RNDr. Peter Malík, CSc.

7 septembra, 2023

RNDr. Peter Malík, CSc., je vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, kde pôsobí od roku 1983. V súčasnosti zastáva post prezidenta Slovenskej asociácie hydrogeológov a v roku 2021 ho zvolili za predsedu Krasovej komisie Medzinárodnej asociácie hydrogeológov pre Európu a Afriku. Od roku 1998 je členom v Komisii pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, čo je poradný orgán ministra životného prostredia. Pôsobil ako expert pre izotopovú hydrogeológiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v Gruzínsku. Najčastejšie sa venuje stanoveniu hydraulických parametrov hornín, analýze výtokových čiar prameňov, hodnoteniu zraniteľnosti podzemných vôd, využívaniu izotopových analýz pre určovanie genézy podzemných vôd, regionálnym vzťahom prúdenia podzemných vôd a ich bilančnému hodnoteniu. Terénne výskumy realizoval predovšetkým v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria, Braniska, Veľkej Fatry, Muránskej planiny, Slovenského krasu, Gemerskej pahorkatiny a Brezovských Karpát.