Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako funguje program Horizont Európa a ako sa doň zapojiť?

VEDA NA DOSAH

Európsky program na podporu výskumu a inovácií je orientovaný prevažne na medzinárodnú spoluprácu, niektoré schémy však podporujú aj žiadateľov jednotlivcov. 

Ilustračné foto: Euro ako súčasť súkolia. Zdroj: iStockphoto.com

Horizont Európa je 9. rámcovým programom Európskej únie na podporu výskumu a inovácií, ktorý sa v novom období (2021 – 2027) sústreďuje na podporu excelentnej vedy, globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a podporu inovácií.

Na jeho podporu bola na Slovensku zriadená Národná kancelária Horizontu, ktorá pomáha slovenským záujemcom získať všetky potrebné informácie na ich účasť v ňom. O tom, ako program Horizont Európa u nás funguje, ako sa mu darilo v minulosti a na čo sa zameriava v najbližšom období, hovorí Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu v CVTI SR.

Horizont Európa je rámcovým programom Európskej únie na podporu výskumu a inovácií. Vieme, že nasleduje po programe Horizont2020, ktorý trval od roku 2014 do 2020. Ako program vyzeral predtým, než sa doň zapojilo Slovensko? 

Číslo deväť znamená poradové číslo rámcového programu (RP). Ôsmy rámcový program v poradí bol Horizont 2020, ktorý bol schválený na obdobie 2014 – 2020. Rámcové programy sú najdôležitejšími nástrojmi na financovanie výskumu na európskej úrovni a aktuálne predstavujú základný nástroj, ako realizovať Európsky výskumný priestor (ERA).

Prvých šesť rámcových programov trvalo vždy štyri roky, od siedmeho sa predĺžili tieto cykly na sedem rokov. SR sa zapájalo do rámcových programov aj predtým, avšak až po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 bol prvým rámcovým programom, do ktorého sa Slovensko zapojilo ako členská krajina EÚ, až ten siedmy. V tom čase mal názov 7. rámcový program EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti. Trval od roku 2007 do roku 2013.

Slovenské subjekty z neho vtedy získali granty vo výške 76 miliónov eur.  V tom čase bol na Slovensku najúspešnejší súkromný sektor, ktorý k svojmu potenciálu až dvojnásobne využil ponúkané možnosti, a svojou aktivitou tak výrazne predbehol akademický sektor univerzít a výskumných ústavov.

Situácia sa podstatne zlepšila v programe Horizont 2020. Predbežné výsledky hovoria, že sa nám do februára 2020 podarilo vyčerpať 132 miliónov eur. Úspešnosť schválených projektov oproti tým podaným je nad priemerom EÚ a dosahuje 13,64 percenta. Viac štatistík k programu Horizont 2020 je možné nájsť na tomto linku.

Tím vedcov pracujúcich na počítačoch. Inovácie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: Tím vedcov. Zdroj: iStockphoto.com

Rozpočet programu, ktorý odštartoval v marci tohto roku, je viac ako 95 miliárd eur na roky 2021 – 2027.

Áno, spolu s nástrojom obnovy NextGenerationEU, na ktorý sa vyčlenilo 750 miliárd eur, tak bude mať Únia možnosť poskytnúť financovanie vo výške bezprecedentných 1,8 bilióna eur.

Aká je vnútorná štruktúra programu Horizont Európa?

Horizont Európa tvoria tri piliere, nazvime ich zjednodušene excelentná veda, globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a inovatívna Európa. Program má špecifické pravidlá účasti i financovania a funguje systémom zverejňovania výziev na špecifickom portáli Funding & Tender Opportunities. Platnosť výziev, čiže čas, keď je možné podávať žiadosti o grant, sú zvyčajne 3 mesiace a majú presne zadefinované pravidlá.

Z čoho vzišla potreba tohto rozdelenia na piliere? Nestačilo by mať podporu „dobrých nápadov” a nekomplikovať to?

Je lepšie, ak je každý pilier zameraný na iný typ podpory výskumu/vývoja/inovácií. Prvý pilier podporuje projekty hraničného výskumu, ktoré si vyžadujú špecifický prístup. Druhý pilier podporuje kolaboratívny výskum týkajúci sa veľkých spoločenských výziev a bude posilňovať technologické i priemyselné kapacity. Tretí bude stimulovať prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie.

V programe Horizont Európa ide prevažne o medzinárodnú spoluprácu s cieľom priniesť spoločnými silami riešenia určené všetkým občanom EÚ, ale niektoré schémy podporujú aj žiadateľov jednotlivcov napríklad cez Európsku radu pre inovácie (EIC) alebo Európsku radu pre výskum (ERC) či Akcie Marie Skłodowska-Curie.

Čo sa stane, ak budú mať ľudia v jednej oblasti veľa nápadov a v inej žiadne? 

Rôzne typy projektov majú rôznu mieru prefinancovania oprávnených nákladov. Existujú tri hlavné typy projektov, tzv. akcií – IA (Innovation Action), RIA (Research Innovation Action), CSA (Coordination Support Action). Vyhlásené a zverejnené výzvy na portáli Funding & Tender Opportunities určujú presné podmienky danej výzvy zamerané na oprávnenosť žiadateľov a aktivít, ako aj indikatívny rozpočet určený pre danú výzvu.

Ak je napríklad na výzvu určených 10 miliónov eur pre rok 2021 a maximálna výška grantu je 3 až 5 miliónov eur, teoreticky môžu byť financované 3 projekty v danej výzve. Ak by sa stalo, že v nejakej výzve neuspeje žiaden projektový návrh, prostriedky sa prerozdelia v ďalšom období v rámci nových tém.

Ako sa meria úspešnosť programu? Ako sme na tom s jeho úspešnosťou na Slovensku?

