urbanHIST: Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí

03. feb. 2018 • Spoločenské vedy

urbanHIST: Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí

V 20. storočí bol urbanizmus dôležitý nástroj spoločenského vývoja. Európy sa to týkalo viac než ktoréhokoľvek iného kontinentu. Urbanizácia významne prispela k prosperite štátu, silnej ekonomike a pomerne vyváženej sídelnej štruktúre. Avšak spôsobila aj potlačenie a zánik niektorých skupín obyvateľstva a prírodných a kultúrnych zdrojov.

„Väčšina štúdií týkajúcich sa urbanizmu v 20. storočí prijala národnú perspektívu, zatiaľ čo niektoré poskytujú prehľad sústreďujúci sa len na urbanizmus vybraných krajín. Okrem spomenutého heterogénny je aj metodologický prístup. Cieľom historikov zaoberajúcich sa urbanizmom je rozvinúť a podporovať porozumenie histórii urbanizmu v 20. storočí z celo-európskej perspektívy. Doplňujúce príspevky akademických i neakademických partnerských organizácií zvýšia level vedeckosti projektu. Nové poznatky, kritické debaty zlepšia propagáciu problematiky,“ uvádza sa v popise projektu urbanHIST: Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí (urbanHIST: History of European Urbanism in the 20th Century).

Projekt urbanHIST sa uchádzal o finančnú dotáciu v rámci programu Európskej komisie Horizont 2020. Projekt je zastrešovaný konzorciom štyroch univerzít pod vedením Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko). V roku 2016 toto konzorcium získalo grant typu Inovatívne školiace siete (ITN), Európske spoločné doktoráty (EJD) v rámci akcie Maria Skłodowska-Curie (MSCA), v priorite Excelentná veda. Obdobie realizácie projektu je október 2016 – september 2020. Príjemcami grantu sú, spoločne s Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko), aj Universidad de Valladolid (Španielsko), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko) a Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona (Švédsko). Tieto štyri univerzitné pracoviská budú počas rokov 2016 – 2020 v rámci vzniknutej inovatívnej siete riadiť a koordinovať činnosť ďalších 13 partnerských inštitúcií z Nemecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Švédska, ČR, SR a Veľkej Británie. Hlavným vedeckým zámerom je komplexný interdisciplinárny výskum vývoja európskeho urbanizmu v uplynulom storočí, ktorý bude geograficky pokrývať celý kontinent a primárne sa sústredí na identifikáciu a interpretáciu spoločných vývojových tendencií. Kľúčovým prvkom inovatívnej siete sa stane rozvoj excelentného doktorandského štúdia ukončeného dvojitými diplomami.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je jedným zo štyroch príjemcov grantu, konkrétnejšie implementácia a realizácia projektu urbanHIST na Slovensku prebieha na pôde Katedry histórie, Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde boli obsadené všetky štyri výskumné pozície v rámci doktorandského štúdia ukončeného dvojitými diplomami. Riaditeľom slovenskej časti projektu prebiehajúcej na UPJŠ v Košiciach je doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Za UPJŠ sa do projektu zapoja aj pracovníci Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Jednou z partnerských inštitúcií projektu urbanHIST je Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Spoločenskovedný ústav SAV). Zodpovedným riešiteľom za Centrum spoločenských a psychologických vied SAV je prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Ako uvádza prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV sa podieľa na realizácii odborných stáží v trvaní troch mesiacov pre vedeckovýskumných pracovníkov v rámci konzorcia urbanHIST: „Z celkového počtu 15 vedeckovýskumných pracovníkov pracujúcich na projekte urbanHIST sa Spoločenskovedný ústav SAV aktívne zapája pri príprave a realizácii odbornej stáže pre troch z nich. Stáž v trvaní troch mesiacov absolvujú títo vedeckovýskumní pracovníci a zároveň študenti doktorandského štúdia na Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko) a Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona (Švédsko) priamo na pôde Spoločenskovedného ústavu SAV.“ 

V súlade s cieľmi projektu sa ústav podieľa na viacerých vedeckovýskumných aktivitách. „Úlohou partnera je podľa dohody podieľať sa na realizácii spoločných konzorciálnych aktivít doktorandského štúdia (využitie výskumnej infraštruktúry, konzultácie, spoločné aktivity, prednášky a pod.),“ pripomína prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., ktorý je členom pléna konzorcia projektu s právom hlasovať, je členom etickej komisie projektu, a zároveň ako člen Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach tiež školiteľom jedného doktoranda. Pracovníci ústavu sa budú spolupodieľať na zabezpečovaní prípravy doktorandov, workshopoch, seminároch (každých 6 mesiacov v rámci spoločných aktivít organizovaných konzorciom urbanHIST ako Network-Wide Workshop Weeks) a ďalších aktivitách pripravovaných pre doktorandov.

projektový tím

Vedeckým cieľom projektu urbanHIST je zmapovať európske rozmery mestskej urbanizácie v dejinách, v rámci toho projekt zahrnie aj tieto rozmery:

 • výmena poznatkov o teórii, metódach a objektoch štúdia;
 • kritika, ktorá prispeje k zvýšeniu spoločného pohľadu na európsky urbanizmus v historiografii 20. storočia;
 • medzinárodný charakter doktorandského programu, za spolupráce štyroch rôznych univerzít a spolupracujúcich akademických a neakademických partnerských organizácií;
 • program bude prebiehať v angličtine, ale bude tiež profitovať z rastúceho počtu ľudí, ktorí ovládajú viac než jeden jazyk a rastom viacjazyčnosti prispeje k výmene informácií medzi doktorandmi a profesormi, čím prispeje k europeizácii komunikácie.

