Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

8 novembra, 2023

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., je uznávanou odborníčkou v oblasti stavebníctva. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Stavebnej fakulte vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v odbore pozemné stavby. Nepretržite viac ako 50 rokov pracuje v oblasti aplikovaného výskumu so zameraním na obnovu existujúcich budov, tepelnú ochranu a energetickú hospodárnosť budov v oblasti výskumu, projektovania, diagnostiky a poradenstva, ale aj v oblasti prípravy právnych predpisov a technických noriem. Je autorizovanou stavebnou inžinierkou, znalkyňou a odborne spôsobilou osobou na energetickú certifikáciu. Súčasťou jej činnosti bol výskum zameraný na analýzu a overovanie návrhov vyplývajúcich z teoretických a experimentálnych výpočtov. Výsledky z teoretických riešení a analýz, experimentálnych výpočtov a experimentálneho výskumu využila pri spracovaní návrhov technických noriem a spracovaní podkladov na legislatívne predpisy, ktoré sa vo veľkom rozsahu uplatnili pri výstavbe nových budov a obnove existujúcich. Ako vedúca vedecko-výskumná pracovníčka a vedúca riešiteľka pôsobila v mnohých projektoch výskumu a vývoja na národnej a medzinárodnej úrovni. Od roku 2008 až doteraz je riaditeľkou Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. Je predsedníčkou technickej komisie TK 58 Tepelná ochrana budov a predsedníčkou Rady pre technickú normalizáciu pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, predsedníčkou OZ Združenie pre zatepľovanie budov a viceprezidentkou Európskej asociácie ETICS. Od roku 2005 reprezentuje Slovensko v Zladenom konaní so zameraním na implementáciu smerníc o energetickej hospodárnosti budov, počas dvoch období aj ako členka manažmentu projektu. Od roku 1978 sa venovala pedagogickej činnosti na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a od roku 1998 bola hosťujúcou profesorkou na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2004 ju vymenovali za vysokoškolskú profesorku. Od roku 2007 je lektorkou pre vzdelávanie odborníkov na energetickú certifikáciu budov. Profesorka Sternová je autorkou veľkého počtu odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, rovnako prednášok na konferenciách, autorkou a vedúcou autorského kolektívu viacerých knižných publikácií. Je autorkou niekoľkých národných technických noriem.