutým ale podstatným je určenie finančnej náročnosti ktorú uplatnenie predmetu duševného vlastníctva v praxi predstavuje. Samozrejme na druhej strane tu stojí návratnosť financií. Jednoducho možno povedať, že na základe odbornej analýzy je potrebné poznať „čo by to obchodného partnera stálo,“ keby začal vyrábať liečivo na báze účinnej látky, ktorú vyvinul náš tím a „čo by potenciálne takéto liečivo „zarobilo.“ Ak by sa ukázalo, že výroba liečiva nie je rentabilná, komercializácia sa neuskutoční a v zásade nie je vhodné ani investovať do ochrany takéhoto predmetu duševného vlastníctva.

Odhad finančných prostriedkov je samozrejme dôležitý, ale čo taký význam pre spoločnosť, medializácia úspechu univerzity a jej výskumu v médiách, zvýšenie jej reputácie v očiach verejnosti a podobne. To sú nefinančné prínosy, ktoré majú často pre univerzitu alebo vedecké pracovisko väčšiu hodnotu ako tie finančné. Druhá zúčastnená strana – podnikateľský subjekt uplatňujúci si technológiu vníma samozrejme predovšetkým finančnú návratnosť prostriedkov investovaných do výroby.

Na trhu nie sme samy

Už sme spomínali aj otázku konkurencieschopnosti a tiež expertné podporné služby poskytované v rámci Národného systému podpory transferu technológií. V rámci týchto služieb poskytuje CTT pri CVTI SR aj špecifickú službu „odhad komerčného potenciálu“, ktorý je súčasťou posúdenia prínosov technológie. Výstupom vykonaného odhadu je dokument, v ktorom sú zaznamenané také fakty ako veľkosť trhu, na ktorý má nová technológia vstúpiť, trhové trendy, bariéry, aktuálny stav trhu a z neho vyplývajúci konkurenčný potenciál. Náš tím bude teda spolupracovať s odborníkmi aby spoznal hodnotu novej technológie. Po vypracovaní kvalitného posúdenia zvolia stratégiu a zabezpečia realizáciu samotnej ochrany.

 

Autori: Eva Vašková, Jaroslav Noskovič

Uverejnila: ZČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky