Cena transferu technológií 2018 aj o inovácii ohľaduplnej k životnému prostrediu

11. okt. 2018 • Technické vedy

Cena transferu technológií 2018 aj o inovácii ohľaduplnej k životnému prostrediu

Tohtoročná Cena za transfer technológií bola udeľovaná v rámci konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Podujatie tradične organizuje CVTI SR. Tento rok, okrem odborníkov zo Slovenska a Čiech, prišla aj zástupkyňa z Oxford University. Aktuálny ročník bol podporený i medzinárodným projektom EcoInn Danube, ktorý CVTI SR koordinuje ako hlavný partner.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2018

Cena prebiehala v troch kategóriách – Inovácia, Inovátor/Inovátorka, Pracovisko transferu technológií. „Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe a zároveň  motivovať vedeckovýskumných pracovníkov zapájať sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie,“ priblížil súťaž  Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR.

Tohtoročná Cena za transfer technológií sa dostala do rúk tímu z Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a prof. Mgr. Ivanovi Martinčekovi, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline. „V predchádzajúcich piatich ročníkoch sa v kategórii INOVÁCIA, okrem prvého ročníka v ktorom zvíťazila technológia ,Biodegradovateľné plasty' zo Slovenskej akadémie vied, darilo najmä technológiám z medicínskej oblasti, ktoré pochádzali z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, či Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Aktuálny, šiesty rok nastala zmena a najväčší záujem členov hlasovacej komisie získala technológia z oblasti materiálového výskumu,“ približuje Mária Pospíšilová z CVTI SR.

Spomedzi osemnástich prihlásených technológií si víťazné prvenstvo odniesla priemyselná technológia. Pôvodcami technológie sú prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., prof. Ing. Mariana Pajtášová, PhD. a Ing. Ivan Labaj. Inováciu Receptúra elastomérnej zmesi s nízkym valivým odporom, približuje prof. Ondrušová: „Jedná sa o inovatívne zloženie elastomérnej zmesi na báze prírodného kaučuku, v ktorej najväčší podiel klasického plniva – sadzí je nahradený alternatívnym plnivom na báze vedľajšieho produktu z energetiky.“ Inováciu možno využiť pri výrobe gumových a gumovo-kovových výrobkov. Predovšetkým plných kolies rôzneho typu, silentblokov a iných výrobkov z lisovanej technickej gumy. Pridanú hodnotu inovácie tvorí aj jej ekologickosť: Hlavný ekologický aspekt inovácie spočíva v novom postupe materiálového zhodnotenia vedľajšieho energetického produktu, ako surovinovej náhrady klasického gumárskeho plniva – sadzí. Zlepšenie kvalitatívnych parametrov výsledného produktu možno považovať za hlavný prínos tejto inovácie. Náhrada sadzí použitým alternatívnym plnivom súčasne umožnila zjednodušenie zloženia zmesi, v ktorej nie je potrebné aplikovať niektoré nežiaduce látky. Tým sa odbúra aj možný negatívny vplyv na životné prostredie,“ dopĺňa Ondrušová.

ocenení víťazi; foto: Ján Petráš

Profesor Martinček získal ocenenie za prístup k procesu transferu technológií v prípade takzvaného „kapsulového endoskopu.“ Profesor Martinčekje človek, ktorý je,zapálený' pre praktickú vedu. „Dôkazom tohto tvrdenia je i jeho technológia kapsulového endoskopu, ktorú až do štádia funkčného prototypu vyvinul na základe vlastnej návštevy u lekára a nedostatočnej úrovne odpovedí na jeho otázky, ktorá vyplývala z absencie vhodnej vyšetrovacej technológie. Ocenili sme predovšetkým to, že pán profesor postupoval už vo fáze výskumu podľa pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať pre možné uplatnenie technológie v praxi. Značnú pozornosť venoval prototypizácii a optimalizácii zariadenia,“ hovorí Pospíšilová. „Pri výskume, ako i vývoji zariadenia som úzko spolupracoval s profesorom Petrom Bánovčinom z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Proces ochrany a komercializácie už od začiatku koordinujem s Centrom pre transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Aktuálne sme vo fáze, kedy úzko spolupracujeme aj priamo s CVTI SR a jeho Centrom transferu technológií,“ dopĺňa Martinček.    

Viac na stránke CVTI SR

Konferencia: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 je podujatím s medzinárodnou účasťou. Zahraniční hostia konferencie boli Mairi Gibbs, Oxford University Innovation, Ltd., Oxford, s prednáškou: Inovácie na Univerzite v Oxfordea R. Molík, CTT VUT Brno – prednášal na tému: Transfer technológií na VUT včera, dnes a zajtra. V závere konferencie bolo odovzdané aj ocenenie: Najpútavejší eko-plagát konferencie.

zahraniční hostia konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

V tomto roku nosnou témou bola Štandardizácia procesov pre efektívny transfer technológií.Podujatie sa uskutočnilo v termíne 9. – 10. októbra 2018, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR pod záštitou Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci podujatia sa uskutočnil aj panel Inovačný dialóg a Odborný seminár.

Zámerom podujatia je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií v zahraničí. Snahou je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach Slovenska.

Viac informácií: CVTI SR, Národný portál pre transfer technológií

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Foto ocenených: Ján Petráš, CVTI SR

 

 

Súvisiace:

Podujatia
Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Základné stavebné jednotky DNA sú označované skratkami svojich názvov, písmenami A, C, G a T.
Zistite viac