Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

2 februára, 2023

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., pôsobí v Biomedicínskom centre SAV v oddelení endokrinných regulácií a psychofarmakológie Ústavu experimentálnej endokrinológie. Ako farmakologička sa venuje štúdiu regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v stresovej odpovedi, skúmaniu negatívnych dôsledkov stresu a možnosti ich farmakologického ovplyvnenia.

Hlavným zámerom jej výskumu je nájsť nové poznatky, ktoré pomôžu v oblasti lepšej prevencie a liečby psychických porúch, kardiovaskulárnych a nervových ochorení, ako i porúch metabolizmu.

V rámci svojho výskumu sa zároveň venuje odhaľovaniu dosiaľ nepoznaných atypických účinkov hormónov, konkrétne aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu a testosterónu. Prelomovým nálezom jej výskumného tímu bolo rozpoznanie účinkov aldosterónu v mozgu, konkrétne jeho negatívneho vplyvu na úzkosť a správanie podobné depresii pri zvieratách.

Neskôr v spolupráci s klinickými pracovníkmi u nás a v zahraničí objavila, že nálezy odhalené v animálnych modeloch platia aj u človeka.

Od roku 2022 je prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., predsedníčkou komisie pre obhajoby dizertačných prác v lekárskych vedách. V rokoch 2013 až 2017 pôsobila ako podpredsedníčka a členka Predsedníctva SAV. V súčasnosti je podpredsedníčkou Učenej spoločnosti Slovenska. V rokoch 2009 až 2018 bola viceprezidentkou európskej organizácie All European Academies (ALLEA).

Získala viaceré významné ocenenia za svoje pôsobenie v oblasti vedy a výskumu. V roku 2023 jej odovzdali štátne vyznamenanie prezidentky SR, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy.