Vedecká a technická spolupráca medzi EÚ a Ruskou federáciou má byť obnovená

29. apr. 2019 • Iný

Vedecká a technická spolupráca medzi EÚ a Ruskou federáciou má byť obnovená

Platnosť súčasnej dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Ruskom uplynie 20. februára 2019. Je v záujme EÚ túto dohodu obnoviť, aby sa aj naďalej uľahčovala spolupráca s Ruskou federáciou v spoločných prioritných oblastiach vedy a techniky, ktorá je prínosom pre obe zmluvné strany.

Pôvodná Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie bola podpísaná v Bruseli 16. novembra 2000 a nadobudla platnosť 10. mája 2001. Odvtedy bola dohoda obnovená trikrát, a to v rokoch 2004, 2009 a 2014, vždy na obdobie 5 rokov.

Spolupráca v oblasti vedy, techniky a inovácií medzi EÚ a Ruskom

Rusko je najdôležitejším aktérom v oblasti vedy, techniky a inovácií v susedstve EÚ, ktorý nie je spojený s programom Horizont 2020. Spolupráca v oblasti vedy, techniky a inovácií medzi EÚ a Ruskom bola tradične veľmi aktívna, najmä v oblasti výskumných infraštruktúr, dopravy a životného prostredia. Napriek tomu, že v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (FP7) bolo Rusko najaktívnejším účastníkom z nepridruženej tretej krajiny, v rámci iniciatívy Horizont 2020 je úroveň spolupráce oveľa nižšia ako je jej potenciál. Vo veľkej miere je to spôsobené zmenou pravidiel financovania v programe Horizont 2020, podľa ktorých právnické subjekty z Ruska (spolu s Brazíliou, Indiou, Čínou a Mexikom) už nie sú automaticky oprávnené na financovanie z EÚ, ale aj politickými okolnosťami.

Rusko sa v súčasnosti spomedzi nepridružených krajín nachádza na 6. mieste, pokiaľ ide o účasť na projektoch spolupráce v rámci programu Horizont 2020. Pracovný program Horizont 2020 na roky 2018 – 2020 sa okrem toho zameriava na prehĺbenie spolupráce s Ruskom v otázkach spoločného záujmu a prospechu. Okrem všeobecnej otvorenosti programu Horizont 2020 pre všetky subjekty z celého sveta vrátane Ruska existujú dve hlavné iniciatívy bilaterálnej spolupráce s Ruskom, a to v oblasti výskumných infraštruktúr a zdravotníctva, ako aj hlavná iniciatíva multilaterálnej spolupráce v oblasti aeronautiky, ktorá je zameraná aj na Rusko.

Dôvody obnovenia dohody

Obnovenie dohody je v súlade s prístupom EÚ založeným na piatich hlavných zásadách na riadenie súčasných vzťahov EÚ s Ruskom, ktoré sa dohodli na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci 14. marca 2016 a boli potvrdené na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci 16. apríla 2018. Vedecká diplomacia môže byť v našich vzťahoch s Ruskom užitočným nástrojom, keďže poskytuje pozitívny program spolupráce a je zdrojom „mäkkej moci“, ktorá môže pomôcť pri vytváraní a rozvoji komunikačných kanálov a budovaní dôvery medzi našimi spoločnosťami. Dohoda poskytuje rámec na posilnenie osobných kontaktov a spolupráce v oblasti vedy, techniky a inovácií, ktoré v nadchádzajúcich rokoch predstavujú pre EÚ strategický záujem, s cieľom čeliť trendu znižujúcej sa intenzity vo vedeckej spolupráci.

Dohoda poskytuje rámec na posilnenie osobných kontaktov a spolupráce v oblasti vedy, techniky a inovácií, ktoré v nadchádzajúcich rokoch predstavujú pre EÚ strategický záujem, s cieľom čeliť trendu znižujúcej sa intenzity vo vedeckej spolupráci medzi účastníkmi z EÚ a Ruska. Z týchto dôvodov je vhodné dohodu obnoviť na ďalšie päťročné obdobie uvádza sa v Dôvodovej správe – COM (2019) 7 final z 18. 1. 2019.

Na zasadnutí spoločného výboru EÚ – Rusko pre spoluprácu v oblasti vedy a techniky ustanoveného dohodou, ktoré sa konalo 28. septembra 2018 v Moskve, obidve strany vzali na vedomie svoj zámer obnoviť dohodu na ďalšie päťročné obdobie bez akýchkoľvek zmien, čím uznali pokrok dosiahnutý pri prehlbovaní spolupráce medzi EÚ a Ruskom v oblasti výskumu a inovácií.

Obsah obnovenej dohody bude totožný s obsahom súčasnej dohody tak, ako bol prediskutovaný a odsúhlasený s ruskou protistranou. Pre EÚ nevznikajú žiadne nové práva a povinnosti, ale namiesto toho sa predĺži právny režim, ktorý už existuje medzi zmluvnými stranami v oblasti v oblasti vedecko-technickej spolupráce.

 

 Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 Zdroj: COM (2019) 7 final z 18. 1. 2019

 

Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Maximálna odporúčanú dennú dávku kofeínu je 150 – 200 mg.
Zistite viac