Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

15 júna, 2023

Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., vyučuje na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (FF UMB) v Banskej Bystrici a zároveň pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied. Pôsobila vo viacerých významných medzinárodných vedeckých komisiách. V súčasnosti ako zodpovedná riešiteľka koordinuje interdisciplinárny projekt APVV Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity na FF UMB a projekt VEGA K idei ľudských práv – filozofická perspektíva: koncepty, problémy a protiklady.