Niektoré z hlavných problémov projektu, ktoré uvádza prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.:

 • periodizácia urbanizmu, ktorý berie do úvahy politické, ekonomické, kultúrne a spoločenské transformácie na kontinentálnej i globálnej úrovni;
 • súhra medzi územným plánovaním na národnej úrovni a medzinárodnými vplyvmi a trendmi vzťahujúcimi sa k dizajnu;
 • sémantický rozvoj mestského plánovania v európskych jazykoch, súvisiace diskusie a rozvoj historických súvislostí architektúry a inžinierstva;
 • riešenie prípadov urbanizmu v krajinách s demokratickými režimami a krajinami s diktátorskými režimami, ktorá sa vytvorili v rámci 20. storočia v Európe;
 • transformácia funkcií urbanizmu od doručenia verejných politík po súkromné záujmy; vývoj konceptu územného plánovania ako dlhodobý nástroj pre spoločné dobro;
 • štúdium máp a územného mestského rozvoja pod vplyvom medzinárodných alebo internacionalizovaných politických a hospodárskych subjektov pôsobiacich na európskej úrovni, s osobitným dôrazom na Európsku úniu ako inštitúciu prinášajúcu koncepcie na báze udržateľného rozvoja, sociálnej súdržnosti a zapojenia občanov, ktoré majú vplyv na európske územné plánovanie prostredníctvom politík týkajúcich sa infraštruktúry, kvality životného prostredia, sociálneho rozvoja.

Súčasný stav riešenia projektu:

16. – 17. januára 2017 sa uskutočnilo výberové konanie doktorandov projektu vo Valladolide; 3 – 6. mája 2017 sa konalo vo Weimare prvé stretnutie školiteľov doktorandov a členov konzorcia s prijatými doktorandmi, uskutočnili sa rokovania a workshopy pre doktorandov a koordinačné porady o ďalšom postupe v projekte; 21. – 22. júna 2017 sa na pôde Katedry histórie, Filozofickej fakulty UPJŚ v Košiciach uskutočnilo druhé kolo výberového konania na neobsadené miesta doktorandov; 3. – 5. októbra 2017 sa uskutočnilo druhé rokovanie konzorcia a workshopy pre doktorandov vo švédskej Karlskrone.

V decembri 2017 sa uskutočnilo stretnutie doktorandov projektu urbanHIST pôsobiacich v Košiciach (štyria doktorandi: z Poľska, Francúzska, Čiernej hory a Českej republiky) s doktorandmi CSPV – Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach. Cieľom stretnutia bolo vzájomné informovanie o riešených dizertačných prácach a nadviazanie spolupráce medzi doktorandmi.

Najbližšie aktivity v rámci projektu:

Príprava dizertačných prác študentov a konzultácie so školiteľmi, absolvovanie pobytov na druhej univerzite a stáží v spolupracujúcich inštitúciách. Študenti absolvujú plánované stretnutia a vedecké konferencie (Rím, Košice). V apríli 2018 sa uskutoční workshop, tretie stretnutie konzorcia a doktorandov vo Valladolide, v októbri 2018 sa uskutoční workshop, štvrté stretnutie konzorcia v Košiciach.

Hlavnými príjemcami (beneficiares) dotácie z Európskej komisie sú štyri organizácie:

 • Bauhaus-Universität Weimar, – Bauhaus-Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung / Institute for European Urbanism – prof. Dr. phil. habil. Max Welch Guerra
 • Universidad de Valladolid, Instituto Universitario de Urbanística – prof. Dr. Maria Castrillo Romón
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra histórie FF UPJŠ – doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
 • Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona, Institutionen för fysisk planering – prof. Abdellah Abarkan

 

Viac informácií o projekte (aktivity, členovia, partneri, riešenie) na webových stránkach projektu:

urbanHIST

urbanHIST newsletter

riaditeľ projektu na UPJŠ v Košiciach: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

koordinátorka projektu na UPJŠ v Košiciach: Mgr. Katarína Hajduková

Odborný garant textu a zodpovedný riešiteľ projektu za SAV: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. – Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Spoločenskovedný ústav SAV)

Redigovala: Mgr. Katarína Hajduková, koordinátorka projektu na UPJŠ v Košiciach 

Foto: mapa/úvodné foto (Newsletter júl 2017); foto: foto nachádzajúce sa pod článkom news/ESR Andrea Gimeno Sánchez awarded the „European“ Competiton in Warsaw (webová stránka projektu)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľudské srdce váži 300 gramov a má unikátnu štrukturálnu organizáciu.
Zistite viac