Európska správa o drogách 2019: Trendy a vývojové zmeny

20. júl. 2019 • Zdravotné vedy

Európska správa o drogách 2019: Trendy a vývojové zmeny

Tohtoročná európska správa o drogách poskytuje prehľad o situácii v oblasti drog v Európe na základe najnovších dostupných údajov. Pozornosť sa v nej zameriava na ponuku drog, ich užívanie, problémy súvisiace s verejným zdravím, ako aj na protidrogovú politiku a reakcie v tejto oblasti. Spolu s online štatistickým bulletinom a 30 správami o drogách z jednotlivých krajín tvorí súbor publikácií s názvom Európska správa o drogách za rok 2019.

Z najnovšej analýzy EMCDDA týkajúcej sa európskeho drogového fenoménu vyplýva, že trh je odolný a súčasne odráža vývoj, ktorý prebieha na celosvetovej úrovni. Pretrvávajúce zdravotné a bezpečnostné problémy, ktoré predstavujú etablované a novšie nelegálne drogy, tvoria náročný politický kontext na prípravu a realizáciu účinnej odpovede.

Inovatívne nástroje monitorovania poskytujú prehľad o nových trendoch

Tohtoročná európska správa o drogách vychádza z výberu novších zdrojov údajov. Tieto „moderné“ ukazovatele nie sú reprezentatívne pre celkovú populáciu a majú ďalšie obmedzenia, poskytujú však užitočné, včasné a doplňujúce údaje a cenné poznatky týkajúce sa užívania drog v Európe (pozri obrázok 1).

Obr. 1 Nové ukazovatele na doplnenie existujúcich

Napríklad z analýzy odpadových vôd sa teraz dá získať prehľad o objemoch drog užívaných na úrovni spoločenstva v mestách v rámci Európy. Jedným z prínosov tohto zdroja údajov je, že informácie sa dajú získať rýchlo a možno tak poskytnúť prípadné včasné varovanie o zmenách v užívaní drog. Dokazujú to nové údaje za rok 2018, ktoré nedávno zverejnila skupina SCORE a centrum EMCDDA, ktoré poukazujú na širšie zemepisné rozšírenie a celkový nárast užívania všetkých bežne používaných druhov stimulantov.

Webový prieskum o drogách

Ďalšie nové zdroje údajov uvedené v tohtoročnej správe zahŕňajú aj Európsky webový prieskum o drogách. Výsledky tohto prieskumu získané online na vzorke užívateľov drog a poskytujú informácie o spôsoboch užívania a nákupoch bežne užívaných nelegálnych drog. V prieskume sa zisťovali aj informácie zo služieb na overovanie drog, ktoré ľuďom poskytujú možnosť analyzovať ich drogu, získať informácie o obsahu s cieľom získať poznatky o užívaní drog v špecifických rekreačných prostrediach.

Údaje zo zdravotníckych pohotovostných služieb o akútnych poškodeniach súvisiacich s drogami nám môžu pomôcť porozumieť vplyvu užívania drog na verejné zdravie v Európe.

Monitorovaniu prípadov v súvislosti s akútnou toxicitou spojenou s drogami vo vybraných nemocniciach v 18 európskych krajinách sa venuje Európska sieť pohotovostných služieb pre drogy (Euro-DEN). Zistenia z tohtoročnej analýzy poukazujú na to, ako sa drogy zodpovedné za vyhľadanie pohotovostných služieb môžu v Európe líšiť. S veľkým počtom prípadov riešených na pohotovostiach sa spájajú napríklad stimulanty; užitie amfetamínov bolo najčastejším dôvodom vyhľadať pohotovosť na severe a východe Európy, naproti tomu kokaín ako stimulant prevládal v južných a západných krajinách.

Odhady užívania drog v Európe

Medzinárodná úloha Európy v produkcii syntetických drog

Ukazuje sa, že produkcia syntetických drog v Európe rastie, aj keď sa to dá len ťažko monitorovať, diverzifikuje sa a je čoraz inovatívnejšia. Toto rozšírenie možno pozorovať na základe najnovších údajov dokumentujúcich nárast počtu záchytov prekurzorov chemikálií. Správa centra EMCDDA a Europolu o európskom trhu s drogami, ktorá má byť uverejnená koncom roka 2019, poskytne hĺbkovú analýzu tohto vývoja. Kľúčovými problémami v tejto oblasti sú odhaľovanie výrobných laboratórií, skládky odpadu a účinnosť a rozmanitosť syntetických drog dostupných na európskom trhu.

