Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Finančné prostriedky EÚ nie sú zamerané na výsledky, tvrdí osobitná správa Európskeho dvoru audítorov

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obr. Časť obálky správy

EÚ vyčlenila v programovom období 2014 – 2020 na dosiahnutie svojich cieľov v oblasti politiky súdržnosti takmer 349,4 mld. EUR. Cieľom tejto politiky je podporovať vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj a zvyšovanie kvality života.

V Osobitnej správe Európskeho dvoru audítorov, ktorá vyšla koncom októbra  2018, v súvislosti s finančnými prostriedkami politiky súdržnosti v programovom období 2014 – 2020 bolo preskúmané, ako  sa členské štáty pri výbere projektov zameriavajú na výsledky a ako kvalitne môže Komisia a členské štáty prostredníctvom monitorovania preukázať správne vynakladanie rozpočtu EÚ.

Hlavné zistenia

Napriek tomu, že Komisia prijala rôzne opatrenia na zvýšenie zamerania sa na výsledky, postupy pre výber projektov, naďalejObálka správy sa kladie dôraz na výstupy a čerpanie, a nie na výsledky. Nedostatky v mechanizmoch monitorovania navyše sťažovali posúdenie toho, do akej miery financovanie EÚ prispelo k dosiahnutiu cieľov EÚ a členských štátov.

Odporúčania Európskeho dvoru audítorov

Európsky dvor audítorov vo svojej správe odporúča, aby členské štáty počas postupu pre výber hodnotených projektov zabezpečili porovnanie projektových žiadostí, aby od príjemcov požadovali stanovenie aspoň jedného skutočného ukazovateľa výsledkov pre každý projekt, ktorý bude zahrnutý v dohode o grante a bude prispievať k dosahovaniu ukazovateľov operačného programu a aby posúdili očakávané výsledky a ukazovatele v hodnotiacej správe týkajúcej sa žiadostí. Komisia by mala vymedziť spoločné ukazovatele výsledkov pre EFRR, zlepšiť predkladanie správ o výkonnosti a zabezpečiť zmysluplné preskúmanie výkonnosti v roku 2019.

V osobitných správach Európskeho dvoru audítorov (EDA) sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami. Dvor audítorov vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny dosah, pričom sa zohľadňujú riziká pre výkonnosť či zhodu, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.

 ————————————————-

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF): EŠIF tvorí päť samostatných fondov, ktoré sa zameriavajú na zníženie regionálnej nerovnováhy v EÚ, pričom politické rámce sú stanovené na sedemročné rozpočtové obdobie VFR. Fondy zahŕňajú Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).


Potrebné kompletné informácie nájdete na stránke EÚ Bookshop v Osobitnej správe, č. 21, 2018
: Výber a monitorovanie projektov EFRR a ESF v období 2014 – 2020 sa stále zameriava najmä na výstupy

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroj: Osobitna správa, č. 21, 2018: Výber a monitorovanie projektov EFRR a ESF v období 2014 – 2020 sa stále zameriava najmä na výstupy 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky