Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príbeh jedného vynálezu II. – Vyberáme spôsob ochrany duševného vlastníctva

VEDA NA DOSAH

Farmaceutická fakulta, nové liečivo pre sezónnych alergikov a nahlásenie jeho vzniku ako duševného vlastníctva univerzite. Krátka rekapitulácia obsahu prvého fiktívneho príbehu. Na vynález čakajú ďalšie kroky smerom ku komerčnému zhodnoteniu. Je tu Príbeh jedného vynálezu II.

Pri ochrane predmetov priemyselného vlastníctva ako sú napríklad vynálezy, dizajny či ochranné známky sa uplatňuje tzv. registračný princíp. Aj v prípade nášho nového liečiva je teda nutné pre potreby priemyselno-právnej ochrany zaregistrovať túto novinku na príslušnom úrade. Na Slovensku je to Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici.

Najskôr však musíme poznať odpoveď na otázku, aký zvoliť spôsob ochrany duševného vlastníctva. Ten je prostriedkom zabezpečujúcim potrebné práva. Náš vedecký tím si musí pred dôležitým rozhodnutím o voľbe spôsobu ochrany svojej novinky starostlivo premyslieť najmä tri základné fakty. Musí poznať aká je jej povaha tzn. čo vlastne vytvorili. Vieme, že ide o liečivo. Povaha určuje jej zaradenie do určitej vednej oblasti teda farmaceutická chémia. A napokon predmet ochrany. V tomto prípade pôjde o účinnú látku. Predmetom ochrany môže byť pri inom vynáleze napríklad technická podstata riešenia problému alebo vonkajšia úprava výrobku.

Poznanie týchto faktov je nutnou podmienkou pre určenie spôsobu ochrany duševného vlastníctva. V prípade liečiva nášho vedeckého tímu prichádza do úvahy ochrana patentom. Ak by bolo predmetom ochrany technické riešenie, to je chránené úžitkovým vzorom, vonkajšia úprava výrobku je chránená dizajnom a označenia výrobcov ochrannou známkou.

Pri liečivách je možné požiadať aj o tzv. dodatkové ochranné osvedčenie. Je určené výlučne pre liečivá a výrobky na ochranu rastlín. Majiteľ tzv. základného patentu na toto liečivo, ktorý je platným viac ako dvadsať rokov môže takýmto spôsobom predĺžiť dobu ochrany až o ďalších päť rokov.

Fakty ako povaha vynálezu, zaradenie do oblasti či to, čo má byť predmetom ochrany pozná najlepšie samotný tvorca novej myšlienky – pôvodca duševného vlastníctva. Určiť vhodný spôsob ochrany by mal však odborník. Keďže náš vedecký tím nemá možnosť využiť služby vlastného centra transferu technológií zriadeného pri univerzite obráti sa v tomto smere na Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT pri CVTI SR).

CVTI SR je riešiteľom národného projektu NITT SK. Jeho hlavným cieľom je vybudovať efektívne fungujúci národný systém pre podporu transferu technológií.

V rámci tohto systému je možné požiadať CTT pri CVTI SR o poskytnutie expertných podporných služieb, ktoré majú akademickým pracoviskám, ale i spomínaným lokálnym centrám transferu technológií uľahčovať zložitý proces či už ochrany alebo samotnej komercializácie duševného vlastníctva.

Expertné podporné služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva zahŕňajú asistenciu pri výbere výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, odhad ich komerčného potenciálu, voľbu stratégie ochrany či prípravu a podanie patentovej alebo inej prihlášky.

Pred jej podaním je však ešte nutné posúdiť realizovateľnosť zvolenej ochrany liečiva, ktoré náš vedecký tím vyvinul. To ho čaká v Príbehu vynálezu III.

Konkrétne informácie o problematike voľby spôsobu ochrany duševného vlastníctva dočítate aj v materiáli Duševné vlastníctvo a transfer technológií 1.

 

Autori: Eva Vašková, Jaroslav Noskovič

Uverejnila: ZČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky