Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

24 apríla, 2023

Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., je známy slovenský matematik a informatik, ktorý sa presadil svojimi prácami v oblasti diskrétnej matematiky a teoretickej informatiky, najmä v teórii grafov. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí doteraz, od roku 2005 ako profesor v odbore matematika.

Je známy ako jeden zo zakladateľov medzinárodne uznávanej Slovenskej školy topologickej teórie grafov (spolu s profesorom Širáňom a profesorom Nedelom) a zároveň ako iniciátor série konferencií Graph Embeddings and Maps on Surfaces (GEMS), na ktorých sa od roku 1994 každé štyri roky stretávajú odborníci na algebrickú a topologickú teóriu grafov zo všetkých kontinentov sveta.

Predmetom jeho vedecko-výskumnej činnosti je najmä štrukturálna teória grafov a topologická a algebrická teória grafov. Jeho nedávne výskumné aktivity sa sústredili na hlboké, dlhodobo otvorené a navzájom prepojené hypotézy teórie grafov o cykloch, tokoch a pokrytiach grafov, ako je napríklad Fulkersonova hypotéza, Bergeova hypotéza, Tuttova hypotéza o 5-toku, hypotéza o dvojpokrytí cyklami a ďalšie. V rokoch 2021 až 2022 ako vedúci špičkového výskumného tímu spolu s ďalšími spoluautormi z tímu publikoval sériu prelomových vedeckých prác. Prvá skupina prác (1 – 5) rozpracúva a aplikuje inovatívnu metódu prístupu k týmto hypotézam založenú na prekvapujúcej kombinácii projektívnej geometrie a teórie grupových tokov. Prínosom týchto prác je okrem iného zjednotenie a výrazné zovšeobecnenie doterajších výsledkov o Bergeovej hypotéze a vyvrátenie viacerých súvisiacich hypotéz, čo dalo smer ďalšiemu výskumu v tejto disciplíne. Druhú skupinu (6 – 10) predstavujú práce týkajúce sa rozličných aspektov spomenutých hypotéz a osobitne potenciálnych protipríkladov k nim – snarkov. Práce boli publikované v popredných vedeckých časopisoch z oblasti diskrétnej matematiky a v matematických časopisoch všeobecného zamerania. Mimoriadnym úspechom v teoretickej informatike je prezentácia práce 4 na prominentnej informatickej konferencii STACS 2022 v Marseille, ktorá je známa výnimočnou selektívnosťou.

Profesor Škoviera je autorom viac ako sto pôvodných vedeckých štúdií publikovaných v popredných svetových matematických a informatických časopisoch s vyše 900 citáciami registrovanými v zahraničných citačných databázach (WOS, SCOPUS). Ako hlavný riešiteľ a spoluriešiteľ sa pravidelne zapája do riešenia domácich a zahraničných vedeckých grantov, organizuje konferencie a bol členom popredných programových výborov konferencií EUROCOMB 2013 (Pisa), 2019 (Bratislava, predseda programového výboru a hlavný organizátor), 2021 (Barcelona), SIGMAP 2006 (Aveiro, Portugalsko) a SODO 2012 (Queenstown, Nový Zéland).

Od roku 2002 vedie Bratislavský seminár z teórie grafov, ktorý je registrovaný na SAV cez Slovenskú matematickú spoločnosť.