RNDr. Andrea Svoradová, PhD.

8 novembra, 2023

RNDr. Andrea Svoradová, PhD., vyštudovala biológiu na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Už počas doktorandského štúdia bola veľmi aktívnou študentkou nielen na spomínanej univerzite, ale aj na experimentálnom pracovisku Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra. Úspešne absolvovala polročný zahraničný výskumný  pobyt na Univerzite vedy a techniky v Bydgoszczi v Poľsku, ktorý bol zameraný na oblasť embryonálnych a primordiálnych buniek a svoje metodiky implementovala v domácom laboratóriu. Jej rigorózna práca o kryouchovávaní kohútích spermií ohrozeného plemena oravka a aj neskoršia dizertačná práca o vplyve kryokonzervácie na kvalitu blastodermálnych a zárodočných buniek hydiny predstavujú významný vedecko-výskumný prínos k rozvoju živočíšnych biotechnológií a biomedicíny. Za výborné publikačné výsledky získala v roku 2019 ocenenie Slovenskej akadémie vied, osobitne za publikáciu Microscopic Assessment of Dead Cell Ratio in Cryopreserved Chicken Primordial Germ Cells (Mikroskopické hodnotenie pomeru mŕtvych buniek v kryokonzervovaných zárodočných bunkách kurčiat). Počas štúdia sa podieľala na spoluriešení a úspešnom ukončení APVV projektov zameraných na uchovávanie biodiverzity ohrozených národných plemien a v súčasnosti sa zapája aj do ďalších výskumných a APVV projektov. Po ukončení doktorandského štúdia úspešne nadviazala na svoje domáce aj zahraničné pracovné skúsenosti a pozvanou prednáškou o kmeňových bunkách a spermiách ako potenciálnom zdroji génovej rezervy v Ústave morfológie, fyziológie a genetiky zvierat Mendelovej univerzity v Brne v roku 2020 sa stala uznávanou vedeckou pracovníčkou v oblasti embryonálnych a reprodukčných buniek so zameraním na fenotypizáciu a zmrazovanie. Vďaka znalostiam a skúsenostiam sa jej podarilo v pomerne mladom veku získať miesto postdoktorandského pracovníka na Mendelovej univerzite v Brne, kde v súčasnosti okrem medzinárodnej spolupráce pokračuje aj vo vedeckej činnosti. Je členkou Českej spoločnosti pre analytickú cytometriu a Československej mikroskopickej spoločnosti.