Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Energetická únia: bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná, cenovo dostupná energia pre všetkých Európanov

VEDA NA DOSAH

Energiou vyhrievame a chladíme budovy a svoje domovy, prepravujeme tovar a je aj hybnou silou hospodárstva. Pri starnúcej infraštruktúre, slabej integrácii trhov a nekoordinovaných politikách sa však našim spotrebiteľom, domácnostiam ani podnikom nezvyšujú možnosti výberu ani neznižujú ceny energie. Je načase dokončiť jednotný trh s energiou v Európe. V súlade s touto absolútnou prioritou, ktorú predseda Juncker nastolil vo svojich politických usmerneniach, dnes Európska komisia predstavuje svoju stratégiu na dosiahnutie odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy.

Energetická únia znamená najmä:

  • väčšiu solidaritu: so znižovaním závislosti od jediného dodávateľa a možnosťou plne sa spoľahnúť na susediace štáty, najmä v prípade prerušenia zásobovania energiou. S vyššou transparentnosťou v prípadoch, keď krajiny EÚ uzatvárajú obchodné dohody o nákupe elektriny či plynu od krajín mimo EÚ,
  • prúdenie energie, akoby bola „piatou slobodou“: slobodou voľného cezhraničného toku energie – s dôsledným presadzovaním súčasných pravidiel v oblastiach, ako je napr. právne rozčlenenie energetických spoločností či nezávislosť regulačných orgánov – v prípade potreby s prijatím právnych krokov. S prepracovaním trhu s elektrickou energiou, aby bol prepojenejší, viac sa zameriaval na obnoviteľné zdroje a reagoval pružnejšie. S hĺbkovou reformou štátnych intervencií na vnútornom trhu a postupným vyradením neekologických dotácií.
  • energetickú efektívnosť na prvom mieste: s úplnou zmenou nazerania na energetickú efektívnosť – jej chápaním ako samostatného zdroja energie, ktorý dokáže rovnocenne konkurovať výrobným kapacitám,
  • prechod na trvácnu nízkouhlíkovú spoločnosť: so zaistením, aby elektrizačná sústava jednoducho a efektívne absorbovala lokálne vyrobenú energiu (vrátane tej z obnoviteľných zdrojov), s podporou vedúceho postavenia EÚ na technologickom poli, a to vývojom novej generácie technológií obnoviteľných zdrojov energie a zabezpečením vedúceho postavenia v oblasti elektromobility, expanziou vývozu a globálnej konkurencieschopnosti európskych firiem.

Stredobodom energetickej únie je občan. Ceny, ktoré platí, by mali byť dostupné a konkurencieschopné. Energia by mala byť bezpečná a udržateľná, so zvýšenou konkurenciou a možnosťou voľby pre všetkých spotrebiteľov.

Tieto, ale aj ďalšie záväzky dopĺňa akčný plán na splnenie týchto ambicióznych cieľov našej energetickej politiky a politiky v oblasti zmeny klímy.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Energia už pridlho stojí mimo základných slobôd našej Únie. Aktuálne dianie ukazuje, čo je v hre – mnohí Európania majú obavy z možného nedostatku energie na kúrenie. Ide tu o to, aby Európa z dlhodobého hľadiska konala jednotne. Chcem, aby energia, na ktorej stojí naše hospodárstvo, bola odolná, spoľahlivá, bezpečná, stále viac obnoviteľná a udržateľná.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Dnes štartujme ten najambicióznejší európsky energetický projekt od založenia spoločenstva uhlia a ocele. Projekt integrujúci 28 európskych energetických trhov do spoločnej energetickej únie, ktorý zníži energetickú závislosť Európy a investorom ponúkne predvídateľnosť prepotrebnú na tvorbu pracovných miest a rastu. Dnes sme sa pustili do zásadného procesu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo šetrné ku klíme. K energetickej únii, ktorá má na prvom mieste občana a ponúka mu cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu. Spolu s ostatnými komisármi, ktorí v rámci projektového tímu úzko spolupracovali, a s podporou celej Komisie som odhodlaný premeniť túto energetickú úniu na realitu.“

Miguel Arias Cañete, komisár pre oblasť klímy a energetiky, doplnil: „Dajme sa do práce. Dnes sme sa vydali cestou prepojeného, integrovaného a bezpečného energetického trhu Európy. Zostáva ho len zrealizovať. Cesta za skutočnou energetickou bezpečnosťou a ochranou klímy sa začína tu, doma. Preto sa sústredím na budovanie spoločného energetického trhu, zvýšenie úspor energie, rozširovanie obnoviteľných zdrojov a diverzifikáciu dodávok. Po desaťročiach sklzu už nepremeškáme ďalšiu príležitosť vybudovať energetickú úniu. Junckerova Komisia robí podstatné veci správne.“

Viac sa dočítate na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_sk.htm

Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky