Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Monitorovacia správa Eurostatu o vývoji udržateľného rozvoja v kontexte EÚ za rok 2018

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únii – Monitorovacia správa o vývoji udržateľného rozvoja v kontexte EÚ za rok 2018

Pojem trvalo udržateľný rozvoj je zakotvený v Európskych dohovoroch a bol tiež jedným z dôležitých cieľov EÚ dlhodobo. EÚ sa chce plne podieľať na úsilí vedúcich k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Predkladaná správa monitoruje vývoj smerom k udržateľnému rozvoju v kontexte EÚ.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja sú už dlhú dobu „srdcovkou“ európskej politiky, sú pevne zakotvené v európskych zmluvách a začlenené do kľúčových projektov, sektorových politík a iniciatív. Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj z roku 2030 a jeho 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Development Goals – SDG), ktoré prijala Organizácia Spojených národov (OSN) v septembri 2015, dali nový impulz globálnemu úsiliu o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. EÚ a jej členské štáty sa zaviazali k tejto historickej celosvetovej rámcovej dohode a aktívne sa podieľali na maximalizácii pokroku smerom k SDG.

Eurostat podporuje tento proces prostredníctvom pravidelného monitorovania a podávania správ o pokroku smerom k SDG v kontexte EÚ a zverejnil monitorovaciu správu o pokroku Európskej únie smerom k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Táto publikácia je druhým vydaním série monitorovacích správ Eurostatu, ktoré poskytujú kvantitatívne hodnotenie pokroku EÚ smerujúceho k dosiahnutiu SDG.

Monitorovacia správa skúma, do akej miery EÚ pokročila v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. V správe sa konštatuje, že za posledných päť rokov Európska únia dosiahla pokrok vo väčšine SDG, pričom pri niektorých SDG bol pokrok výraznejší ako v ostatných prípadoch.

Progres je viditeľný aj v špecifických oblastiach SDG, avšak najväčší pokrok bol dosiahnutý v SDG 3 (zabezpečenie zdravého života a podpora blahobytu všetkých vekových kategórii), po ktorom nasledovalo SDG 4 (zabezpečenie kvalitného vzdelania) a SDG 7 (cenovo dostupná a energia pre každého).

EU progras towards the 17 SDGs (past 5-year period)

Mierny progres bol zároveň zaznamenaný:

  •     SDG 11 – trvalo udržateľné mestá a komunity
  •     SDG 12 – zodpovedná spotreba a výroba
  •     SDG 5 – rodová rovnosť
  •     SDG 8 – dôstojná práca a hospodársky rast
  •     SDG 17 – globálne partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj
  •     SDG 1 – odstránenie chudoby a všetkých jej podôb
  •     SDG 2 – odstránenie hladu, potravinová bezpečnosť a trvalo udržateľne poľnohospodárstvo (pokrok bol zaznamenaný v menšej miere)
  •     SDG 15 – ochrana, obnova a podpora trvalo udržateľných suchozemských ekosystémov (pokrok bol zaznamenaný v menšej miere).

Pri SDG 9 (infraštruktúra, udržateľná industrializácia a podpora v oblasti inovácii) sú ukazovatele charakterizované rovnakým počtom pozitívnych a negatívnych vývojových ukazovateľov. Na základe vybraných ukazovateľov môžeme povedať, že pozornosť EÚ počas posledných piatich rokov bola sústredená na SDG 10 „zníženie nerovnosti“ z dôvodu výraznej  nerovnosti príjmov v členských štátoch EÚ.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Tlačová správa Eurostatu (EN)

Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únii – Monitorovacia správa o vývoji udržateľného rozvoja v kontexte EÚ za rok 2018  (EN)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky