Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EÚ chce ponúknuť viac príležitostí mladým ľuďom, aby sa mohli zapojiť do činností v oblasti solidarity

VEDA NA DOSAH

Európsky zbor solidarity – logo

Európsky zbor solidarity je pomerne nová iniciatíva Európskej únie (vznik december 2016), ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

V Európskom zbore solidarity sa môžeš zaregistrovať, keď budeš mať 17 rokov, avšak na projekte môžeš začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov. Do projektov Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku do 30 rokov.

Dňa 11. júna 2018 Európska komisia predložila návrh o Európskom zbore solidarity na obdobie po roku 2020, podľa ktorého sa má vyčleniť 1,26 miliardy EUR, aby sa približne 350 000 mladých mohlo zapojiť do niektorej z činností v oblasti solidarity.

Výzva na predkladanie projektov

Dňa 10. augusta 2018 Európska komisia otvára novú výzvu na predkladanie návrhov projektov. Európska komisia vyzýva zainteresované strany, aby predložili návrhy projektov v rámci Európskeho zboru solidarity. Celkovo sa z rozpočtu EÚ vyčlenilo 44 miliónov EUR na vybrané projekty, ktoré budú otvorené všetkým mladým ľuďom v celej Európe aj mimo nej.

Ilustračná snímka

Ide o prvú zo série výziev, ktoré umožnia, aby sa do konca roka 2020 do zboru zapojilo aspoň 100 000 mladých.

Otvorením tejto novej výzvy v rámci Európskeho zboru solidarity napĺňame svoj záväzok ponúknuť viac príležitostí mladým ľuďom, aby sa mohli zapojiť do činností v oblasti solidarity. Európsky zbor solidarity – financovaný z rozpočtu EÚ – predstavuje najlepší rámec pre mladých ľudí, aby sa učili, vymieňali si skúsenosti a prispeli svojou energiou v záujme spoločného dobra“ uviedol pri tejto príležitosti komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger.

Oprávnené projekty

Do zverejnenej výzvy, možno prihlásiť širší rozsah projektov než kedykoľvek predtým: popri dlhodobých individuálnych dobrovoľníckych činnostiach, stážach a pracovných miestach v oblasti solidarity budú oprávnené tieto projekty:

  • Organizácie budú môcť tímom dobrovoľníkov ponúknuť krátkodobé projekty (od dvoch týždňov do dvoch mesiacov). Organizácie budú musieť najprv získať značku kvality, o ktorú môžu požiadať kedykoľvek, a to predložením žiadosti národnej agentúre Erasmus+ alebo (v určitých prípadoch) Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.
  • O financovanie sa môžu uchádzať aj verejné a súkromné subjekty so sídlom v iných ako členských štátoch EÚ. Mladí ľudia, ktorí sú zaregistrovaní na portáli Európskeho zboru solidarity, si budú môcť vytvárať skupiny najmenej piatich účastníkov a sami realizovať činnosti v oblasti solidarity pod vlastným vedením.
  • Určité projekty Európskeho zboru solidarity v oblasti dobrovoľníctva sú otvorené aj organizáciám z krajín mimo EÚ – z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Turecka, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ale aj z iných partnerských krajín.

Projekty zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov sa vyberú po tom, ako Európsky parlament a Rada formálne prijmú návrh Komisie v nadväznosti na politickú dohodu, ktorú dosiahli v júni 2018. Lehota na podávanie návrhov je 16. október 2018, s výnimkou projektov dobrovoľníckych tímov, ktoré majú čas prihlásiť sa do 18. februára 2019.

Podrobné podmienky výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít a pokynov na predkladanie žiadostí pre každý projekt možno nájsť v príručke Európskeho zboru solidarity.

Európsky zbor solidarity začal fungovať v decembri 2016. Odvtedy sa zaregistrovalo 72 000 mladých ľudí a približne 7 000 z nich sa angažuje v činnostiach v oblasti solidarity.

Výhody zapojenia sa do európskeho zboru solidarity

Účasť na projekte európskeho zboru solidarity bude významným úspechom pre každého mladého človeka. Bude výhodou pri hľadaní zamestnania a pomôže ti, keď sa budeš hlásiť na vysokú školu. Európsky zbor solidarity môže byť pre teba novou príležitosťou na zapojenie sa do zmysluplnej činnosti, ktorá by mohla byť odrazovým mostíkom do zamestnania.

Ak sa zúčastníš projektu, budeš mať nárok na osvedčenie potvrdzujúce tvoju účasť. Môžeš ho použiť pri uchádzaní sa o prácu alebo o ďalšie vzdelávanie.

Európsky zbor solidarity je užitočný pre tvoju budúcu kariéru a poskytne ti viaceré výhody, ktoré sa líšia v závislosti od typu projektu, ktorý budeš vykonávať. Dôležité je aj to, či sa zapájaš do dobrovoľníckej časti alebo pracovnej časti zboru.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Portál Európskeho zboru solidarity,

Tlačová správa EK

Ilustračná snímka: Európska komisia

Viac informácií

Výzva a príručka Európskeho zboru solidarity

Portál Európskeho zboru solidarity

Zoznam národných agentúr

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky