Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov


Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov

Možnosťou analýzy mikroplastov v pitných a povrchových vodách Slovenska a tiež zadefinovaním ich dominantných zdrojov či technológiou na ich odstránenie sa zaoberá projekt Ing. Anny Grenčíkovej z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý nesie názov Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov. Patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

„Zdrojmi mikroplastov pre rieky sú najmä čistiarne odpadových vôd a dažďové vody, ktoré sú vypúšťané bez dočistenia priamo do riek. Projekt je finančne obmedzený, no máme podaný aj APVV projekt (Výskyt mikroplastov a vybraných Experiment – biotická rozložiteľnosť polystyrénu mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov), ktorý by mal komplexne odpovedať na situáciu ohľadne znečistenia povrchových a podzemných vôd na Slovensku mikroplastami a mikropolutantmi, akými sú najmä liečivá a pesticídy a navrhnúť ekonomicky zaujímavú technológiu na riešenie tejto problematiky,“ uvádza autorka projektu.

Téma je podľa nej zaujímavou tak pre laickú, ako i odbornú verejnosť, keďže kvalita pitných vôd i okolitého prostredia, v ktorom žijeme, sa bytostne dotýka každého z nás. „Mikroplasty sú zároveň relatívne novou problematikou, výskum ich správania napríklad v čistiarňach (schopnosť sorpcie látok, poprípade kumulácie v prostredí a toxický dopad na biotu) nie je doteraz dostatočne preskúmaný. Rovnako ani možnosti ich odstránenia, preto je téma perspektívna. Čo sa týka aktuálneho stavu riešenia problematiky, zameriavame sa na degradácie tak abiotickou, ako i biotickou cestou a toxicitu tak mikroplastov, ako aj mikropolutantov na rôzne zložky životného prostredia.“

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytla: Ing. Anna Grenčíková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2017 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Biosférická rezervácia UNESCO s názvom El Triunfo leží na juhu mexického štátu Chiapas.
Zistite viac