Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jubilejný Festival vedy a techniky AMAVET 2017 oznámil mená víťazov

VEDA NA DOSAH

Odovzdávanie cien festivalu vedy a techniky 2017

Tohoročný týždeň vedy a techniky na Slovensku sprevádzalo aj slávnostné vyhodnotenie súťaže Festival vedy a techniky AMAVET, ktoré prebehlo v sobotu 11. novembra 2017 v budove INCHEBA EXPO Bratislava. Konal sa už jubilejný 20. ročník súťaže.

Ako v úvode povedala Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, ktoré je spoluorganizátorom podujatia, náplňou jej práce apráce jej kolegov je priviesť mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky a tiež vzbudiť záujem mladých o technické smery. „Lebo vieme, že v priemysle chýbajú. Vy ste, verím, že tí, ktorí tomu pomôžu,“ obrátila sa na súťažiacich žiakov základných a stredných škôl. „Aj tento ročník bol nesmierne náročný, komisia sa asi radila veľmi dlho. Som veľmi rada, že Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa podarilo prepojiť so súťažou AMAVET, t. j. ´hotoví vedci´ sa mohli porozprávať s vami, mladými vedcami a verím, že ste sa stihli porozprávať navzájom.“

Úplne prvou cenou, ktorá bola vyhlásená, bolo vyhodnotenie hlasovania verejnosti o najlepší projekt. Najviac hlasov získala Diana Musová so svojim projektom Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť.

Mgr. Miroslav Šarišský zastupujúci jedného z hlavných partnerov súťaže AMAVET – Slovenské elektrárne, a. s., ocenil prácu a energiu, ktorú všetci súťažiaci do svojich výskumných prác dali. „Rovnako tak chcem ale oceniť aj učiteľov, ktorí dávajú svojim zverencom maximum, aj tí by si zaslúžili poďakovanie.“

Prof. RNDr. Miroslav Bielik DrSc., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa pred publikom priznal, že má dve radosti. „Že som sa tu mohol stretnúť s tak šikovnými mladými ľuďmi a že budem môcť odovzdávať ceny.“  Zároveň potvrdil, že aj v tomto roku v prípade záujmu budú víťazi hlavnej ceny prijatí na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave bez prijímacích skúšok.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v kategórií „Mladší žiaci“ získali Gregor Ondra a Juraj Petruš s projektom Vermikompostovanie je užitočné, ďalej v kategórií „Stredoškoláci“ Filip Fábik a jeho Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného polyvinylchloridu; a hlavná cena patrí dvojici mladých vedkýň Alexandre Mýtnikovej a Kataríne Sujovej s prácou Polymérne nanočastice a farmakotaxíky.

„Všetky projekty sú neuveriteľne kvalitné. Ceny by si zaslúžili úplne všetci,“ konštatovala vo svojej reči Hana Zacharová, riaditeľka národného projektu zameraného na kreatívny priemysel (Slovenská inovačná a energetická agentúra, SIEA). Cenu za najinovačnejší projekt získal opäť Filip Fábik s projektom Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného polyvinylchloridu, ďalej Diana Musová a jej Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť a do tretice Nina Adamčíková a Ema Spáčilová s projektom Včely volajú o pomoc 2.

Vyhlásená bola aj cena koučingu, vyslúžil si ju projekt Lapač iónov od dvojice Andrea Škvareninová a Radka Veselá, tiež cena nadácie VW, ktorú získali Juraj Frolo a Matúš Ševčík s projektom Strojové videnie.

Slovo dostal aj Alexander Rozin, generálny riaditeľ INCHEBA EXPO Bratislava, ktorý priznal, že jeho prvé zamestnanie bolo učenie na vysokej škole. Na celoslovenské finále AMAVET sa dostalo celkovo 74 projektov z celého Slovenska, no Alexander Rozin pripomenul aj zahraničnú účasť z Mexika, Belgicka, Ruska či Českej republiky. Mladým vedátorom odkázal: „Jediné, čo vám nemôžu zobrať, je to, čo viete.“

Doc. Ing. Jozef Ristvej PhD., predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, ktorá súťaž každoročne usporadúva, uviedol: „Komisia nemala ľahkú úlohu. Snažíme sa, aby sme kvalitu stále zvyšovali, z čoho vyplýva, že úloha vybrať postupujúce projekty z celého Slovenska na najvyššiu úroveň, bola pre nás ťažká.“

