RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.

10 novembra, 2022

RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej geológie, hlavne vulkanológie a ložiskovej geológie aj v zahraničnom kontexte. Spolu s Dr. Vlastimilom Konečným patria medzi zakladateľov moderného výskumu a mapovania komplexov vulkanických hornín v Západných Karpatoch. Okrem iného sa podieľal na výskume genézy a perspektív ťažby v súčasnosti jediného ťaženého ložiska rudných surovín – ložiska zlata a polymetalických kovov v Štiavnických vrchoch – Hodruši Hámroch (Baňa Rozália).

V rámci ekonomickej geológie má zásluhu na poznaní ložísk nerudných nerastných surovín – bentonitu a perlitu v stredoslovenských vulkanitoch. Jeho neoceniteľné skúsenosti využili v zahraničí pri výskume a prieskume ložísk nerastných surovín v Mongolsku a v stredoamerickom štáte Salvador.

V rámci územného plánu rozvoja hlavného mesta San Salvador sa významnou mierou podieľal aj na zostavení geologickej mapy mesta a príslušnej dokumentácie. Je spoluautorom Geochemického atlasu SR: časť III. – Horniny, monografie o geológii Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny, monografií o stredoslovenských vulkanických pohoriach, početných regionálnych geologických máp v mierke 1:50 000 a textových vysvetliviek k týmto mapám.

Taktiež je spoluautorom digitálnej geologickej mapy SR, geologickej mapy SR, tektonickej mapy SR, metalogenetickej mapy SR v mierke 1:500 000 vrátane textových vysvetliviek, ako aj ďalších máp. Ako autor a spoluautor publikoval desiatky vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch a desiatky rukopisov.

Jeho celkový počet citácií podľa databázy SCOPUS je 1 104. Je držiteľom viacerých významných ocenení. V roku 2014 získal napríklad Prémiu Literárneho fondu za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí.