Víťazný návrh súťaže PRE VODU prináša revitalizáciu rybníčku v obci Maňa


Víťazný návrh súťaže PRE VODU prináša revitalizáciu rybníčku v obci Maňa

V rámci súťaže PRE VODU, ktorá aj tento rok priniesla množstvo nápadov v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou, boli vybrané tie najlepšie. Finále sa uskutočnilo 4. mája 2018 v priestoroch hotela TATRA v Bratislave, kde finalisti prostredníctvom prezentácií osobne predstavili svoje súťažné návrhy. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí z otvorenej kategórie ocenila odborná porota odmenami 1 000,00 eur, 500,00 eur a 200,00 eur.

Na 1. mieste sa umiestnil Attila Tóth s jeho projektom Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa. Tamojší rybníček sa nachádza v kontaktnej časti obce (bytovej zástavby) s poľnohospodárskou krajinou, na pôvodnom mŕtvom ramene rieky Žitava, kde kedysi stál vodný mlyn. Neďaleko riešeného územia tečie rieka Žitava a nachádza sa tu aj prírodná rezervácia a CHVÚ Žitavský luh. Filozofia víťazného riešenia spočíva v štylizácií mŕtveho ramena rieky Žitava. Návrh nadväzuje na historický odkaz vody, meandrujúcej rieky a vodného mlyna. Voda hrá v priestore hlavnú úlohu. Sadovnícke riešenie na túto skutočnosť nadväzuje vodnou záhradou, mokraďami, ekologickými brehmi a ostrovčekom v rybníku. Inovatívnosť spočíva vo fúzií modrej a zelenej infraštruktúry a v integrácií biodiverzity a krajinnej architektúry. Voda sa stáva priestorom pre ľudí a vzácnym biotopom pre faunu a flóru.

„Filozofia krajinno-architektonického riešenia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa spočíva v štylizácií mŕtveho ramena rieky Žitava. Tento špecifický krajinný charakter je neodmysliteľne spojený s vodou, ktorá v tomto priestore hrá hlavnú úlohu. Sadovnícke riešenie na túto skutočnosť nadväzuje vodnou záhradou, mokraďami , ekologickými brehmi a ostrovčekom v rybníku. Sadovnícka kompozícia v značnej miere pracuje s existujúcimi drevinami vo forme solitérnych stromov, malých skupín a zapojených porastov. Návrh rieši nedostatočnú kvalitu vody prehĺbením dna až na štrk, aby sa zlepšil kapilárny pohyb vody. Zlepšuje kvalitu životného prostredia občanov a zveľaďuje lokálnu zelenú infraštruktúru. Vytvára hodnotnú mokraď pre vtáctvo a iné živočíchy. Riešenie nadväzuje na historický odkaz priestoru, pričom odkaz vody a vodného mlyna je v návrhu štylizovaný rôznymi kompozičnými prvkami. Prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou spočíva v zadržiavaní vody v krajine,“ uvádza sa v popise projektu.

návrh

Projekt Obnova ramena Hrona pri Rudne v podaní Ágnes Agócsovej skončil na 2.mieste. Problémom je, že pri regulačných úpravách rieky Hron došlo k odrezaniu mnohých prietočných ramien pozdĺž toku, čo v niektorých prípadoch spôsobilo až ich zánik. Výnimkou nie je ani bývalé ľavobrežné rameno pri obci Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica. Hlavným cieľom návrhu je práve obnovenie a sprietočnenie v súčasnosti slepého ramena za účelom obnovy riečnych biotopov, stabilizácie inundačného územia a využitia okolitého prostredia na rekreačné a náučné účely pre obyvateľov a vodných turistov.

Pomyselný bronz v súťaži PRE VODU získal Adam Repel s jeho návrhom Obnova častí mŕtveho ramena Tice. Riešená lokalita sa nachádza na Východoslovenskej nížine v okrese Trebišov, v blízkosti sútoku Latorice a Ondavy. Cieľom návrhu je zavodniť zanikajúce časti ramena Tice a tým obnoviť prirodzené ekosystémy. Navrhované opatrenia majú slúžiť na obnovenie a udržiavanie postupne zanikajúcich mokradí, ktoré sú vhodnými biotopmi pre množstvo chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Vybudovaním troch stavidiel a sústavy kanálov dôjde k zavodneniu plochy s rozlohou cca 190 ha a zabezpečí sa jej zadržanie v mokradiach aj počas dlhých období sucha. Stavba zároveň poslúži aj v rámci protipovodňovej ochrany.

Tretí ročník súťaže PRE VODU organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé. Celkovo sa zapojilo deväť prác, ktoré pochádzajú z dielne vysokoškolských tímov, ale aj mladých a aktívnych jednotlivcov.

Reálne problémové situácie, ktoré zadali samosprávy a firmy, tak našli svoje riešenia. Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé zverejnila v marci 9 finálnych návrhov riešení problémov, a to v dvoch kategóriách. V otvorenej kategórii súťažili jednotlivci a tímy vo veku do 30 rokov, ktorí si vybrali jedno zo zadaní, alebo prispeli vlastným nápadom, ktorý má mať pozitívny a inšpiratívny prínos v danej oblasti.

Prihlásené návrhy do súťaže PRE VODU 2018 – Otvorená kategória (viac o jednotlivých súťažných projektoch aj na portáli Veda na dosah)

  • Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa, Maňa, Attila Tóth
  • Voda pre záhradu, záhrada pre všetkých, Zvolen, Júlia Bobríková, Barbora Kubická
  • Protipovodňové a vodozádržné opatrenia pre obec Utekáč, Utekáč, Michal Tomlain
  • Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde, Trstené pri Hornáde, Michal Lechman
  • Obnova častí mŕtveho ramena Tice, Svätá Mária, Rad, Adam Repel
  • Obnova ramena Hrona pri Rudne, Rudno nad Hronom, Ágnes Agócsová

Druhou kategóriou súťaže boli študentské školské tímy.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu.aspx

Spracovala: Slávka Habrmanová (Cigáňová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slovenskom od praveku prechádzali dôležité obchodné cesty zo západu na východ, aj zo severu na juh.
Zistite viac