Následne boli vyhlásení aj súťažiaci, ktorí si svojou prácou vyslúžili postup na rôzne medzinárodné súťaže a výstavy:

postup na Festival Vědy a techniky pro deti a mládež, Pardubice, Česká republika:
Nina Adamčíková a Ema Spáčilová s projektom Včely volajú o pomoc 2

postup na WETENSCHAPS EXPO SCIENCES 2018, Brusel, Belgicko:
Richard Kováč a Marco Pintér: Pomocný navádzací systém pre multirotory
Diana Musová: Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť

postup na Vernadského národnú súťaž 2018, Moskva, Ruská federácia:
Nela Gloríková: Predikcia areálu rozšírenia večernice Saviho (Hypsugo savii) v Európe
Peter Škripko a Ján Maťufka: Potenciálne využitie lignínu a rastlinných olejov v prevencii proti UVA/UVB žiareniu

postup na MILSET EXPO SCIENCES Europe:
Filip Fábik: Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného polyvinylchloridu
Jana Čorňáková: Vplyv vybraných sekundárnych metabolitov rastlín na biologickú aktivitu gliomových buniek

postup na I-SWEEEP 2018 v Houstone, Texas, USA:
Sebastian Ivan a Jakub Fecko: Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici

postup na The European Union Contest for Young Scienties – EUCYS 2018, Dublin, Írsko (cena udeľovaná Európskou komisiou prostredníctvom MŠVVaŠ SR):
Filip Kučerák: Drevo, stromy ako výsledok algoritmu
Jana Motešická: Vplyv regulátorov na výsledok fotodynamickej terapie
Anna Mojžišová: Vplyv 17alfa-etinylestradiolu na rast Lens culinaris

postup na INTEL ISEF 2018, Pittsburg, Pensylvania, USA:
Dušan Daniel: Levi-Civitov symbol v Hilbertovom priestore L2
Samuel Smoter, Miriam Feretová: Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových tukových kmeňových bunkách

ocenení žiaci a študenti

Udelená bola aj cena poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET. Získali ju:

 • Jana Hennelová: Staré banské záťaže ako zdroj antibiotiká produkujúcich streptomycét
 • Peter Nociar: Druhová diverzita avifauny ako podklad pre program „Atlas vtákov Slovenska 2014 – 2018“
 • Lucia Krahulcová, Andrej Szabó: Imobilizácia enterokinázy pomocou kapsúl z alginátu vápenatého
 • Ivana Andrejčíková, Terézia Tomášová: Vplyv mikrovlnného žiarenia na klíčivosť semien
 • Paula Kucháriková, Annamária Chovancová: Stanovenie účinných látok vybraných rastlín pomocou SERS spetroskopie
 • Alexandra Habiňáková: Výroba bioplastu a jeho rozklad v prírode
 • Dominika Hadbavná: Prieskum starých banských diel v okolí Turzovskej doliny
 • Kristína Dovalová, Nikola Iliašová: Prírodná kozmetika z našej záhrady
 • Kristián Jaček, Barbora Fülöpová: Inovácia metódy na stanovenie kreatinínu v moči a krvnom sére
 • Júlia Štupáková a Jarmila Paučová: Pravda o mlieku
 • Lukáš Kamenský: Analýza láskavcových olejov so skvalénom, získaných rôznymi separačnými metódami 
 • Šimon Devera: Ranger
 • Martin Hošek, Lukáš Hošek: TREZOR NUT 2017
 • Ján Varga: Doors
 • Patrik Bašo: Hologramy
 • Gejza Molnár, Tamás Csanda: RingSYS – Zvoniaci systém pre školy
 • Stanislav Jochman, Veronika Nemjová: Cing
 • Ján Mederly: Ovládanie robota pomocou volantu
 • Miroslav Murin: My Spy
 • Adrian Kaštíl: Využitie 3D tlačiarne na optimalizáciu súčiastok pre RC model
 • Dávid Popovič: Sú drahšie zvukové káble naozaj lepšie?
 • Patrik Golier: Tlačiareň omalovánok MANDALA
 • Igor Michalec: Loď na zbieranie odpadu na riekach
 • Andrej Tadeáš Bača: Úprava elektrickej minirúry
 • Benjamín Trokan: Hyperloop
 • Barbora Pacovská, Nikola Mikulová: Zlepšenie vodivých vlastností polymérov pomocou organických prímesí
 • Viliam Kubičár: Magnetizmus
 • Gabriel Paľko: Optická pinzeta – stavba a využitie
 • Robert Choma, Michaela Mrníková: Závislosť vlnovej dĺžky LED od prúdu
 • Peter Burda: Mikro-elektroforéza: nový spôsob detekcie iónov v roztokoch
 • Filip Geib: Meteostanica HANS
 • Lukáš Kohutovič: Fyzikálne javy v časozbernom videu –nový spôsob pozorovania Coriolisových síl

