Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

9 novembra, 2023

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, je uznávanou a rešpektovanou odborníčkou v oblasti neurológie. Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Doktorandské štúdium v odbore neurológia absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2003 obhájila docentúru. V roku 2012 získala titul profesorky na Univerzite Karlovej v Prahe. Od roku 2003 až doteraz je prednostkou Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. V rokoch 2003 až 2020 zastávala pozíciu senior lecturer na Univerzite v Gröningene v Holandsku. Dlhodobo sa venuje problematike cievnych mozgových ochorení, pričom v tejto oblasti získala v roku 2016 medzinárodné uznanie udelením titulu Fellow of European Stroke Organisation (FESO). V súčasnosti sú jej výskumné aktivity zamerané najmä na oblasť cievnych mozgových príhod, demyelinizačných ochorení centrálnej nervovej sústavy a neurodegeneratívnych ochorení. Za výsledky vo viacerých oblastiach neurológie jej European Academy of Neurology udelila v roku 2018 titul Fellow of European Academy of Neurology (FEAN). Profesorka Gdovinová sa popri problematike cievnych ochorení venuje aj výskumu demencií v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Počas pôsobenia na neurologickej klinike vybudovala pracovisko s medzinárodnou prestížou a nadštandardným vedeckým výkonom. Rôznorodými odbornými aktivitami významnou mierou prispela ku skvalitneniu a k zlepšeniu organizácie starostlivosti o pacientov s cievnymi ochoreniami mozgu a k rozvoju klinickej neurológie a neurovied na Slovensku. Je autorkou 107 impaktovaných publikácií s 1 705  citáciami registrovanými v databázach WoS/Scopus a s H-indexom 26. Bola hlavnou riešiteľkou troch národných grantov a spoluriešiteľkou ďalších 11 národných a medzinárodných grantov. Je prezidentkou Slovenskej neurologickej spoločnosti a členkou početných národných a medzinárodných komisií a výborov. Za publikačnú, prednáškovú a vedeckú činnosť získala viacero domácich a zahraničných ocenení.