Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Meniaci sa charakter priemyslu v EÚ

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Industry 4.0 (Zdroj publikácia: Priemysel v Európe. Fakty a čísla o konkurencieschopnosti a inovácii)

Predkladaná publikácia  poskytuje prehľad o rozsiahlych činnostiach Európskej únie, ktoré podporia konkurencieschopnosť priemyslu v prospech všetkých Európanov. Prináša fakty a čísla o konkurencieschopnosti a inovácii.

Priemysel je podstatnou súčasťou nášho hospodárstva. Vytvára 24 % HDP a pracovné miesta pre 50 miliónov ľudí, t. j. každé piate pracovné miesto v EÚ. Európa je svetovým lídrom v mnohých odvetviach, ktoré poskytujú pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou, vrátane automobilového, leteckého, strojárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu. Prednosti európskych technológií v týchto odvetviach znamenajú dobré vyhliadky do budúcnosti.obálka publikácie

Európske podniky zohrávajú vedúcu úlohu aj na tr­hoch s budúcimi technológiami, medzi ktoré patrí vyspelá výroba, nanotechnológia, biotechnológia, mikro- a makroelektronika, fotonika a progresívne materiály.

Rýchly pokrok v oblasti technológií a potreba pod­porovať udržateľné, obehové a nízkouhlíkové hos­podárstvo však so sebou prinášajú nielen príležitos­ti, ale aj výzvy. Aby Európa zostala na globálnom trhu konkurencieschopná, musí neustále inovovať.

Uvedomujeme si, že prežívame novú priemyselnú revolúciu. Ide o technologickú revolúciu, ktorá rúca bariéry medzi dodávateľskými reťazcami, ako aj medzi zákazníkmi a podnikmi. Technológie zmeni­li spôsob, ako žijeme, a rýchlo menia spôsob, ako pracujeme.
V niektorých odvetviach sa tradičné pracovné mies­ta nahrádzajú novými formami práce alebo sa au­tomatizujú. Tieto zmeny v pracovných postupoch a technológiách zároveň vytvárajú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Celkový čistý vplyv na pracovné miesta v EÚ bude pravdepodobne pozitívny za predpokladu, že sa zabezpečí rozsiahla rekvalifikácia, zvyšovanie úrovne zručností a optimálna alokácia.

Výzvy pre európsky priemysel

Súčasná Komisia prijala od začiatku svojho man­dátu rozhodné opatrenia na riešenie kľúčových výziev, ktorým európsky priemysel čelí. Ambíciou opatrení Komisie je komplexné riešenie výziev, ktoré zistili sociálni partneri a tvorcovia po­litík. Výzva spočíva vo vytvorení vhodných rámcových podmienok, v ktorých môžu priemyselné odvetvia v budúcnosti prosperovať a ktoré zabezpečia rov­nováhu medzi potrebou regulačnej zrozumiteľnos­ti a konzistentnosti a priestorom pre inováciu.

Kde môžu politiky na úrovni EÚ priniesť pridanú hodnotu? Ako môžu politiky EÚ pripraviť európskych pracujúcich, podnikateľov a priemyselné odvetvia, aby sa prispôsobili budúcim výzvam a aby úspešne využili budúce príležitosti?

V tejto brožúre sa uvádza prehľad iniciatív a politík, ktoré svedčia o rozsiahlych činnostiach EÚ na pod­poru konkurencieschopnosti priemyslu v prospech všetkých Európanov. Tieto iniciatívy sa zameriavajú na budovanie hospodárstva, ktoré je obehové, udrža­teľné, inkluzívne – a pripravené na budúcnosť.

Industry (Zdroj: https://giphy.com)

Kapitola 1 stručne informuje o meniacom sa cha­raktere a potrebách európskeho priemyslu. Opisu­jú sa v nej kritické faktory vo všetkých európskych priemyselných odvetviach, ktorým musíme venovať pozornosť, aby sme udržali a ďalej posilnili konku­rencieschopnosť priemyslu. Tieto faktory zahŕňajú investície a prístup k financovaniu, rozvoj a zavádza­nie kľúčových technológií vrátane digitálnych riešení, prijímanie udržateľnejších obchodných modelov a rekvalifikáciu európskej pracovnej sily. Rozhodujúcu úlohu zohráva vzdelanie.

V kapitole 2 sa podrobne opisujú iniciatívy EÚ na vysokej úrovni, ktoré riešia tieto horizontálne otáz­ky a vytvárajú prostredie, ktoré podporuje konku­rencieschopnosť. Medzi ne patrí zlepšenie prístupu podnikov k financovaniu, investície do výskumu a vývoja, podpora zlepšovania efektívneho využívania zdrojov a zavedenie viacerých obehových obchod­ných modelov, maximalizácia rozsahu a zjednoduše­nie prístupu k dostupným trhom v rámci EÚ i mimo nej, zabezpečenie vysokokvalitného vzdelávania a zameranie sa na rozvoj zručností s cieľom pripraviť občanov na budúce pracovné miesta.

V kapitole 3 sú podrobnejšie uvedené tri príklady sek­torovo špecifických iniciatív, konkrétne v odvetviach kozmického priestoru, obrany a ocele. Tieto príklady ukazujú, ako Komisia prispôsobuje svoje činnosti jed­notlivým výzvam a prednostiam každého odvetvia a kombinuje všeobecné politiky uvedené v kapitole 2 s cielenejšími nástrojmi.

Príležitosti, ktoré zmena ponúka

Hoci predchádzajúce priemyselné revolúcie vy­volali väčší dopyt po zdrojoch a spôsobili tlak na klímu, biodiverzitu a vodu, táto revolúcia je o udržateľnosti. To znamená čistú energiu, obehové hospodárske modely na nakladanie s priemysel­ným odpadom, progresívne materiály pre zdravot­nícke technológie a výstavbu a 3D tlač na miestnu výrobu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Priemysel v Európe. Fakty a čísla o konkurencieschopnosti a inovácii

Zdroj obrázkov: Publikácia Priemysel v Európe. Fakty a čísla o konkurencieschopnosti a inovácii

https://giphy.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky