Život v totalite v rokoch 1939 – 1945

02. okt. 2018 • Spoločenské vedy

Život v totalite v rokoch 1939 – 1945

Na aktuálny problém krízy výchovy a vzdelávania o tematike totality a extrémizmu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí reaguje projekt „Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945“.

Zodpovedným riešiteľom je Mgr. Miroslav Palárik, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre. Na tento projekt Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) schválila finančnú podporu. Koncepcia projektu sa zameriava na aplikáciu niektorých strategických bodov obsiahnutých v dokumentoch vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR. Ide konkrétne o Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku (Učiace sa Slovensko), pripravený tímom odborníkov v rokoch 2016/17 a tiež Stratégiu rozvoja múzeí a galérií na Slovensku do roku 2018. „Projekt sa zameriava na vytvorenie kultúrneho programu pre potreby regionálneho múzea (Ponitrianske múzeum v Nitre), avšak bude putovný a využiteľný aj pre iné osvetové a kultúrne zariadenia. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia. Inováciou je akcent kladený na regionálny aspekt problematiky, ktorý je cieľovej skupine bližší a tiež kontinuálna, dlhodobejšia interakcia s percipientmi. Múzejný program bude sprístupňovať nové poznatky o tematike, ktoré sú výsledkom výskumu projektu VEGA: Medzi politikou a každodennosťou: Zo života v meste Nitra v rokoch 1939 – 1945,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Riešiteľmi projektu sú Mgr. Alena Mikulášová, PhD., Mgr. Zuzana Hasarová, PhD., doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc., PhDr. Róbert Arpáš, PhD., Mgr. Vladimír Koppan, Mgr. Tomáš Královič, doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Mgr. Jozef Palitefka, PhD., Mgr. Jozef Puškár, Mgr. Juraj Novák, Mgr. Silvia Eliášová, PhD., PhDr. Daniela Prelovská, PhD., PhDr. Pavol Šteiner, PhD., PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD., doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

FF UKF dosiahla úspech pri schvaľovaní nových projektov APVV so začiatkom riešenia v roku 2018. V rámci Verejnej výzvy vyhlásenej APVV bolo pracovníkmi fakulty podaných 7 nových projektov v pozícii žiadateľa a 2 projekty v pozícii partnera. Z nich bolo rozhodnutím agentúry finančne podporených 5 projektov.

 

Informácie poskytli: Ing. Henrieta Cherid, projektová manažérka UKF a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan FF

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://www.muzeumnitra.sk/o_muzeu.html

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Podľa posledných výskumov mohol chlieb jedávať už prahistorický človek.
Zistite viac