Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príbeh jedného vynálezu I. – Nahlasujeme novinku

VEDA NA DOSAH

Predstavme si farmaceutickú fakultu vysokej školy. Tak ako v prípade iných akademických pracovísk, aj tu je výskum neoddeliteľnou súčasťou práce jej zamestnancov. A práve na tejto fakulte sa podarilo kolektívu vedeckých pracovníkov nájsť pre všetkých tých zaslzených sezónnych peľových alergikov novú pomoc v podobe „zázračnej“ rozpustnej látky vhodnej na prípravu.

Zamestnanecký režim

„Náš“ fiktívny kolektív pracoval na vývoji novej účinnej liečby peľovej alergie v špecializovaných laboratóriách univerzity. Jeho členovia sú zamestnancami univerzity a z tohto dôvodu má univerzita prednostné vlastnícke právo ku všetkým výsledkom vedeckého výskumu, na ktoré je možné získať priemyselno-právnu ochranu. Teda aj na novú liečivú látku. Ide o tzv. zamestnanecký režim. Na vedecký kolektív sa vzťahujú interné smernice univerzity o ochrane duševného vlastníctva. Z týchto smerníc vychádza povinnosť nahlásiť vznik všetkých predmetov priemyselného vlastníctva Priemyselné vlastníctvo je priemyselne využiteľnou podmnožinou duševného vlastníctva.

 

Interné smernice

Interné smernice kroky nahlásenia spresňujú. Základné pravidlá však hovoria o tom, že vznik predmetu priemyselného vlastníctva (ďalej PPV) sa nahlasuje štatutárnemu zástupcovi inštitúcie, v našom prípade rektorovi univerzity, keďže nie je zriadené žiadne centrum transferu technológií (ďalej CTT) ani iná poverená osoba. Táto žiadosť musí byť vždy podaná písomne a súvisí s ňou i poskytnutie ďalších dôležitých informácií.

 

Sprievodný list

V akomsi „sprievodnom liste“ popíše kolektív svoj nový technologický postup prípravy lieku a pripojí potrebnú dokumentáciu. Administratívnu agendu odovzdá na kontaktom mieste, ktoré určuje smernica o ochrane duševného vlastníctva. Tu sa rozhodne o uplatnení si práva na riešenie k danému PPV. Zákonná povinnosť uplatniť si takéto právo je stanovená troma mesiacmi od nahlásenia PPV.

 

„Centrá transferu“

Spomínané CTT, ak ho má inštitúcia zriadené, dokáže tento proces zjednodušiť a pomôcť pri riešení prípadných problémov. Pre vedeckých pracovníkov to predstavuje značnú výhodu, keďže nahlásenie sprevádza aj spracovanie ďalších formulárov a zmlúv, ktoré si inštitúcia určí. Napríklad Dohodu o podieloch na vytvorení predmetu duševného vlastníctva, Dohodu o mlčanlivosti a pod..

 

Autori: Eva Vašková, Jaroslav Noskovič

Uverejnila: ZČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky