Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príbeh jedného vynálezu III. – Posudzujeme reálnosť ochrany

VEDA NA DOSAH

Farmaceutická chémia je obohatená o novú účinnú látku, ktorá sa môže stať súčasťou liečiva pre sezónnych alergikov. Priemyselnoprávna ochrana tohto vynálezu má byť zabezpečená patentom. V ďalšom kroku je potrebné posúdiť realizovateľnosť takejto ochrany. Píšeme Príbeh jedného vynálezu III.

Výber vhodného spôsobu ochrany predmetu duševného vlastníctva úzko súvisí s posúdením jej realizovateľnosti. Tá je v prípade patentu spojená s „patentovateľnosťou.“ Dizajn či ďalšie spôsoby priemyselnoprávnej ochrany možno chápať v rovine „zápisnej spôsobilosti.“

Posúdenie realizovateľnosti ochrany je akýmsi potvrdením, že voľba spôsobu bola správna a samotná ochrana je uskutočniteľná. Liečivo, ktoré vyvinul náš tím na Farmaceutickej fakulte má byť chránené patentom. Pri hodnotení jednotlivých kritérií realizovateľnosti sa preto bude vychádzať z Patentového zákona. Ten upravuje nielen jednotlivé podmienky, ktoré musia byť splnené, ale hovorí tiež o takzvaných výlukách z patentovateľnosti, ktoré sú prekážkou pri udelení patentu.

Medzi základné kritériá uznania patentovej ochrany je celosvetová novosť. Tá musí byť splnená tak pri národnom, ako i medzinárodnom konaní o patentovej prihláške.

Relevantnú odpoveď na otázku či je účinná látka vyvinutá našim vedeckým tímom skutočne novou poskytuje rešerš na stav techniky. Správne stanovené kľúčové slová sú základom pre vyhľadávanie v informačných zdrojoch a databázach patentových i nepatentových dokumentov. Rešerš určí zhodnosť alebo nezhodnosť s už existujúcimi obdobnými technológiami.

Novosť však nie je jedinou podmienkou patentovateľnosti. „Vydýchnuť si“ bude môcť náš tím až keď sa splnia aj ďalšie podmienky. Konkrétne musí byť naša novinka predmetom vynálezcovskej činnosti, musí byť priemyselne využiteľná a nepodliehať výlukám zo zákona týkajúceho sa ochrany duševného vlastníctva. Keďže však nejde o matematickú metódu ani o spôsob vykonávania obchodnej činnosti, ani o počítačový program, táto podmienka je splnená. Nesplnenie čo i len jednej podmienky má za následok nepriznanie ochrany.

Rešerš zásadne ovplyvní ďalšie kroky priemyselnoprávnej ochrany, z tohto dôvodu má byť takýto prieskum vykonaný odborníkmi.

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR) poskytuje prostredníctvom Národného portálu pre transfer technológií (NPTT) možnosť požiadať o poskytnutie týchto služieb (rešerš na stav techniky, komplexné posúdenie realizovateľnosti ochrany a pod.). Požiadavku spracujú odborní zamestnanci CVTI SR spoločne s ďalšími odborníkmi z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií.

Odbornej komisii (zastupujúcej záujmy vysokej školy) sa predloží k posúdeniu požadovaná dokumentácia, ktorá vo svojej podstate vychádza z materiálov pripravených pre nahlásenie predmetu duševného vlastníctva, ktoré budú tiež dôležité aj pri formulovaní patentových nárokov v prihláške. Komisiu a tiež CTT pri CVTI SR bude predovšetkým zaujímať ako bola zisťovaná novosť, aká je podstata vynálezcovskej činnosti, testovanie funkčnosti novinky a samotný návrh spôsobu ochrany, v tomto prípade zabezpečenej patentom. Konečné rozhodnutie o tom, či náš vedecký tím bude môcť nové liečivo patentovať, je však v rukách Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Ani tento „súd“ nie je ešte posledným. Náš tím musí ešte zhodnotiť aký je finančný a nefinančný (celospoločenský) prínos novej účinnej látky. Príbeh jedného vynálezu IV. odpovie aj na túto otázku.

Na www.nptt.sk v časti Metodické materiály nájdete aj pripravené brožúry z odborných seminárov projektu NITT SK, ktoré problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií priblížia profesionálnejším pohľadom.

 

Autori: Eva Vašková, Jaroslav Noskovič

Uverejnila: ZČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky