Životné prostredie a jeho budúcnosť v EÚ


Životné prostredie a jeho budúcnosť v EÚ

Dnešný vplyv ľudí na životné prostredie má veľký význam pre budúce generácie. Životné prostredie zo svojej podstaty nepozná politické, právne a fyzické hranice, ktoré vytvoril človek. Ak máme čeliť výzvam, ako sú suchá, povodne, znečistenie a ohrozenia bohatého európskeho prírodného kapitálu a biodiverzity, ktoré sa dotýkajú nás všetkých, cezhraničná spolupráca medzi krajinami EÚ, ako aj medzi EÚ a zvyškom sveta je nevyhnutná.

Zabezpečenie udržateľnosti nášho životného prostredia, ochrana našich prírodných zdrojov a zachovanie morských biologických zdrojov sú kľúčové ciele politiky, ktoré si vyžadujú opatrenia na všetkých úrovniach. Ochrana životného prostredia a udržanie našej konkurencieschopnosti môže ísť ruka v ruke. Environmentálna politika takisto zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe pracovných miest a podpore investícií. Európske hospodárstvo sa musí transformovať, aby bolo schopné vytvárať vyššiu hodnotu z menšieho množstva materiálov, a docieliť nevyhnutné zmeny modelov spotreby. Politiky na podporu výskumu,uvedenia ekologických inovácií na trh a zvýšenie povedomia spotrebiteľov prispievajú k takejto transformácii.

Environmentálny akčný program EÚ (EAP) do roku 2020

Vo všeobecnom environmentálnom akčnom programe EÚ do roku 2020 sa stanovuje dlhodobá environmentálna stratégia navrhnutá tak, aby bola dostatočne pružná a dokázala reagovať na budúce výzvy a s nimi súvisiace čoraz väčšie systémové riziká. Stanovuje sa v ňom celkový prístup k životnému prostrediu zameraný na Obálka publikácie o životnom prostredídosiahnutie ekologického a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré bude chrániť naše prírodné zdroje a zdravie pre súčasné aj budúce generácie.

EÚ má dobre rozvinutú environmentálnu politiku s komplexným a vyspelým právnym rámcom, ktorý je potrebné implementovať. Skutočnosť, že právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia sa naozaj vykonávajú, predstavuje okrem významných prínosov pre zdravie a životné prostredie trojitú výhodu: vytvorenie rovnakých podmienok pre hospodárske subjekty pôsobiace na vnútornom trhu; stimuláciu inovácie a podporu výhod spojených s prvenstvom pre európske spoločnosti v mnohých odvetviach. Náklady spojené s nevykonávaním právnych predpisov sú, naopak, vysoké, všeobecne sa odhadujú približne na 50 miliárd eur ročne vrátane nákladov súvisiacich s prípadmi porušenia právnych predpisov. Komisia tiež dostáva množstvo sťažností priamo od občanov Únie, z ktorých mnohé by sa dali lepšie riešiť na úrovni členských štátov alebo na miestnej úrovni. Zlepšenie vykonávania acquis Únie v oblasti životného prostredia na úrovni členských štátov preto bude mať v nadchádzajúcich rokoch prioritu.

Budúcnosť         

Politika v oblasti životného prostredia do roku 2020 bude viac ako kedykoľvek predtým zdôrazňovať význam prechodu na ekologickejšie a cyklickejšie hospodárstvo. To je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob riešenia mnohých dlhodobých problémov, ako sú otázky zdravia, degradácie životného prostredia a nezamestnanosti, pri súčasnom dosiahnutí udržateľného hospodárskeho rastu. Ekodizajn, predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia a opätovné použitie môžu priniesť čisté ročné úspory pre podniky EÚ až do výšky 600 miliárd eur a zároveň môžu prispieť k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov v EÚ. V súčasnosti sa všeobecne prijíma názor, že zlepšenie stavu životného prostredia nemožno dosiahnuť len prostredníctvom politiky v oblasti životného prostredia a že environmentálne ciele musia byť zakotvené aj v iných oblastiach politiky. Napríklad dosiahnutie cieľov stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a zastavenie straty biodiverzity v rámci stratégie EÚ do roku 2020 si bude vyžadovať, aby sa ochrana biodiverzity a ekosystémov stala neoddeliteľnou súčasťou ostatných politík EÚ najmä v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Hospodárska prosperita, rast a blahobyt nebudú udržateľné, ak sa nebudeme lepšie starať o prírodný kapitál našej planéty, keďže ten je základom pre mnohé priemyselné odvetvia a sektory hospodárstva.

Výzvy do budúcnosti

Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že Európa a jej prostredie sú vystavené vážnym globálnym výzvam. Patrí k nim rast svetovej populácie, rozširovanie strednej vrstvy s vysokou mierou spotreby, rýchly hospodársky rast rozvíjajúcich sa ekonomík, ustavične stúpajúci dopyt po energii a intenzívnejšia celosvetová súťaž o zdroje. Na väčšinu z nich Európa nemá priamy vplyv, ale môže pomôcť ostatným krajinám, aby napredovali k udržateľnejšiemu rozvoju podporovaním účinnejšieho riadenia v oblasti životného prostredia na celom svete. Dá sa však urobiť veľa, aby sa životné prostredie v Európe stalo odolnejším voči budúcim rizikám. EÚ má jedinečné informačné zdroje a technológie, nové metódy účtovnej evidencie zdrojov, fungujúcu kultúru prevencie, bohaté skúsenosti s nápravou škôd priamo pri zdroji a so spoplatňovaním znečisťovateľov. Riadenie v oblasti životného prostredia možno zefektívniť prostredníctvom záväznejšieho monitorovania životného prostredia a aktualizovaného podávania správ týkajúcich sa znečisťovania životného prostredia a odpadu pri využití najnovších dostupných informácií a technológií. Lepšie vykonávanie existujúcich politík pomôže pri plnení cieľov EÚ a zabezpečí regulačnú stabilitu pre podniky.

Ciele a vízia do roku 2050

Cieľom tohto programu je zabezpečiť, aby do roku 2050 občania EÚ mohli žiť v bezpečnom a zdravom prírodnom prostredí, ktorého správa a riadenie bude rešpektovať environmentálne limity a ekologickú odolnosť. Táto vízia do roku 2050 zo všeobecného environmentálneho akčného programu EÚ sa zameriava na pomoc pri usmernení opatrení do roku 2020 a v nasledujúcich rokoch Cieľom je inovatívne obehové hospodárstvo, v ktorom sa ničím neplytvá a v ktorom sú prírodné zdroje spravované udržateľne a biodiverzita je chránená, cenená a obnovovaná spôsobmi, ktoré posilňujú odolnosť našej spoločnosti.

Viac o politike životného prostredia v EÚ nájdete v brožúre Politiky Európskej únie: Životné prostredie, ktorú si môžete objednať v EÚ Booshoop.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Politiky Európskej únie: Životné prostredie  (Publikácia EÚ)

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Jedným z hlavných dôvodov zlyhania liečby onkologických pacientov je vznik rezistencie.
Zistite viac