Prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

5 októbra, 2022

Vyštudoval učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou matematika – fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Ďalšie stupne vysokoškolského vzdelania zavŕšil na rovnakej fakulte v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika a v rámci posdoktorandského štúdia pôsobil 9 mesiacov na Španielskej akadémii vied v Madride. Na UPJŠ vyučuje na III. stupni štúdia fyziku magnetických javov a domény a doménové steny. Spolupracuje s Inštitútom materiálovej vedy (ICMMM CSIC) v Madride, Univerzitou PV v San Sebastiane a mnohými ďalšími. Je autorom 251 výskumných prác s 2801 citáciami. Od roku 2015 je zakladateľom RVmagnetics a jeho CTO.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1994, Učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov Matematika-Fyzika
  • Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1999, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  • Titul docent: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2009, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  • Titul profesor: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2016, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  • Titul DrSc.: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2014, Fyzika kondenzovaných látok a akustika