Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

2 novembra, 2022
  • 1981 – 1986 vyštudovala učiteľstvo v odbore slovenský a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Od roku 1986 pôsobí na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú od roku 2007 vedie. Prednáša lexikológiu a štylistiku slovenského jazyka, lingvistickú pragmatiku, rétoriku…
  • V rokoch 1998 – 2001 bola lektorkou slovenského jazyka a kultúry na Univerzite Michel de Montaigne Bordeaux III vo Francúzsku.
  • Napísala monografie Slovensko-francúzske jazykové vzťahy (2002), Galicizmy v slovenčine (1998). Spoluautorsky sa podieľala na tvorbe vysokoškolskej učebnice Používanie jazyka (2010), skriptách Lexikológia slovenčiny (2011, druhé vydanie 2012), monografii Interakčná štylistika (2018) a ďalších tituloch.
  • V roku 2011 spolu s pedagógmi a študentmi z Katedry slovenského jazyka FF UK založila občianske združenie Slovenčina.