účastníci finále Festivalu vedy a techniky 2017

Počas jubilejného 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET sa v bratislavskej Inchebe so svojimi vedeckými projektmi predstavili žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci. Nad podujatím prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Odbornú garanciu nad festivalom má od jubilejného ročníka aj Slovenská akadémia vied. Organizátor, občianske združenie AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, je živnou pôdou na objavovanie talentov v prírodovedných odboroch a tí najúspešnejší z festivalu reprezentujú Slovensko na najprestížnejších svetových súťažiach, kde dosahujú vynikajúce výsledky. Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z podujatí siete vedeckých výstav Intel ISEF. Je aj národným kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov – EUCYS.

INCHEBA EXPO Bratislava sa už stáva tradičným miestom, kde vytvárajú ideálne podmienky pre prezentáciu umu slovenskej mládeže. Festival vedy a techniky AMAVET aj s interaktívnou výstavou Veda netradične, popri veľtrhu Bibliotéka a výstave Pedagogika, dôstojne reprezentujú v Inchebe motto tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku – „Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“!

Viac ako 100 najúspešnejších žiakov z jednotlivých krajských kôl postúpilo na celoslovenské finále so 74 projektami. Najväčší záujem bol v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo, z ktorej postúpilo 12 prác, v tesnom závese sú kategórie Elektrina a mechanika, Fyzika a astronómia s 11 prácami. V Biológii súťažilo 10 projektov, v Medicíne a zdravotníctve 6, Environmentálnych vedách a Chémii 10, Matematike a Geovedách 1 a v kategórii Energia a transport 2 projekty. Nechýbali ani zahraniční účastníci s desiatimi projektmi z Českej republiky, Belgicka, Mexika a Ruska.

Aké umiestnenia získajú žiaci a študenti na súťažiach v roku 2018?

Riaditeľom Festivalu vedy a techniky AMAVET je prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., ktorý je súčasne aj predsedom Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET. „Dvadsaťsedemročné občianske združenie už 20 rokov podporuje súťažným festivalom žiakov a študentov z celého Slovenska ich snahu o sebarealizáciu vo vede. Vytvárame možnosti pre osobnostný a vedomostný rast mládeže, čím podporujeme ich sebarealizáciu vo vede. Toto je jeden z hlavných cieľov AMAVET-u, ponúkať možnosti, ktoré dnešný svet mladým ľuďom poskytuje a motivovať ich v budúcej kariére vo vede a technike.“

Pravdivosť týchto slov potvrdzuje aj účasť významných a silných partnerov na organizácii podujatia. Od záštity, spoluorganizátorov, cez odborných garantov a hlavných partnerov až po menších partnerov, bez ktorých by Festival vedy a techniky AMAVET nemohol už 20 rokov existovať a z roka na rok zvyšovať svoju úroveň. Poďakovanie patrí.

*********************************************

AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie. Združuje 4 500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom, seminár LaBáK.

AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

AMAVET je od roku 2006 členom Society for Science & the Public, americkej spoločnosti pre vedu a spoločnosť, organizujúcu najprestížnejšiu súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác prezentovaných formou posterovej prezentácie na svete Intel ISEF. Intel ISEF – International Science and Engineering Fair so sídlom vo Washingtone udelil AMAVET-u afiliáciu vysielať víťazov Festivalu vedy a techniky na svetovú súťaž Intel ISEF, ktorej sa každoročne zúčastňuje približne 80 krajín. Za Slovensko môže na Intel ISEF vyslať žiakov AMAVET, ktorý má výhradné právo na výber účastníkov našej krajiny, aby nás reprezentovali na vynikajúcej úrovni.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Doplnila a uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky