Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

14 marca, 2023

Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., pôsobí v Ústave sociálnej komunikácie SAV a ako vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci vedecko-pedagogickej profilácie sa dlhodobo venuje otázkam rozvíjania gramotnosti v kontexte predškolského a primárneho vzdelávania z rozličných hľadísk a v širších kultúrnych a spoločenských súvislostiach. Počas pôsobenia v SAV a neskoršej spolupráce s viacerými univerzitnými pracoviskami publikovala desiatky vedeckých a odborných štúdií, podieľala sa na riešení a vedení viacerých domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Jej výskumné aktivity sú zamerané na skúmanie kognitívno-psychologických, pedagogických a sociokultúrnych aspektov vývinu čitateľskej gramotnosti so zameraním na riešenie otázok a aktuálnych problémov gramotnosti v súčasnom vzdelávacom a informačnom prostredí.