Využitie geograficko-informačných systémov pri výbere umiestnenia dažďových záhrad


Využitie geograficko-informačných systémov pri výbere umiestnenia dažďových záhrad

Urbanizovaná krajina predstavuje komplexný a komplikovaný celok, ktorého pozmenené prírodné vlastnosti môžu vyústiť do ekologických problémov. Narastajúce zastavanie územia, spevňovanie plôch, úbytok zelene a zhutňovanie pôd vedú k zmene hydrologického režimu, čo má za následok nadmerný povrchový odtok, preplňovanie vodných tokov a následné záplavové stavy. V mestskej krajine je problém so spracovaním dažďových vôd čoraz viac citeľnejší, pretože nároky obyvateľstva na bývanie, služby a všeobecný komfort stále narastajú. Dažďové záhrady predstavujú jedno z riešení problému nakladania s dažďovými vodami v mestskom prostredí, konštatujú vo svojom príspevku „Využitie geograficko-informačných systémov pri výbere umiestnenia dažďových záhrad – prípadová štúdia Žirany“ autorky Veronika Vaculová a Roberta Štěpánková, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Pokračujú, že okrem ekologickej funkcie plnia tieto prvky aj úlohu ekonomickú, pretože pomáhajú minimalizovať náklady na spracovanie prebytočnej zrážkovej vody, a úlohu estetickú, nakoľko svojim charakterom sadovnícky dotvárajú okolité prostredie. „Ich tvorba a funkcionalita je spojená s viacerými pravidlami zohľadňujúcimi prírodné podmienky lokality. Zameriavame sa na vytvorenie metodického modelu určenia vhodných lokalít pre dažďové záhrady v obci Žirany s použitím geograficko-informačného systému. Východiskovým materiálom pre spracovanie problematiky boli realizované metodiky podľa McCormack (2015) Rokus (2005) a Marney (2012). Pracovným prostredím pre vypracovanie analýz bol geograficko-informačný systém QGIS, ktorý spracoval jednotlivé podkladové materiály v podobe parametrov územia – pôdne vlastnosti, sklon územia, využitie lokality, vlastníctvo parciel a výšku hladiny podzemnej vody; ich váhovú hodnotu, vzájomný vzťah a vplyv na vhodnosť lokality pre použitie dažďových záhrad.“

Výsledkom tejto práce bola rastrová mapa vhodností lokalít pre inštaláciu dažďových záhrad v intraviláne obce Žirany, ktorá klasifikovala štyri stupne vhodností lokalít. Za najvhodnejšie boli následne vyhodnotené verejné priestranstvá intravilánu, najmä v centrálnej časti obce nachádzajúce sa popri cestách, v zelených pásoch a predzáhradkách rodinných domov. „Tieto územia sú podľa danej metodiky smerodajné pri ďalšom postupe riešenia v praxi,“ uviedli Veronika Vaculová a Roberta Štěpánková.

Príspevok „Využitie geograficko-informačných systémov pri výbere umiestnenia dažďových záhrad – prípadová štúdia Žirany“ odznel v rámci Študentskej vedeckej konferencie FZKI. Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. 

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/ (september 2018)

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017;

autori príspevku: Veronika Vaculová (SR) – Roberta Štěpánková (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /rihaij/

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Crohnova choroba predstavuje celoživotné zápalové ochorenie, ktoré postihuje časť tráviaceho traktu.
Zistite viac