Do akej miery je bezpečné piť vodu z lesných studničiek?

25. júl. 2019 • Zdravotné vedy

Do akej miery je bezpečné piť vodu z lesných studničiek?

Krištáľovo priezračná voda v horských alebo lesných studničkách určite nie je ukazovateľom jej zdravotnej bezpečnosti. Pri našich turistických potulkách využívať ich môžeme iba príležitostne – a aj to, iba studničky a pramene s označením „Pitná voda“. Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz. Prejavmi ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvracania, teploty až triašky.

Užitočné informácie v súvislosti s horskými/lesnými studničkami, ktoré odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Prečítajte si odpovede na najčastejšie kladené otázky v súvislosti s horskými/lesnými studničkami.

O aký zdroj pitnej vody ide v prípade studničiek?

Ide o zdroje vody, ktoré sú využívané na pitné účely len príležitostne a nie sú určené na trvalé využívanie a hromadné zásobovanie pitnou vodou. Starostlivosť o ne nevykonáva obyčajne žiaden subjekt, nie sú zabezpečené (nemajú vytvorené ochranné pásmo), sú voľne prístupné, a teda aj  „ľahko zraniteľné“. Používanie vody z neznámych zdrojov, studničiek aj prameňov vzhľadom na to, že nemajú ochranné pásma, možno považovať za rizikové. A to z toho dôvodu, že každý zdroj pitnej vody musí mať určené ochranné pásmo – územie so stanoveným režimom hospodárenia, ktoré má zabezpečiť, že nedôjde k ovplyvneniu kvality jeho vody.

Do akej miery je bezpečné piť vodu z lesných studničiek?

Používanie vody z neznámych zdrojov, lesných studničiek aj prameňov je rizikové, pretože kontaminovaná pitná voda môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení (najmä črevných a hnačkových). Odporúčame preto používať lesné studničky a pramene s označením „Pitná voda“ (ktoré boli laboratórne vyšetrené) a v prípade neoznačených zdrojov si všímať ich celkový stav a zvážiť použitie, najmä, ak voda z hľadiska senzorických vlastností nepôsobí vyhovujúco. I voda, ktorá má priezračnú farbu, je bez zákalu, zápachu a má ,,dobrú chuť“, však nemusí byť zo zdravotného hľadiska bezpečná. Jediným spoľahlivým dôkazom zdravotnej bezpečnosti vody je jej laboratórne vyšetrenie.
Pokiaľ je pri objektoch označenie, že ide o pitnú vodu, jej kvalita musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, rozsah a početnosť kontroly ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Čo nám hrozí, ak sa napijeme zo studničky s kontaminovanou vodou?

Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, v našich podmienkach najmä gastroenteritíd a bacilárnej dyzentérie; z vírusových ochorení sú to najmä ochorenia spôsobené rotavírusmi a vírusom hepatitídy typu A. Prejavmi ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvracania, teploty až triašky a pod.

Zabezpečuje ÚVZ SR kontrolu alebo dozor nad niektorými lesnými studničkami?

Monitorovanie lesných studničiek a prameňov, ktoré nie sú určené pre hromadné zásobovanie, orgány verejného zdravotníctva nevykonávajú. Na základe spolupráce s obcami, občianskymi združeniami alebo štátnymi lesmi vyšetrujú niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR kvalitu vody v prameňoch alebo studničkách aspoň orientačne, a to najmä na lokalitách, ktoré sú turisticky využívané. Ich cieľom je identifikovať prípadné zdravotné riziká a pri zistení nevyhovujúcich výsledkov informovať o nich zodpovedné osoby (zástupcovia miest, obcí a lesov). Informácie poskytujú RÚVZ v SR tiež prostredníctvom svojich webových stránok.

 

Informácie vypracoval: Odbor hygieny životného prostredia a Referát komunikačný ÚVZ SR

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Viac informácií o kvalite pitnej vody na stránke ÚVZ SR

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
TVT2020 súťaže
Quark_9/2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
V prírode majú huby spolu s baktériami obrovský význam pri udržiavaní kolobehu biogénnych prvkov.
Zistite viac