Špičkový vedecký tím sa venuje modelovaniu neurčitosti

03. jan. 2018 • Matematické vedy

Špičkový vedecký tím sa venuje modelovaniu neurčitosti

Kopule, neaditívne miery a integrály, fuzzy spojky, agregovanie na zväzoch a viaceré ďalšie teoretické oblasti venované modelovaniu neurčitosti, to sú stručne spomenuté hlavné smerovania výskumu špičkového vedeckého tímu MONEJA (Modelovanie neurčitosti a jeho aplikácie), vedeného prof. RNDr. Radkom Mesiarom, DrSc.

Tento tím bol vyhodnotený ako špičkový vedecký tím. V druhom kole posudzovania ho vybrala Akreditačná komisia.

Súčasťou tímu sú pracovníci Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, menovite prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc., doc. RNDr. Jana Kalická, CSc., doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD., Ing. Tomáš Bacigál, PhD. a Ing. Peter Sarkoci, PhD. Výskumná skupina MONEJA zároveň úzko spolupracuje s viacerými špičkovými zahraničnými pracoviskami, ako napríklad Fuzzy Logic Laboratory Linz, Rakúsko, University of Navarra v Pamplone, Španielsko, Complutense University v Madride, Španielsko, Iona College, New York, USA, Communication University of China, Bejing, Čína, University Rio Grande del Norte v Brazílii, IEEE University Heydarabad, India, University of Catania, Taliansko, Ostravská Univerzita, ČR, Palackého univerzita v Olomouci, ČR, atď. Aj v rámci Slovenska ovplyvňuje tím MONEJA orientovanie výskumu na viacerých pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici či Košiciach.

O excelentnosti tímu MONEJA svedčia aj početné realizované dlhodobejšie výskumné stáže zahraničných doktorandov a postdocov na pracovisku, ktoré viedli aj k viacerým spoločným publikáciám, pričom pobytové náklady boli zväčša hradené vysielajúcou stranou, resp. agentúrou SAIA v rámci Národného štipendijného programu vlády SR. V období posledných 6 rokov ide o nasledovných zahraničných stážistov: M. el-Zekey (Egypt), A. Bronevich (Ruská Federácia), M. Manzi (Taliansko), M. Petrík (Česká Republika), V. Najjari (Turecko, Irán), M. Gagolewski (Poľsko), F. Kouchakinezhad (Irán), D. Guha (India), D. Paternain (Španielsko, 2-krát).

Ďalším významným faktom podporujúcim excelentnosť tímu MONEJA je počet zahraničných spoluautorov v rámci publikácií kategórie A, ktorý je väčší ako 150 a zasahuje vyše 20 krajín nielen z Európy, ale aj všetkých ostatných kontinentov (samozrejme, okrem Antarktídy). O medzinárodnom uznaní kolektívu MONEJA svedčia viaceré scientometrické údaje, ako napr. Hirschov index kolektívu presahujúci 40 či nad 14 tisíc citácií v databáze Google Scholar (nad 4 tisíc v databáze SCI). „Uvádzané čísla sú len orientačné údaje, dôležitejšie je využitie výsledkov dosiahnutých tímom MONEJA,“ konštatoval prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Využitie týchto výsledkov vo viacerých oblastiach základného výskumu (napr. v oblasti informatiky presiahlo ovplyvnenie publikácií výsledkami MONEJA tímu hranicu 7 percent v rámci všetkých publikácií v tejto oblasti, najmä v oblastiach tzv. soft computingu a intelligent computingu) sa týka napr. modelovania nelineárnych časových radov a viacrozmerných náhodných premenných (tu ide najmä o výsledky z oblasti teórie kopúl), multikriteriálneho rozhodovania (neaditívne miery a integrály umožňujú modelovanie interakcií), oblasti fuzzy množín a fuzzy logík využívajúcich viachodnotové stupne príslušnosti, resp. pravdivostné stupne, rozhodovacích systémov pracujúcich s komplexnejšími informáciami modelovanými zväzovými hodnotami a pod.

„Aplikačné oblasti sa týkajú v podstate všetkých oblastí, kde sa využíva agregácia získaných hodnôt do jednej informatívnej hodnoty. Vo viacerých prípadoch sa tím MONEJA na takýchto aplikáciách podieľa, napr. v prípade navrhovania rôznych hydrologických modelov (najmä v spolupráci so špičkovým tímom REGHYDROS vedeným prof. J. Szolgayom, SvF STU v Bratislave), spracovania obrazov a jeho medicínskych aplikácií (v spolupráci s tímom prof. H. Bustinceho z University of Navarra), či v oblasti optimalizačných ekonomických modelov (v spolupráci s tímom prof. S. Greca z University of Catania),“ uviedol vedúci tímu.

Nezanedbateľné sú aj organizačné aktivity tímu MONEJA. Organizuje napr. tradičnú konferenciu FSTA (Fuzzy Sets: Theory and Applications), konanú vždy v Liptovskom Jáne, ktorá popri propagácii slovenskej vedy umožňuje aj poznanie najnovších výsledkov zahraničných kolegov, tiež nadviazanie spolupráce s nimi pre slovenských výskumníkov v oblasti modelovania neurčitosti a zároveň aj propaguje krásy Slovenska. „Nezabudnuteľným bodom tejto konferencie býva koncert účastníkov a ich rodinných príslušníkov, ktorý dosahuje vysokú profesionálnu úroveň, potvrdzujúcu vysoko pozitívnu interakciu matematiky a hudby.“ Z konferencií usporiadaných v zahraničí sa tím MONEJA podieľa na realizácii konferencií AGOP (AGgregation OPerators, ostatná bola v júni 2017 v Skovde, Švédsko), ISAS (International Symposium on Aggregation of/on Structures, ostatná bola v júli 2016 v Luxembourgu), resp. medzinárodnej konferencie pre študentov ISCAMI (International Students Conference on Applied Mathematics and Informatics, ostatná bola v júni 2017 v Malenovicích, ČR).

 

Pôvodne bolo Akreditačnej komisii predložených 52 návrhov na špičkový vedecký tím. Výsledky druhého kola posudzovania vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách boli zverejnené v závere júna 2017. Špičkovým sa stalo 17 tímov.

 

Odborný garant textu: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: STU v Bratislave

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Utorok s psychológiou TVT 2018
TVT 2017 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Míľnikom v oblasti sortimentu keramických materiálov bolo obdobie 2. svetovej vojny.
Zistite viac