Vianoce by bez baliaceho papiera ani neboli Vianocami

20. dec. 2018 • Drevárske vedy

Vianoce by bez baliaceho papiera ani neboli Vianocami

Každému z nás, najmä v predvianočnom období, prejde rukami aj taká samozrejmosť ako baliaci papier; a hlavne ten s motívom Vianoc využívame pri balení darčekov. Zamýšľali ste sa ale niekedy nad tým, ako je to s výrobou a spracovaním takéhoto ozdobného papiera, či je alebo nie je škodlivý pre životné prostredie, a ako správne recyklovať papier z darčekov?

Prof. doc. Ing. Anton Geffert, CSc. z Katedry chémie a chemických technológií, Drevárskej fakulta, Technická univerzita vo Zvolene vysvetľuje, že princíp výroby papiera spočíva v mechanickom narušení vláknitého materiálu, odvodnení vodnej suspenzie vlákien na site a vysušení splsteného papierového listu.

Celú technológiu výroby možno podľa neho rozdeliť na nasledujúce časti:

  1. Príprava papieroviny – zahŕňa rozvoľňovanie a rozvlákňovanie vlákniny a jej následné mletie, glejenie, plnenie, farbenie, triedenie a odvzdušňovanie papieroviny,
  2. tvorba papierového listu – formovanie papierového hárku, jeho odvodňovanie na site a v lisovacej časti, sušenie v sušiacej časti papierenského stroja a navíjanie papiera,
  3. úprava papiera – hladenie, orezávanie a prevíjanie na predajnú formu,
  4. zošľachťovanie papiera – natieraním a laminovaním,
  5. spracúvanie papiera – na výrobky masovej spotreby.

Ako Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uvádza v Oznámení o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky, celulózo-papierenský priemysel je z celosvetového hľadiska hodnotený ako sektor s vysokou úrovňou rozvoja. „Spotreba papiera na jedného obyvateľa celosvetovo neustále rastie. Finálne produkty celulózo-papierenského priemyslu, papiere, kartóny, lepenky sú spojené s každodennými potrebami človeka a sprevádzajú ho prakticky celý život. Za základnú strategickú surovinu papierenského priemyslu je stále považovaná primárna vláknina, aj keď v ostatnom období podiel spracovaného zberového papiera, ako suroviny pre výrobu papiera, výrazne narastá. Výrobcovia baliacich papierov a vlnitej lepenky v Slovenskej republike používajú na výrobu svojich produktov okrem primárnej suroviny (drevnej hmoty) aj druhotnú surovinu (zberový papier).“

Papiere, kartóny a lepenky, ako aj výrobky z nich, sú hojne zastúpené v obalovej technike, podotýka prof. doc. Ing. Anton Geffert, CSc. „Ich použitie umožňujú dobré úžitkové vlastnosti, priaznivá cena, dostupnosť a jednoduchá likvidácia. Sú nositeľmi pevnostných a niektorých izolačných vlastností. Na papierovú podložku nanesená vrstva (natieraním, kašírovaním, impregnáciou, lakovaním, potlačou, atď.) zvyšuje odolnosť proti vlhkosti, priepustnosti plynov a pár, zlepšuje spracovateľnosť, estetický vzhľad a pod.“

Odborník pokračuje, že baliaci papier je všeobecný názov pre papier rôznej plošnej hmotnosti a rôzneho vlákninového zloženia, určený na chránenie alebo dekoratívnu prezentáciu výrobku. „Medzi baliace papiere patria bielený a nebielený baliaci papier, vrecový papier, papiere na zvlnenú vrstvu a rovné vrstvy vlnitej lepenky. Klasický hnedý baliaci papier, rovnako ako baliaci papier s vianočným motívom, sa používa na balenie akéhokoľvek tovaru s minimom odpadu. Je veľmi jednoduchý na manipuláciu, finančne nenáročný a recyklovateľný. Výhodou ozdobného papiera je prirodzene krajší vzhľad. Multifunkčnosť je však na strane klasického hnedého papiera, ktorý môžete využiť ako krycí materiál alebo výplň škatule.“

V ostatných rokoch je podľa ministerstva vývoj celulózo-papierenského priemyslu ovplyvnený zvýšenými nákladmi na prevádzku (spotreba energií a surovín) a zvýšenými nárokmi na environmentálne správanie sa producentov týchto produktov. „Snahou výrobcov všade na svete je upravovať svoje výrobné technológie tak, aby boli v čo možno najväčšej miere eliminované všetky významné environmentálne aspekty, a to produkcia emisií do ovzdušia, produkcia odpadových vôd, tuhých odpadov, používanie nebezpečných chemických látok a chemických zmesí a ich nahrádzanie menej škodlivými látkami, všade tam, kde je to možné pri zachovaní pôvodných funkčných vlastností týchto produktov. Produkty patriace do predmetnej skupiny produktov predstavujú významný objem predaja a spotreby na trhu, takže stanovením environmentálnych požiadaviek na tieto produkty vzniká reálna možnosť, že spotrebiteľ pri výbere týchto produktov prispeje k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie.“   

Je alebo nie je teda baliaci papier záťažou pre životné prostredie? Prof. doc. Ing. Anton Geffert, CSc. cituje z materiálu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky): Baliace papiere a vlnitá lepenka uvádzané na trh v Slovenskej republike musia byť funkčne spôsobilé a musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti, v oblasti uvádzania chemických látok a zmesí na trh a v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a jeho zneškodnenie. Odborník ešte pripomína, že pre recykláciu papiera z darčekov neexistujú špeciálne usmernenia, resp. obmedzenia. „Recyklujú sa tak, ako ostatné bežné druhy papiera.“

 

Informácie a foto poskytol: prof. doc. Ing. Anton Geffert, CSc., Katedra chémie a chemických technológií, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Vianoce

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Česká kráľovná Konštancia Uhorská nechala pred r. 1240 postaviť hrad známy pod menom Červený Kameň.
Zistite viac