V súčasnosti sa stále častejšie objavujú náznaky významu Európy na globálnom trhu so syntetickými drogami. K týmto signálom patria významné záchyty rôznych látok na hraniciach EÚ; skutočnosť, že väčšie množstvo MDMA je teraz zachytené v Turecku než v Európskej únii ako celku a odhalenie zariadení v Európe, ktoré vyrábajú metamfetamín a iné syntetické drogy určené na vývoz. Infraštruktúra, ktorá umožňuje rýchly pohyb tovaru medzi krajinami, sa stále častejšie využíva na uľahčenie pašovania do Európskej únie kontrolovaných drog, nových psychoaktívnych látok, prekurzorov a iných chemikálií potrebných na produkciu drog. Tá istá infraštruktúra sa niekedy používa aj pašovanie syntetických drog – najmä MDMA, ale aj iných látok – do krajín mimo EÚ.

Ukazuje sa, že aj produkcia syntetických drog podporuje šírenie metamfetamínu do nových krajín v rámci Európskej únie. Metamfetamín na celom svete predstavuje najväčšiu výzvu v oblasti syntetických drog. V Európe sa užívanie metamfetamínu sústreďuje v niektorých krajinách s dlhodobými problémami. Toto je v súčasnosti najväčším problémom, avšak napriek širokej dostupnosti iných stimulantov z analýzy rezíduí odpadových vôd vyplýva, že táto droga sa začína šíriť do nových krajín. Laboratórne zistenia upozorňujú na určité zvýšenie produkcie a výroby v prípade trhov mimo EÚ.

Analýzou komunálnych odpadových vôd vykonanou v roku 2018 sa zistilo, že látkové zaťaženie amfetamínmi sa výrazne líšilo v rámci Európy, pričom najvyššie úrovne sa uvádzali v mestách na severe a východe Európy. V mestách na juhu Európy boli zistené oveľa nižšie úrovne amfetamínu. Užívanie metamfetamínu, ktoré je vo všeobecnosti na nízkej úrovni a tradične sa sústreďuje v Česku a na Slovensku, možno v súčasnosti pozorovať aj na východe Nemecka a v severnej Európe.

Reziduá amfetamínu v odpadových vodách

Využitie digitalizácie v prospech zdravia

Mladí ľudia sú dôležitou cieľovou skupinou mnohých protidrogových intervencií. Môžu predstavovať skupinu obyvateľstva, ktorá je najlepšie oboznámená a otvorená používaniu informačných a komunikačných technológií. Môžu tiež predstavovať skupinu, ktorá je najochotnejšia akceptovať a využívať tieto technológie na realizáciu intervencií na prevenciu, liečbu a znižovanie škôd v súvislosti s drogami. V tohtoročnej Európskej správe o drogách sa skúmajú niektoré nové trendy v oblasti mobilnej komunikácie alebo oblastiach mobilného zdravotníctva (m-health), ktorých cieľom je riešiť širokú škálu otázok, od prístupu k službám až po zabezpečenie vzdelávania pre osoby pracujúce v týchto službách. V tejto oblasti sa využívajú online zdroje mobilné aplikácie s niektorými najnovšími inovačnými prístupmi, v rámci ktorých sa skúma, ako sa virtuálna realita môže využívať napríklad na protidrogovú liečbu, pomoc pacientom pri rozvoji odolnosti proti podnetom súvisiacim s drogami alebo na zníženie túžby po droge. Potrebné je v tejto súvislosti upozorniť na to, že je potrebná obozretnosť, pretože nové aplikácie v tejto oblasti nie vždy sprevádzajú spoľahlivé normy kvality, pravidlá ochrany údajov a dôkazy z hodnotenia. Rovnako, ako aj vo všetkých ostatných oblastiach zdravotnej starostlivosti, toto bude predstavovať základné prvky, ak sa majú realizovať možné prínosy protidrogových intervencií, ktoré sľubujú nové technológie.

Poškodenia zdravia, ktoré súvisia z drogami

Je všeobecne známe, že užívanie nelegálnych drog prispieva ku globálnemu zaťaženiu chorobami. S užívaním nelegálnych drog sa spájajú chronické a akútne zdravotné problémy a tieto sú znásobené rôznymi faktormi vrátane vlastností látok, spôsobu užívania, citlivosti jednotlivca a sociálneho kontextu, v ktorom sa drogy užívajú. Ku chronickým problémom patrí závislosť a infekčné choroby súvisiace s drogami, pričom existuje množstvo akútnych poškodení, z ktorých najlepšie zdokumentované je predávkovanie drogami.

Celú správu si môžete stiahnuť na stránke Úradu pre vydávanie publikácií EÚ

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová. NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska správa o drogách 2019

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Rituál zdobenia stromov v období pred zimným slnovratom siaha do predkresťanských čias.
Zistite viac