Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia navrhla zrušiť striedanie času v roku 2019

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obázok hodín (Zdroj: Pixabay.com)

Európska komisia predložila návrh ukončiť v roku 2019 v Európe sezónnu zmenu času, pričom členské štáty sa môžu samostatne rozhodnúť, či chcú natrvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Účelom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa všetky zmeny vykonali v koordinácii medzi susediacimi krajinami.

Vo väčšine členských štátov EÚ je letný čas dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do obdobia prvej a druhej svetovej vojny, resp. ropnej krízy sedemdesiatych rokov 20. storočia. Členské štáty v minulosti zaviedli zmenu času, aby ušetrili energiu (predovšetkým uhlie na výrobu elektrickej energie) a zosúladili sa so svojimi susednými krajinami. Dátum, keď sa čas menil, nebol však v jednotlivých krajinách rovnaký, čo bolo na vnútornom trhu, predovšetkým v doprave a energetike, zdrojom problémov, ktoré sa objavovali z dôvodu nekoordinovaných zmien času (teda dní, keď sa čas menil) v priebehu roka. Európske opatrenia sa zaviedli postupne a harmonizoval sa tak dátum zmeny času, výsledkom čoho bola v súčasnosti platná smernica 2000/84/ES.

Na medzinárodnej úrovni sa úprava letného času uplatňuje približne v 60 krajinách, hlavne krajinách Severnej Ameriky a Oceánie. Čoraz väčší počet krajín susediacich s EÚ alebo jej obchodných partnerov sa rozhodlo prestať uplatňovať úpravu letného času alebo ju zrušiť. Príkladmi sú Island, Čína (od roku 1991), Rusko (od roku 2011), Bielorusko (od roku 2011) a od nedávna aj Turecko (od roku 2016).

Ilustračný obrázok pre časové pásma (Zdroj: Pixabay.com)

Kedy by táto zmena systému začala platiť?

Návrh Európskej komisie teraz poputuje na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Aby sa zaručil bezproblémový prechod na nový systém, členské štáty by podľa návrhu boli povinné do apríla 2019 oznámiť, či plánujú trvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Posledná povinná zmena na letný čas by prebehla v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času v nedeľu 27. októbra 2019. Potom by už sezónna zmena času viac nebola možná.Tento harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019.

Čo Komisia navrhuje?

Komisia navrhuje, aby sa v EÚ v roku 2019 zrušila zmena času dvakrát ročne. Znamená to, že by sa už viac hodiny neposúvali o hodinu vpred v marci a o hodinu naspäť v októbri. Aby sa zabránilo odlišným systémom na jednotnom trhu, členské štáty sa budú musieť rozhodnúť trvalo zachovať letný alebo zimný čas. O svojom rozhodnutí informujú Európsku komisiu. Po tom už nebudú môcť uplatňovať sezónnu zmenu času. Členské štáty sa naďalej budú môcť slobodne rozhodnúť, do ktorého časového pásma chcú zaradiť svoje územia.

Rozhodnutie, či na svojom území trvalo zaviesť letný alebo zimný čas, prináleží členským štátom. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2019, a to koordinovane.

Respondenti vo verejnej konzultácii ako dôvody v prospech ukončenia sezónnej zmeny času uvádzali aj negatívne vplyvy na zdravie, zvýšený počet dopravných nehôd a nedostatočné úspory energie. Ak sa systém ukončí, ani ľudský organizmus sa nebude viac musieť prispôsobovať zmene času. Aj podniky získajú prospech z ukončenia povinnosti posúvať hodiny. Nová úprava uľahčí plánovanie v doprave a energetike (napríklad pri nočných vlakoch) a zjednoduší aplikácie založené na čase. Hoci išlo o jeden z hlavných dôvodov zavedenia letného času, dostupné dôkazy naznačujú, že v súčasnosti je celková úspora energie vyplývajúca zo zmeny času obmedzená.

Časové pásma v EÚ

V súčasnosti EÚ spadá do troch štandardných časových pásiem: západoeurópsky čas (Írsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo), stredoeurópsky čas (17 členských štátov) a východoeurópsky čas (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Grécko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko). Členské štáty, ktoré si ako trvalý čas zvolia letný čas, automaticky prejdú do nasledujúceho časového pásma (štandardný čas + 1 hodina). Navyše členské štáty môžu naďalej vykonávať zmeny svojho štandardného času, ktoré nesúvisia so sezónnou zmenou času. V návrhu sa stanovuje povinnosť oznámiť Komisii akúkoľvek zmenu časového pásma 6 mesiacov vopred, aby sa umožnilo včasné prispôsobenie systémov založených na čase.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Informačné materiály zo stránky Správa o stave únie v roku 2018: Komisia navrhuje ukončiť sezónne zmeny času

Ilustračné obrázky: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky