Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 2018 získal prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam

Marta Bartošovičová

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.

Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 2018 bola udelená prof. MUDr. Petrovi Kothajovi, CSc. – in memoriam, za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a za vznik gastroenterochirurgickej katedry SZU.

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. (1951 – 2017), sa zaslúžil o vznik II. Chirurgickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde založil a viedol Katedru gastroenterologickej chirurgie. Bol priekopníkom moderných chirurgických metód – laparoskopickej a robotickej chirurgie na Slovensku. Aj jeho zásluhou sa FNsP F. D. Roosevelta stala jediným centrom transplantácií na Slovensku. Bohatá bola jeho prednášková a publikačná činnosť‘, kde bola dôležitá jeho účasť’ ako koeditora a spoluautora v slovenskej niekoľkozväzkovej modernej učebnici chirurgie  Princípy  chirurgie  I-IV, ktorá vyšla v rokoch  2007 – 2015  vo vydavateľstve SAP  a slúži ďalším generáciám chirurgov. Zaslúžil sa  o zmapovanie dejín chirurgie na Slovensku v dielach Momenty z dejín slovenskej chirurgie, 1999 a Dejiny slovenskej chirurgie, 2016.

prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.V rokoch 1970 – 1976 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalšie vzdelanie získal v odboroch všeobecná chirurgia, gastroenterologická chirurgia, manažment a financovanie zdravotníctva. V roku 1992 získal titul CSc., od roku 1996 bol docentom v odbore chirurgia a od roku 2003 profesorom chirurgie. Absolvoval pracovné pobyty: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA (1989); Grant Medical Center, Columbus, Ohio, USA (1989); Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA (1991) a v Concord Hospital, Syndney, Australia (1995).

Po skončení štúdia pôsobil na chirurgickom oddelení NsP v Brezne ako sekundárny lekár (1976 – 1979). Od roku 1979 bol chirurgom vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, od roku 1991 prednostom chirurgickej kliniky, od 1993 vedúcim Vysunutého výučbového strediska Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Od roku 1997 bol prezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti, od roku 2004 vedúcim Katedry gastroenterologickej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Jeho vedecká činnosť bola nasmerovaná predovšetkým na klinický výskum, ktorý zameriaval na význam radikálnej lymfadenektómie a na problematiku karcionómu pankreasu a pečene. Pod jeho vedením v Banskej Bystrici ako prvé chirurgické pracovisko na Slovensku zaviedlo laparoskopickú adrenalektómiu, laparoskopickú kardiomyotómiu a laparoskopickú resekciu žalúdka. 

Transplantácia pečene vo FNsP R. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

V rokoch 1990 – 1994 bol prezidentom Regionálnej lekárskej komory FNsP F. D. Roosevelta, v rokoch 1997 – 2014 prezidentom a v rokoch 2014 – 2017 viceprezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Od roku 2000 bol čestným členom Českej chirurgickej spoločnosti a od roku 2010 čestným členom Chorvátskej chirurgickej spoločnosti. Bol šéfredaktorom časopisu Slovenská chirurgia.

Získal Zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o rozvoj medicíny na Slovensku (2011), Cenu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja za rozvoj chirurgie v BBsK a výchovu nových odborníkov (2011), Cenu primátora mesta Banská Bystrica za výrazný prínos pre slovenskú medicínu v oblasti chirurgie, vedeckú, výskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť (2012). Česká chirurgická spoločnosť mu udelila na kongrese v Brne (2012) Petřivalského cenu za rozvoj chirurgie.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu prof. MUDr. Petra Kothaja, CSc. a FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

 

Zdroje:

https://www.fnspfdr.sk/index.php/zivotopisy/786-profesijny-zivotopis-prof-peter-kothaj

http://www.slovenskachirurgia.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=7728&magazine_id=17

https://www.fnspfdr.sk/index.php/fnsp-fdr-bb-3/970-ocenenie-in-memoriam-pre-profesora-kothaja-za-celozivotne-zasluhy-v-oblasti-vedy-a-techniky

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky