Prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.

23 marca, 2023

Prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied. V rámci svojej činnosti sa zaoberá primárne rečovou komunikáciou. Doktorát získal v odbore jazykoveda na Newyorskej univerzite a postdoktorandské stáže absolvoval na Katedre informatiky Kolumbijskej univerzity a na Inštitúte fonetiky a spracovania reči Mníchovskej univerzity.

Od návratu na Slovensko sa okrem pedagogickej činnosti venuje výskumu rečového prispôsobovania medzi ľuďmi, ako aj v komunikácii človek – stroj a výskumu toho, ako vplývajú prozodické charakteristiky reči, napríklad intonácia, na význam a funkciu toho, čo hovoríme.