Existujú štatistiky, kde sa vyhodnocuje úspešnosť podľa rôznych parametrov. Horizont 2020 ešte vyhodnotený nie je, keďže posledné výzvy sa uzavreli začiatkom tohto roka (2021) a hodnotiaci proces ešte stále nie je ukončený, projekty sa stále realizujú. Presné dáta budeme mať až po vyhodnotení posledných výziev. Momentálne máme k dispozícii uzávierku údajov z februára 2021, kde Slovensko dosiahlo vysokú úspešnosť v pomere schválených žiadostí k podaným návrhom. Úspešnosť Slovenska v Horizonte 2020 je aktuálne 13,64 percenta, pričom priemer celej EÚ je nižší, a síce 12,02 percenta.

Mozog a informačné technológie. Zdroj: iStockphoto.com

Mozog a informačné technológie. Zdroj: iStockphoto.com

Ako funguje Národná kancelária Horizontu na Slovensku? Čo je jej hlavnou úlohou? 

Národná kancelária Horizontu pozostáva z takzvaných národných kontaktných bodov. Každý národný kontaktný bod má vo svojej kompetencii konkrétnu oblasť programu Horizont Európa, čím sa sleduje ich väčšia špecializácia, a teda aj lepšie informovanie potenciálnych záujemcov o účasti v programe.

Národné kontaktné body sú hlavnou podpornou štruktúrou na národnej úrovni. Úlohou NCPs je predovšetkým informovať vedeckú komunitu a podniky o možnostiach a príležitostiach účasti v programe Horizont Európa prostredníctvom individuálneho poradenstva a konzultácií, ale aj informačných dní, workshopov, seminárov a webinárov. NCPs aktívne pomáhajú potenciálnym žiadateľom s prípravou projektového návrhu po formálnej stránke. Dokážu pomôcť aj pri vyhľadávaní a prepájaní partnerov do konzorcií či projektov v Horizonte Európa, a to na národnej úrovni ako aj v rámci cezhraničných aktivít.

Okrem organizovania a zabezpečovania informačno-propagačných podujatí, kde sprostredkúvame informácie o programe, vedia národné kontaktné body pomôcť vo všetkých etapách projektového cyklu, od výskumnej a inovačnej idey až po dokladové administratívne ukončenie realizácie projektu.

Okrem toho je Národná kancelária Horizontu pripravená zorganizovať a obsahovo zabezpečiť akékoľvek školenie týkajúce sa programu Horizont Európa presne podľa potrieb záujemcov. A všetky naše služby sú bezplatné.

Ako funguje spôsob zapojenia sa do programu a ako pracujú národné kontaktné body so žiadateľmi?

Do programu Horizont Európa je možné zapojiť sa formou vypracovania a odovzdania žiadosti o grant/projektového zámeru. To je možné iba v období, keď je v danej téme otvorená výzva na predkladanie žiadostí. Výzvy špecifikujú aj oprávnený typ aktivít, mieru financovania či oprávnenosť žiadateľa a nákladov. Práve pre túto špecifickosť potrebujú žiadatelia pomoc národných kontaktných bodov, ktoré majú najaktuálnejšie informácie priamo z EK. Žiadosti/projektové zámery sa predkladajú elektronicky prostredníctvom tzv. Funding & Tenters Opportunities portálu.

Národné kontaktné body proaktívne vyhľadávajú potenciálnych záujemcov o účasť v programe Horizont Európa a poskytujú im všetky informácie potrebné na to, aby sa rozhodli, či sa do programu zapoja. Ak áno, tak ich národné kontaktné body prevedú celým procesom tvorby žiadosti o grant/projektového zámeru cez vytvorenie konta v portáli na podávanie žiadostí/projektových zámerov. V prípade záujmu môžu poskytnúť spätnú väzbu k už vypracovanej žiadosti a vypracovať k nej odporúčania na jej skvalitnenie. Tiež vedia pomôcť s pripomienkovaním a podpisom grantovej dohody a následne aj s administratívnym ukončením projektu.

Podujatie: Finančné pravidlá programu Horizont Európa

Podujatie: Finančné pravidlá programu Horizont Európa

Digitalizácia: Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont Európa

13. 05. 2021, 10.00 – 11.30

Počas webináru predstaví Národná kancelária Horizontu nadchádzajúce výskumné a inovačné príležitosti v rámci klastra 4, t. j. digitalizácia, priemysel a vesmír, v novom rámcovom programe Horizont Európa (2021 – 2027).

Cieľovou skupinou webináru sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci oblasti priemyslu, nerastných surovín a materiálov v rámcovom programe Horizont Európa.

Webinár k finančným pravidlám programu Horizont Európa

26. 05. 2021, 09.30 – 11.30

Národná kancelária predstaví zmeny týkajúce sa finančných pravidiel, ktoré prináša nový rámcový program na podporu výskumu a inovácií Horizont Európa.

Podujatie MOBILITY & TRANSPORT DAYS

27. 05. 2021, 10.00 – 01. 06. 2021, 15.00

Cieľom medzinárodného online podujatia bude prepojiť všetky relevantné subjekty, ktoré majú záujem uchádzať sa o granty programu Horizont Európa, a poskytnúť informácie o vývoji dopravnej výskumnej a inovačnej politiky EÚ i nástrojoch financovania v oblasti dopravy a mobility.

Po dvojdňovej informačnej časti podujatia bude od poobedia 28. 5. 2021 prebiehať partnerská burza, počas ktorej budú mať účastníci možnosť naplánovať si stretnutia s vybranými subjektmi. Partnerská burza je organizovaná Národnou kanceláriou Horizontu v spolupráci s Enterprise Europe Network (EEN) a pre záujemcov bude otvorená až do utorka 1. júna 2021.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky