Výskum kultúrotvorných prapríbehov

16. sep. 2018 • Vedy o kultúre a umení

Výskum kultúrotvorných prapríbehov

Výskumom arcinaratívov – kultúrotvorných prapríbehov sa zaoberá projekt „Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégií“. Ide o projekt Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre, ktorému Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) schválila finančnú podporu. Zodpovedným riešiteľom je prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. Riešiteľmi sú: Mgr. Mariana Čechová, PhD., doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD., Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD., Mgr. Nikola Danišová.

„Projekt základného literárnovedného výskumu sa v pojmovo zreteľne vymedzenom koncepčno-metodologickom rámci recepčnej poetiky, pragmatickej estetiky a existenciálnej semiotiky (F. Miko, E. Tarasti, Ľ. Plesník,), ktorý korešponduje s epistemologickými intenciami New Sincerity, zacieli na tematologický výklad modelov životného sveta ako ´propozícií modu bytia´ (P. Ricoeur), a to v syntagmatickom i paradigmatickom priemete,“ uvádzajú autori. Materiálovou bázou výskumu má byť reprezentatívna vzorka arcinaratívov (kultúrotvorných prapríbehov) ako fundament umelecky zobrazených („fikčných“) modelov sveta (ikonická funkcia, zodpovedajúca praformulke „svet je taký a taký“) a cez to aj existenciálnych normatívov konania (operatívna funkcia, zodpovedajúca praformulke „správaj sa tak a tak“).

Súbežným cieľom projektu je prostredníctvom riešenia tejto problematiky predviesť „netrendový“ spôsob literárnoteoretického správania, ktorý je (de)konštruktívnou responziou na ironickú subverziu, relativizmus a čisto metatextovú odvodenosť (odhliadajúcu od fenomenality samého výskumného predmetu) istých polôh postmoderného/postštrukturalistického diskurzu v prospech záväzného a závažne mieneného pojmového vypovedania, o interpretovaných arcitextoch, ako aj o epistemologickej situácii literárnej teórie/literárnej vedy/estetiky/ semiotiky/humanistiky v celostne existenciálnej perspektíve.

FF UKF dosiahla úspech pri schvaľovaní nových projektov APVV so začiatkom riešenia v roku 2018. V rámci Verejnej výzvy vyhlásenej APVV bolo pracovníkmi fakulty podaných 7 nových projektov v pozícii žiadateľa a 2 projekty v pozícii partnera. Z nich bolo rozhodnutím agentúry finančne podporených 5 projektov.

 

Informácie poskytli: Ing. Henrieta Cherid,  projektová manažérka UKF a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan FF

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zhodnocovaním organických odpadov vhodnými technológiami môžeme šetriť životné prostredie.
Zistite viac