Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prešovská univerzita dôstojne oslávila 20. narodeniny

VEDA NA DOSAH

Oslavy 20. výročia PU

Rok 2017 sa nesie v znamení osláv 20. narodenín PU, ako aj 350 rokov vysokoškolského vzdelávania v meste Prešov. Pri tejto príležitosti sa pod záštitou PU koná rad slávnostných a odborných podujatí. Jedným z nich bola aj akademická slávnosť, ktorá sa uskutočnila 6. decembra v Divadla Jonáša Záborského, s cieľom pripomenúť si doterajšiu priazeň, spoluprácu, ako aj dlhoročnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech univerzity.

Pred dvadsiatimi rokmi sa začala písať história novej akademickej inštitúcie na Slovensku, ktorá dostala meno Prešovská univerzita v Prešove. Aj keď nie všetci jej vznik vítali, už v prvých rokoch existencie ukázala svoju životaschopnosť a opodstatnenosť pôsobenia na poli vedy a edukácie. Dnes je univerzita pevne ukotvená v stredoeurópskom vzdelávacom priestore a disponuje celou škálou akademických partnerských pracovísk na celom svete,“ zneli úvodné slova rektora PU Petra Kónyu. Úspešnú cestu univerzity podľa jeho slov vo veľkej miere umožnila najmä existujúca akademická tradícia v meste Prešov. Vznik samostatnej univerzity bol v podstate spočiatku iba kontinuálnym pokračovaním činnosti prešovských fakúlt bývalej veľkej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Pritom už od vzniku UPJŠ v r. 1959 existovala jedna z dvoch jej zakladajúcich fakúlt v Prešove a v čase rozdelenia pôsobila v meste už polovica fakúlt univerzity.

Oslavy 20. výročia PU

Na univerzite je nielen široká paleta študijných programov, z ktorých viaceré sú najlepšie na Slovensku, ale pozornosť je venovaná aj vedecko-výskumným aktivitám. Ako jediní na Slovensku vedci z Prešovskej univerzity vyšľachtili novú odrodu mäty piepornej. Postupne sa vybudovali tri centrá excelentnosti – Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum, Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu a Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka. V súčasnosti sa zúčastňuje na príprave vedecko-technologického parku pod vedením Technickej univerzity v Košiciach, pričom výsledkom projektu by mali byť výskumné a technologické laboratóriá UNIPOLAB.

Tradícia prešovského vysokého školstva, ku ktorej sa PU hlási a  v súčasnosti ju aj rozvíja, je podstatne staršia. Presne pred tristo päťdesiatimi rokmi, v jeseni 1667, bola v Prešove otvorená vzdelávacia inštitúcia Kolégium hornouhorských stavov.

V súčasnosti patrí naša univerzita k najväčším, a podľa výsledkov komplexnej akreditácie vo viacerých oblastiach poznania, aj k najlepším na Slovensku,“ zdôraznil rektor. Tento úspech univerzity je predovšetkým výsledok práce jej zamestnancov, ako pedagogických, tak aj nepedagogických pracovníkov. „Dovoľte preto, aby som sa Vám úprimne a zo srdca poďakoval: kolegyniam a kolegom za dlhoročnú pedagogickú a vedecko-výskumnú prácu v prospech univerzity, partnerským pracoviskám doma i v zahraničí za spoluprácu a ďalším za priazeň a pomoc, ktorú univerzite už roky nezištne preukazujete,“ poznamenal rektor.

Ako symbolické vyjadrenie vďaky odovzdal rektor PU 150 pamätných medailí. Prevzali si ich napr. primátorka

Odovzdávanie pamätných medailí

mesta Prešov Andrea Turčanová, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák, biskupi jednotlivých cirkví, desiatky domácich a zahraničných rektorov, dekani fakúlt, zamestnanci PU a jej priaznivci. Pri tejto príležitosti zároveň odovzdala primátorka mesta Prešov ďakovný list Prešovskej univerzite za vzdelávanie a dlhoročnú aktívnu prácu s mládežou, ako aj šírenie dobrého mena mesta Prešov. Pamätný list v mene ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej udelil univerzite aj štátny tajomník Peter Krajňák.

Adventný koncert PU v Divadle Jonáša Záborského bol absolútnym vrcholom osláv 20. výročia jej vzniku.

 

Informácie poskytla: Anna Polačková hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky