Život na hranici zániku

10. jan. 2018 • Biologické vedy

Život na hranici zániku

Na severnej hranici prirodzeného areálu slaniskovej vegetácie, nachádzajúcej sa v Podunajskej a Východoslovenskej nížine sa tím vedcov Botanického ústavu SAV dlhodobo zameriava na problematiku halofytných rastlinných spoločenstiev. Projekt nadväzuje na ich vlastný predchádzajúci ekologický a cenologický výskum, ako aj na možnosti ich udržania a obnovy v Panónskej oblasti. Jeho realizácia začala v roku 2016 a potrvá do konca roka 2019, pričom zodpovedný riešiteľom je Daniel Dítě. Koordinátorom projektu Život na hranici zániku – možnosti zachovania halofytov vo flóre Slovenska (Life on the border of extinction – surviving potential of halophytes in Slovakia) je Botanický ústav SAV.

„Venujeme sa predovšetkým vzácnym a ohrozeným slanomilným druhom slovenskej flóry, z ktorých sa viaceré ocitli na hranici vymiznutia. Ich výskyt je v súčasnosti obmedzený na posledné lokality, existujúce na značne fragmentovaných zvyškoch prirodzených stanovíšť, prípadne už iba na sekundárnych biotopoch podmienených ľudskými aktivitami. V prvom roku riešenia sme sa zamerali na zber dát v teréne. Na plochách 0,5 m2 rozdelených na čiastkové malé plôšky 10 x 10 cm sme zbierali vegetačné dáta šiestich obligátnych halofytov slovenskej flóry,“ uvádzajú realizátori projektu.

Celkovo vedci získali 1 482 druhových záznamov. Rovnakou metodikou pokračovali v zbieraní dát na 10 trvalých plochách vo všetkých známych populáciách druhu Camphorosma annua na Slovensku. „Pokračovali sme v samplingu na trvalých plochách zameraných na vplyv pasenia v NPR Kamenínske slanisko a na trvalých plochách zameraných na sledovanie sukcesie s druhom Crypsis aculeata, kde bol pokusne odstránený bylinný kryt. Venovali sme pozornosť aj vzácnym a ohrozeným druhom slanísk. V rámci pokračujúceho prieskumu slanísk v oblasti Panónie sme sa zamerali na výskum vegetácie slaných močiarov v okolí Neziderského jazera (Rakúsko) a Balatonu (Maďarsko). Skúmali sme vegetáciu s výskytom halofytov popri solených komunikáciách v podtatranskej oblasti a získané dáta pripravili na publikovanie.“   

*********************************************

Pracovníci Botanického ústavu SAV riešili aj projekt Flóra Slovenska – rady Caryophyllales, Polygonales, Ericales: biosystematické štúdium kritických taxónov (Flora of Slovakia – orders Caryophyllales, Polygonales and Ericales: biosystematic study of critical taxa). Zodpovednou riešiteľkou je Kornélia Goliašová.

Výsledky výskumu taxonomickej a nomenklatorickej revízie slovenských zástupcov čeľadí Amaranthaceae, Polygonaceae, Plumbaginaceae a Primulaceae vyústili do novej knižnej publikácie „Flóra Slovenska VI/4, rady Caryophyllales (1. časť) a Ericales“. Obsahuje 778 strán odborného textu vrátane 92 mapových príloh, 79 obrázkových tabúľ a anglickej verzie všetkých determinačných kľúčov. Celkovo 45 rodov a 220 vnútrorodových a vnútrodruhových taxónov, z toho 44 ohrozených a 23 zákonom chránených. „Niektoré ďalšie spracované taxóny sú chránené medzinárodným dohovorom CITES a/alebo rastú v biotopoch patriacich do NATURA 2000.“

Do tlače bola odovzdaná metodická príručka „Zásady, pravidlá a odporúčania pre tvorbu a revíziu slovenského menoslovia siníc, rias, húb a rastlín“. Určená je pre širokú botanickú verejnosť ako definitívna a záväzná verzia zásad, pravidiel a odporúčaní, podľa ktorých je potrebné pristupovať k revízii nevyhovujúcich už existujúcich mien a k tvorbe nových slovenských mien siníc, rias, húb a rastlín. 

„V rámci biosystematických štúdií vybraných polymorfných skupín sme spracovali do osobitnej publikácie výsledky analýz morfologickej a karyologickej variability druhov Rumex palustris a R. maritimus v Panónii. Zverejnené boli výsledky štúdia ekológie a rozšírenia 3 ploidných úrovní druhu Jacobaea vulgaris na území Slovenska. Výsledky ukázali, že obidve hlavné ploidie (tetra- a oktoploidná), vyskytujúce sa v strednej Európe majú rozdielne ekologické niky. Ďalší publikovaný príspevok prináša objav nového druhu Amaranthus emarginatus pre Českú republiku a informácie o výskyte tohto neofytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakúsku,“ uvádzajú pracovníci Botanického ústavu SAV.

Projekt ďalej podporil tri publikované príspevky o štúdiách vybraných ohrozených druhov cievnatých rastlín (so zastúpením čeľadí Amaranthaceae a Primulaceae) zo stredného Slovenska, z okolia Zvolena, z brehov riek a bazénov južného Slovenska, ako aj príspevok, v ktorom sú spracované najnovšie informácie o taxónoch spojených s menom Jána Futáka. Vedci cytometricky vyhodnocovali viaceré taxóny patriace do podčeľade Chenopodioideae. Aktualizovali tiež elektronickú databázu (Dataflos) o nové údaje o rozšírení všetkých študovaných taxónov.

 

Foto a info: vybrané časti zo Správy o činnosti organizácie SAV – Botanický ústav

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Acelulárne dermálne náhrady sú kožné transplantáty úplne zbavené buniek.
Zistite viac