Ako zlepšiť analýzy kriminalistických dôkazov?

31. jan. 2019 • Technické vedy

Ako zlepšiť analýzy kriminalistických dôkazov?

Na zlepšenie a zefektívnenie zobrazovacích systémov analýzy kriminalistických dôkazov je zameraný projekt MULTI – modálne zobrazovanie FOREnzných vedeckých dôkazov – nástroje pre forenznú vedu (MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence – tools for Forensic Science). Projekt „MULTI-FORESEE“ si berie na zreteľ také záležitosti, ako sú odtlačky prstov, vlasy, farby, vlákna, telesné tekutiny, dokumenty a pod., pričom sa využívajú návrhy nových inovatívnych systémov zobrazovania.

Za slovenskú stranu ho má na starosti kolektív riešiteľov v zložení Martin Nosko, Miroslav Hain, Matúš Pleva a Alena Šišková, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. „Tieto systémy by mali byť multi-informatívne, jednoducho adaptovateľné a rozšíriteľné v praxi. Ide o projekt v rámci EÚ schémy COST (Cooperation in Science and Technology), ktorej poslaním je podporiť spoluprácu vedeckých a technologických pracovísk v rámci EÚ, pracujúcich na riešení vybranej aktuálnej problematiky,“ uvádzajú riešitelia.

Cieľom projektu MULTI-FORESEE je podľa nich návrh nových inovatívnych zobrazovacích systémov, ktoré sú schopné získavať multi-modálne fyzikálne, optické a chemické informácie o objekte, čo zabezpečí komplexnejšie a zrozumiteľnejšie informácie o súdnych dôkazoch v kratšom čase. Takéto informácie vraj môžu dopomôcť k rýchlejšiemu vyšetrovaniu a tým aj k efektívnejšiemu súdnemu rozhodnutiu, čo bude mať kladný vplyv na šetrenie verejných financií.

Koordinátorom tejto COST akcie je Prof. Simona Francese z Sheffield Hallam University, Veľká Británia a zapojených je viac ako 30 krajín z Európy i mimo nej. Na národnej úrovni sú na Slovensku do riešenia projektu zapojené tri pracoviská, ktoré majú zastúpenie v medzinárodnom riadiacom výbore akcie: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV (Ing. Martin Nosko, PhD. a Ing. Alena Šišková, PhD.), Ústav merania SAV (RNDr. Miroslav Hain, PhD.) a Technická univerzita Košice (Ing. Matúš Pleva, PhD. – KEMT, Ing. Štefan Korečko, PhD. – KPI).

Na projekte ďalej spolupracujú pracoviská: Ústav polymérov SAV (Ing. Angela Kleinová) a Výskumný Ústav papiera a celulózy (Ing. Juraj Gigac, PhD.). V ďalšom období je podľa riešiteľov projektu snahou vytvoriť národnú sieť inštitúcií a vedcov pracujúcich v oblasti forenznej vedy zapojením sa ďalších pracovísk: Ústav prírodných a syntetických polymérov – oddelenie dreva, celulózy a papiera, oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, FCHPT STU v Bratislave, Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ SR, oddelenie skúmania dokumentov a Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, oddelenie chémie.

Kolektív riešiteľov vysvetlil, že v rámci COST akcie MULTI-FORESEE vznikli dve pracovné skupiny, pričom slovenskí vedci sa zapojili do oboch pracovných skupín.

„V rámci prvej skupiny (WG1) sme sa podieľali na skúmaní pravosti, resp. integrite viacstránkového vytlačeného a podpísaného dokumentu. Na porovnanie výsledkov skúmania jednotlivých inštitúcií v projekte bola použitá metodika kruhového testovania (round robin testing), kedy rovnaký objekt testujú rôzne pracoviská rôznymi metódami bez znalosti výsledkov ostatných zúčastnených a v závere sa dosiahnuté výsledky porovnajú a vyhodnotia. Skúmaný viacstránkový dokument, vytlačený na laserovej tlačiarni mal narušenú integritu v tom zmysle, že jedna strana dokumentu bola nahradená falšovanou stranou s pozmenenými údajmi a úlohou skúmania bolo pomocou zobrazovacích metód túto skutočnosť odhaliť.“

Snímky písmena „e“ z tlačeného dokumentu s použitím skenovacieho elektrónového mikroskopu, vľavo snímok z originálnej časti dokumentu Snímky písmena „e“ z tlačeného dokumentu s použitím skenovacieho elektrónového mikroskopu, vpravo snímok z falšovanej časti.

Slovenský tím riešiteľov bol v tomto kruhovom teste úspešný a pomocou komplexného multi-modálneho testovania dokumentu s využitím moderných fyzikálnych metód a kvalitného prístrojového vybavenia: svetelnej a elektrónovej mikroskopie, energo-disperznej röntgenovej spektroskopie, optickej spektroskopie, infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou a ultrafialovej indukovanej fluorescencie poukázal na všetky odlišnosti na falšovanej strane dokumentu, zahŕňajúce použitie odlišného toneru tlačiarne, papiera a atramentu pera použitého na realizáciu podpisov.

V rámci druhej skupiny (WG2) sa naši vedci podieľali (TUKE) na skúmaní možností využitia jednoducho dostupných senzorov na svalové napätie predlaktia pri multimodálnej behaviorálnej identifikácii a autentifikácii užívateľa podľa štýlu písania vstupného hesla na klávesnici počítača. „Druhým vstupom sú informácie o časoch stlačenia a pustenia kláves získané z ovládača v počítači. Experiment je momentálne v prípravnej fáze zberu dát a vyhodnocovania v spolupráci s partnerom z COST projektu: Univerzitou v Gjøviku.“

Kolektív riešiteľov ešte dodáva, že výsledky boli prezentované na stretnutiach riešiteľov v  Sheffielde a na konferencii „Forensic Imaging Techniques – an exploration of their potential as standalone tools and within a multimodal approach“ v  Dubrovníku. V ďalšom období sa pripravuje publikovanie dosiahnutých výsledkov a pokračovanie v rozvoji multi-modálnych zobrazovacích metód pre ich použitie v analýze kriminalistických dôkazov.

 

Odborní garanti textu a foto poskytli: Martin Nosko, Miroslav Hain, Matúš Pleva a Alena Šišková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné úvodné foto: Pixabay.com /MichaelGaida/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Je vedecky dokázané, že chuť niektorých jedál cítime neskôr, kvôli veľkosti molekúl.
Zistite viac